Earlier Curando Press Releases

25 August 2021 17:38:09

CURANDO NORDIC AB (PUBL) (U.Ä.T. VO2 CAP HOLDING AB (PUBL)) BYTER CERTIFIED ADVISOR, CA, TILL AMUDOVA AB

Rättelse på grund av felaktig hänvisning till MAR.

Read More
News
25 August 2021 17:10:31

CURANDO NORDIC AB (PUBL) (U.Ä.T. VO2 CAP HOLDING AB (PUBL)) BYTER CERTIFIED ADVISOR, CA, TILL AMUDOVA AB

_

Read More
News
25 August 2021 15:00:00

CURANDO NORDIC AB (PUBL) PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2021

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari tilljuni 2021. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapportenfinns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Read More
News
18 August 2021 16:19:13

AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING OCH TILLTRÄDESDAG FÖR OMVÄNT FÖRVÄRV

I enlighet med tidigare kommunikation beslutades vid extra bolagsstämma iCurando Nordic AB (publ) (”Curando” eller Bolaget) den 17 augusti om omväntförvärv av Vo2 Cap AB. Tillträdesdag för det omvända förvärvet beräknas bli den26 augusti 2021. Som ett led i det omvända förvärvet genomförs också enutdelning till aktieägarna i Curando av Bolagets dotterbolag Agilit Holding AB.Utdelningen är en så kallad Lex ASEA-utdelning. Med stöd av bemyndigande frånden extra bolagsstämman har styrelsen i Curando beslutat att avstämningsdag förLex ASEA-utdelningen är den 25 augusti 2021.

Read More
News
17 August 2021 13:00:00

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CURANDO NORDIC AB (PUBL)

Idag, den 17 augusti 2021, hölls extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ).Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades mederforderlig majoritet. 

Read More
News
11 August 2021 16:51:08

CURANDO NORDIC: VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS,OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA,AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄRSÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLERREGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Read More
Other News
07 August 2021 17:01:43

CURANDO NORDIC: VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) HAR GODKÄNTS FÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nuvarande firma Curando Nordic AB (publ) (”Curando / Bolaget”) som planerasnamnändras till Vo2 Cap Holding AB (publ) har ansökt om och erhållit ettvillkorat godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq”).

Read More
Other News
15 July 2021 19:30:00

CURANDO NORDIC AB ÖVERLÅTER SIN NUVARANDE VERKSAMHET TILL DET HELÄGDA DOTTERBOLAGET AGILIT HOLDING AB

Curando meddelar att idag har överlåtelse av Curandos nuvarande verksamhet tilldet helägda dotterbolaget Agilit Holding AB genomförts. Dotterbolaget kommer attdelas ut till befintliga aktieägare i Curando sedan erforderliga beslutregistrerats.

Read More
Other News
15 July 2021 13:45:00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CURANDO NORDIC AB (PUBL)

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till extrabolagsstämma tisdagen den 17 augusti 2021 kl. 11.00 i bolagets lokaler på KungOskars väg 11 C, i Lund.

Read More
Other News
12 July 2021 12:00:00

VO2 CAP AB (PUBL) FÖRSTÄRKER STYRELSEN MED TRE TUNGA REKRYTERINGAR

Nike Carlstoft, Kristina Juhlin och Eva Strand har tackat ja till att väljas ini VO2s styrelse. Detta är ytterligare ett steg i bolagets ambitioner om enlönsam tillväxtresa för koncernen, via förvärv och förädling inom media ochtech.

Read More
Curando Nordic AB