CURANDO NORDIC AB (PUBL) (U.Ä.T. VO2 CAP HOLDING AB (PUBL)) BYTER CERTIFIED ADVISOR, CA, TILL AMUDOVA AB

Published:
25 August 2021 17:10:31

_

Curando Nordic AB (publ) (u.ä.t. Vo2 Cap Holding AB (publ) byter CA från Erik Penser Bank AB till Amudova AB den 26 augusti 2021.

Bytet av CA föranleds av det omvända förvärvet av Vo2 Cap AB (publ), beslutat på extra bolagsstämma den 17 augusti 2021.


Denna information är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 17:10 CET.

Download Attachment
News