Regulatory Press Releases

20 May 2022 10:19:34 CET

Kommuniké från årsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) den 20 maj 2022

Årsstämma med aktieägarna i Vo2 Cap Holding AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 20 maj 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut som publicerats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vo2cap.se/corporate-governace/annual-general-meeting. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Publiceringsdatum: Stockholm, 20 maj 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Read More
Regulatory press release
29 April 2022 08:30:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för Q1 2022

Publiceringsdatum: Stockholm, 29 april 2022VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil. Bodil Ericsson Torp, VD VO2 och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, håller en direktsänd webbpresentation kl 10.00 idag, där delårsrapporten presenteras.

Read More
Regulatory press release
27 April 2022 08:00:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) övergår till att redovisa enligt IFRS

Publiceringsdatum: Stockholm, 27 april, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Styrelsen i VO2 Cap Holding AB (publ) har beslutat upprätta koncernens finansiella rapporter enligt IFRS. Delårsrapporten för det första kvartalet 2022 är den första finansiella rapport som VO2 upprättar enligt IFRS. Delårsrapporten publiceras den 29 april.

Read More
Regulatory press release
22 April 2022 08:15:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Årsredovisningen finns tillgänglig på VO2s hemsida www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bilaga till detta pressmeddelande.

Read More
Regulatory press release
21 April 2022 12:01:23 CET

VO2 förvärvar spjutspetsbolag inom Adtech och beslutar om riktad nyemission

Publiceringsdatum: Stockholm, 21 april, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ) VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2”) har idag ingått avtal gällande förvärv av, samt tillträtt, 100 procent av aktierna (”Aktierna”) i Livewrapped AB (”Livewrapped”). Total köpeskilling för aktierna kan komma att uppgå till cirka 70,6 MSEK och består av dels en fast del som uppgår till 25 MSEK plus fastställd nettokassa på tillträdesdagen (preliminärt beräknas nettokassan till cirka 5,6 MSEK och den fasta köpeskillingen till 30,6 MSEK) (”Fasta Köpeskillingen”), dels en tilläggsköpeskilling som kan komma att uppgå till högst cirka 40 MSEK. Av den Fasta Köpeskillingen ska cirka 10,6 MSEK erläggas med kontanta medel och 20 MSEK erläggs i form av nyemitterade aktier i VO2. Emissionen ger en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 4,06 procent. Tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå, baserade på EBITDA-resultat för bokslutsåren 2023, 2024, 2025. För att kunna genomföra förvärvet har styrelsen fattat beslut om nyemission med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 augusti 2021. Nyemissionen, om 2 000 000 aktier, riktas till säljarna av Livewrapped med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 10 SEK per aktie.

Read More
Regulatory press release
20 April 2022 08:00:00 CET

Kallelse till årsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ)

Aktieägarna i VO2 Cap Holding AB (publ), org.nr 559049-5254 (”Bolaget”), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2022.Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska med stöd av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. 

Read More
Regulatory press release
18 March 2022 12:19:25 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) lämnar uppdatering gällande pågående förvärvsaktiviteter

Publiceringsdatum: Stockholm, 18 mars 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) har i september, 2021, kommunicerat en ambition om att förvärva tre bolag inom sex månader. Ett förvärv genomfördes i november och flera förvärv förväntas genomföras under 2022.

Read More
Regulatory press release
25 February 2022 08:00:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2021

Publiceringsdatum: Stockholm 25 februari 20222021 tog vi VO2 till börsen och gjorde tre förvärv, vi ökade avsiktligen kostnaderna för att lägga grunden för ett framgångsrikt 2022 och vi ökade planenligt satsningen med inriktning mot affärsområdet DOOH (digital utomhusreklam). I december genomförde vi en framgångsrik emission som tecknades till drygt 145%. 2021 var med andra ord ett ytterst händelserikt år då VO2s dotterbolag med hög hastighet fortsatte att bygga sina verksamheter och kunde dessutom se ökade intäktssynergier mellan dem – helt i linje med VO2s strategi. VO2 upprepar sina övergripande mål att under 2024 på koncernnivå omsätta 1 miljard SEK med en rörelsevinstmarginal på minst 8 %.Bokslutskommunikén finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bilaga till detta pressmeddelande.

Read More
Regulatory press release
25 January 2022 18:21:09 CET

VO2 Cap Holding AB uppfyller Nasdaqs krav och säger upp avtal med likviditetsgarant

Publiceringsdatum: Stockholm, 25 januari 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) (“VO2 Cap” eller “Bolaget”), en compounder inom media och tech, uppfyller efter den nyligen genomförda och framgångsrika företrädesrättsemissionen Nasdaqs krav på spridning och free float. VO2 Cap har därför valt att säga upp avtalet med bolagets likviditetsgarant Mangold.

Read More
Regulatory press release
03 January 2022 13:56:50 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) företrädesemission är registrerad – omvandling av BTA till aktier

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Publiceringsdatum: Stockholm, 3 januari 2022VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 25 MSEK, som avslutades den 21 december 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 145,2 procent.Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 10 januari 2022. Avstämningsdag är den 12 januari 2022, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 14 januari 2022.

Read More
Regulatory press release