Regulatory Press Releases

03 January 2022 13:56:50 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) företrädesemission är registrerad – omvandling av BTA till aktier

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Publiceringsdatum: Stockholm, 3 januari 2022VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 25 MSEK, som avslutades den 21 december 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 145,2 procent.Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 10 januari 2022. Avstämningsdag är den 12 januari 2022, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 14 januari 2022.

Read More
Regulatory press release
27 December 2021 08:17:47 CET

VO2 Cap Holding AB:s (publ) Företrädesemission tecknades till cirka 145,2 procent

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.VO2 Cap Holding AB (publ) (“VO2 Cap” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 26 november 2021 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 17 augusti 2021 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte från den 7 december till och med den 21 december 2021.Utfallet visar att 1 769 803 aktier, motsvarande cirka 92,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 1 019 824 aktier, motsvarande cirka 53,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har således övertecknats med cirka 45,2 procent och inga garantiåtaganden har tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.Publiceringsdatum: Stockholm, 27 december 2021

Read More
Regulatory press release
06 December 2021 08:00:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum avseende tidigare kommunicerad företrädesemission

PressmeddelandeINFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Styrelsen för VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) offentliggör informationsmemorandum med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.Publiceringsdatum: Stockholm, 6 december 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 15:56:30 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) tillträder aktierna i AdProfit AB och beslutar om riktad nyemission

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt aktierna i AdProfit AB (”AdProfit”), i enlighet med vad som offentliggjordes i pressmeddelande den 22 november 2021. Styrelsen har även med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 augusti 2021, idag den 26 november 2021 beslutat om en riktad nyemission till säljarna av AdProfit om 1 083 744 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen uppgick till 20,30 SEK per aktie.

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 08:34:26 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) offentliggör revidering av aktie-lock-up för att uppfylla spridningskravet på Nasdaq First North Growth Market

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) meddelar idag att lock-up-åtagandena från börsnoteringen delvis kommer att frigöras. Syftet är att detta tillsammans med idag aviserad företrädesemission ska förbättra Bolagets free float i enlighet med kraven på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets huvudägare eller insynspersoner omfattas inte av revideringen, utan kommer fortsatt ha 100 procent av sitt innehav under lock-up.

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 08:31:24 CET

Styrelsen för VO2 Cap Holding AB (publ) beslutar om en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – Vo2 Cap Holding AB (publ)Styrelsen för VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 augusti 2021, beslutat om en nyemission av högst 1 921 285 aktier med företrädesrätt för VO2 Caps befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsåtaganden motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstid för Företrädesemissionen är 7 – 21 december 2021.

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 08:20:12 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar Delårsrapport för Q3 2021

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2021. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se och som bifogad fil.

Read More
Regulatory press release
22 November 2021 11:10:40 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) förvärvar AdProfit AB

_

Read More
Regulatory press release
19 November 2021 14:01:45 CET

Leeads AB, helägt dotterbolag till VO2 Cap Holding AB (publ), tecknar nytt exklusivt kundavtal med uppskattat värde om ca 115 MSEK över tre år

Leeads AB, dotterbolag till VO2 Cap Holding AB, tecknar ett avtal med FM Reklam AB för försäljning av reklam på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiks fordonsflotta i Västra Götalands län. Avtalets värde uppgår till cirka 115 MSEK över tre år. Avtalet med FM Reklam AB är exklusivt för Leeads.

Read More
Regulatory press release
01 November 2021 08:30:00 CET

Bodil Ericsson Torp tillträder som VD för VO2 Cap Holding AB (publ)

Idag tillträder Bodil Ericsson Torp som VD för VO2 Cap Holding (publ). Bodil kommer närmast från Aller Media där hon under 8 år verkat som koncernchef och verkställande direktör.

Read More
Regulatory press release