CURANDO NORDIC AB (PUBL) PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2021

Published:
25 August 2021 15:00:00

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari tilljuni 2021. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapportenfinns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Värt att notera

Curando har under april genomfört förvärvet av 100% av aktierna i mjukvaruföretaget FHVCare i Sverige AB. FHVs programvara kompletterar Curandos tekniska plattform och kommer initialt att driva försäljningen och förstärka koncernens omsättning.

Extra bolagsstämma har den 17 augusti beslutat att genomföra det omvända förvärvet av Vo2 Cap AB. Vid stämman beslutades också att Curando Nordic AB, med organisationsnummer 559049-5254, byter namn till Vo2 Cap Holding AB. Som tidigare meddelats beräknas tillträdet för det omvända förvärvet bli den 26 augusti.

För aktieägarna i Curando innebär denna affär att de får samma antal aktier i det nya bolaget, Vo2 Cap Holding AB, som de har i Curando idag. Vo2 arbetar inom media och genererar vinst idag.

Den nuvarande verksamheten i Curando har per den 15 juli överlåtits till det helägda dotterbolaget Agilit Holding AB som kommer att byta namn till Curando Nordic AB. Curandos nuvarande verksamhet drivs alltså vidare i det nya bolaget. Koncernen består av moderbolaget Agilit Holding AB, de helägda dotterbolagen FHVCare i Sverige AB och Agilit Svenska AB samt det delägda dotterbolaget Carefindy AB.

Moderbolaget kommer som tidigare meddelats ansöka om att ånyo noteras på Nasdaq First North. Aktieägarna kommer att erhålla samma antal aktier i Agilit Holding AB som de ägde i gamla Curando vid avstämningsdagen som är den 25 augusti.

KONCERNEN

2021-01-01 till 2021-06-30

Koncernens nettoomsättning uppgick till 344 (340) TKR.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 347 (-1 962) TKR.

Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 (-0,04) kronor.

Soliditeten uppgick per den 30 juni till 75,2 (-21) %.

2021-04-01 till 2021-06-30

Koncernens nettoomsättning uppgick till 207 (135) TKR.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 887 (-959) TKR.

Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 (-0,02) kronor. 

 

MODERBOLAGET

2021-01-01 till 2021-06-30

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 (0) TKR.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -2 313 (-1 655) TKR.

Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,03) kronor.

Soliditeten uppgick per den 30 juni till 90,1 (52,7) %.

2021-04-01 till 2021-06-30

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 (0) TKR.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -1 177 (-864) TKR.

Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,02) kronor.

*Resultat per aktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier för perioden (efter utspädning inkluderar genomsnittligt antal utestående teckningsoptioner). Totalt antal aktier i bolaget per 30 juni 2021 uppgår till 104 215 191 (54 453 338). Bolaget har utfärdat totalt 1 450 000 teckningsoptioner (2019/2022) som kan konverteras till 1 595 000 aktier från 12 december till 16 december 2022.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning för andra kvartalet 2021 uppgick till 105 402 784 (55 903 338) aktier.

**Soliditet: justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Väsentliga händelser andra kvartalet 2021

Curando meddelade den 7 april 2021 att man genomfört förvärvet av samtliga aktier i   mjukvaruföretaget FHVCare i Sverige AB.

Vid årsstämman den 28 maj valdes Semmy Rülf till ny ordförande och Johan Assarsson och Morgan Eilenberg valdes in som nya styrelseledamöter. Ytterligare information om de beslut som fattades på årsstämman framgår i PM från den 28 maj som är publicerat på bolagets hemsida.

Curando ingick avtal om att förvärva samtliga aktier i Vo2 Cap AB (publ) mot en köpeskilling om 199 999 999,915 kronor. Curandos nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Curando och därefter delas ut till Curandos aktieägare. Förvärvet är villkorat av att avtalet godkänns på extra bolagsstämma i Curando. Ytterligare information om avtalet och omständigheterna kring det framgår i PM från den 11 och 15 juni som är publicerade på bolagets hemsida.

Curando släppte webbtidbokning med integrationsmotor som mikrotjänst och en del av plattformen Curando 2.0.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Curando meddelade att man kallar till extra bolagsstämma den 17 augusti med anledning av det föreslagna förvärvet av Vo2 Cap AB. Ytterligare information om agenda och förslag till beslut framgår i PM från 15 juli som är publicerat på bolagets hemsida.

Curando meddelade att man den 15 juli överlåtit Curandos nuvarande verksamhet till det helägda dotterbolaget Agilit Holding AB. Dotterbolaget kommer att delas ut till befintliga aktieägare i Curando sedan erforderliga beslut registrerats.

Curando meddelade att Vo2 Cap Holding AB har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market.

Vo2 Cap Holding AB offentliggör bolagsbeskrivning.

Curando håller extra bolagsstämma den 17 augusti 2021. Man beslutade bland annat att göra ett omvänt förvärv av Vo2 Cap AB, ändring av bolagsnamnet till Vo2 Cap Holding AB samt utdelning av aktierna i det helägda dotterbolaget Agilit Holding AB till nuvarande aktieägare i Curando. Information om samtliga beslut som fattades på stämman framgår i PM från 17 augusti och finns publicerat på bolagets hemsida.

Curando meddelade att tillträdesdagen för det omvända förvärvet av Vo2 Cap AB beräknas bli den 26 augusti samt att avstämningsdag för utdelningen av dotterbolaget Agilit Holding AB är den 25 augusti.


Denna information är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR . Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 15:00 CET.

Download Attachment
News