Earlier Curando Press Releases

22 June 2021 13:00:00

CURANDO NORDIC AB (PUBL) SLÄPPER WEBBTIDBOKNING MED INTEGRATIONSMOTOR

Curando Nordic AB (publ) (”Curando”) släpper webbtidbokning medintegrationsmotor som mikrotjänst och en del av plattformen Curando 2.0.

Read More
Other News
16 June 2021 08:30:00

VO2 CAP AB (PUBL) REKRYTERAR TOPPCHEF INFÖR TILLVÄXTRESA PÅ BÖRSEN

Styrelsens ordförande för Vo2 Cap AB (publ) (”Vo2”), Douglas Roos har rekryteraten av mediebranschens ledande toppchefer Bodil Ericsson Torp, som ny vd ochkoncernchef för Vo2. Uppdraget är att leda koncernen på en expansiv tillväxtresavia förvärv inom media och tech.

Read More
Other News
15 June 2021 14:06:47

FÖRKLARANDE INFORMATION ANGÅENDE OMVÄNT FÖRVÄRV AV VO2 CAP AB (PUBL)

Med anledning av Curando Nordic AB:s (publ) ("Curando") planerade omvändaförvärv av Vo2 Cap AB (publ) (”Vo2”) mot en köpeskilling om 199 999 999,915kronor vill Curando ytterligare tydliggöra vad detta kommer att innebära förCurandos aktieägare.

Read More
Other News
11 June 2021 15:30:00

CURANDO NORDIC AB (PUBL) GENOMFÖR VILLKORAT OMVÄNT FÖRVÄRV AV VO2 CAP AB (PUBL)

Curando Nordic AB (publ) ("Curando") har ingått ett avtal (”Avtalet”) om attförvärva samtliga aktier i Vo2 Cap AB (publ) (”Vo2”) mot en köpeskilling om199 999 999,915 kronor. Curandos nuvarande verksamhet kommer att överföras tillett helägt dotterbolag till Curando och därefter delas ut till Curandosaktieägare.

Read More
Other News
28 May 2021 12:00:00

KOMMUNIKÉ FRÅN CURANDO NORDIC AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2021

Idag, den 28 maj 2021, hölls årsstämma i Curando Nordic AB (publ) (“Curando”).Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslutfattades med erforderlig majoritet.

Read More
Other News
21 May 2021 13:30:00

CURANDO NORDIC AB (PUBL) PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2021

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari tillmars 2021. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapportenfinns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Read More
News
20 May 2021 15:34:02

CURANDO NORDIC AB (PUBL) TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT

Curando Nordic AB har beslutat att tidigarelägga sin delårsrapport avseendekvartal 1.

Read More
Other News
26 April 2021 13:00:00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CURANDO NORDIC AB (PUBL)

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, kallas härmed tillårsstämma fredagen den 28 maj 2021 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskarsväg 11 C, i Lund.

Read More
Other News
21 April 2021 12:00:00

NY ORDFÖRANDE OCH NYA LEDAMÖTER FÖRESLÅS I CURANDO NORDIC AB:S STYRELSE

Semmy Rülf föreslås som ny ordförande i Curando Nordic AB (publ), ”Curando”, ochJohan Assarsson samt Morgan Eilenberg som nya medlemmar i styrelsen.

Read More
Other News
20 April 2021 16:34:14

CURANDO NORDIC AB MEDDELAR ÄNDRAD STÄMMODAG

_

Read More
News