Articles of association

BOLAGSORDNING FÖR VO2 CAP HOLDING AB (PUBL)
Org.nr 559049-5254

Fastställd vid årsstämma den 20 maj, 2022


§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är VO2 Cap Holding AB (publ).


§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.


§3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva förvärv och förvaltning av bolag inom digital media och tech och
därmed förenlig verksamhet.


§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor.


§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 44 000 000 och högst 176 000 000.


§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre
suppleanter.


§7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat
revisionsbolag.


§8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett
annonseras i Dagens Industri.


§9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som
föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden
skall antalet biträden anges i anmälan.


§10 Bolagsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:


1. Val av ordförande vid stämman


2. Upprättande och godkännande av röstlängd


3. Godkännande av dagordning


4. Val av en eller två justeringsmän


5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad


6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.


7. Beslut


a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör


8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter


9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.


10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag
och eventuella revisorssuppleanter.


11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.


§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.


§12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).