Regulatory Press Releases

26 November 2021 14:57:35

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) TILLTRÄDER AKTIERNA I ADPROFIT AB OCH BESLUTAR OM RIKTAD NYEMISSION

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt aktierna iAdProfit AB (”AdProfit”), i enlighet med vad som offentliggjordes ipressmeddelande den 22 november 2021. Styrelsen har även med stöd av årsstämmansbemyndigande från den 17 augusti 2021, idag den 26 november 2021 beslutat om enriktad nyemission till säljarna av AdProfit om 1 083 744 aktier, med avvikelsefrån aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen uppgick till 20,30 SEK peraktie.

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 07:35:39

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR REVIDERING AV AKTIE-LOCK-UP FÖR ATT UPPFYLLA SPRIDNINGSKRAVET PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS,OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA,AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄRSÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLERREGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) meddelar idag attlock-up-åtagandena från börsnoteringen delvis kommer att frigöras. Syftet är attdetta tillsammans med idag aviserad företrädesemission ska förbättra Bolagetsfree float i enlighet med kraven på Nasdaq First North Growth Market. Bolagetshuvudägare eller insynspersoner omfattas inte av revideringen, utan kommerfortsatt ha 100 procent av sitt innehav under lock-up.

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 07:32:06

STYRELSEN FÖR VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) BESLUTAR OM EN FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 25 MILJONER KRONOR

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS,OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA,AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄRSÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLERREGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – Vo2 Cap Holding AB (publ)Styrelsen för VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) har med stödav bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 augusti 2021, beslutat om ennyemission av högst 1 921 285 aktier med företrädesrätt för VO2 Caps befintligaaktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit garantiåtaganden ochteckningsåtaganden motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Underförutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 25miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstid för Företrädesemissionenär 7 – 21 december 2021.

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 07:21:14

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q3 2021

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag,offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2021.Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finnstillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se [http://www.vo2cap.se] och som bifogadfil.

Read More
Regulatory press release
22 November 2021 10:11:17

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) FÖRVÄRVAR ADPROFIT AB

_

Read More
Regulatory press release
19 November 2021 13:02:32

LEEADS AB, HELÄGT DOTTERBOLAG TILL VO2 CAP HOLDING AB (PUBL), TECKNAR NYTT EXKLUSIVT KUNDAVTAL MED UPPSKATTAT VÄRDE OM CA 115 MSEK ÖVER TRE ÅR

Leeads AB, dotterbolag till VO2 Cap Holding AB, tecknar ett avtal med FM ReklamAB för försäljning av reklam på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiksfordonsflotta i Västra Götalands län. Avtalets värde uppgår till cirka 115 MSEKöver tre år. Avtalet med FM Reklam AB är exklusivt för Leeads.

Read More
Regulatory press release
01 November 2021 07:30:00

BODIL ERICSSON TORP TILLTRÄDER SOM VD FÖR VO2 CAP HOLDING AB (PUBL)

Idag tillträder Bodil Ericsson Torp som VD för VO2 Cap Holding (publ). Bodilkommer närmast från Aller Media där hon under 8 år verkat som koncernchef ochverkställande direktör.

Read More
Regulatory press release
26 October 2021 09:00:00

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) DEN 26 OKTOBER 2021

VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) avhöll extra bolagsstämma den26 oktober 2021 och beslutade i enlighet med förslag att till ny revisor utserevisionsbolaget Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.

Read More
Regulatory press release
20 October 2021 09:00:07

REGISTRERING AV TIDIGARE KOMMUNICERAD NYEMISSION AV C-AKTIE I VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) ÄR GENOMFÖRD

Som ett led i slutförandet av det omvända förvärvet av VO2 Cap AB (publ), somdess ägare i somras gjorde med VO2 Cap Holding AB (publ) (dåvarande CurandoNordic AB (publ)) (”Bolaget”), beslutade en extra bolagsstämma i Bolaget den 17augusti 2021 att Bolaget ska emittera en (1) ny C-aktie (”Emissionen”).Emissionen skulle genomföras efter det att en sammanläggning av aktier i Bolagetblivit verkställd. Emissionen har nu genomförts.

Read More
Regulatory press release
11 October 2021 12:16:59

DOUGLAS ROOS PRESENTERAR VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) PÅ AKTIEDAGEN IKVÄLL 19.30

Douglas Roos, tidigare känd som en av drakarna i SVTs draknästet ochserieentreprenör, kommer ikväll 19.30 att presentera VO2 Cap Holding AB (publ)på Aktiespararnas event Aktiedagen. Douglas Roos är VO2:s styrelseordförande ochmedgrundare och kommer att svara på era frågor till bolaget.

Read More
Regulatory press release