Articles of association


BOLAGSORDNING

Fastställd vid extra bolagsstämma den 17 augusti, 2021

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Vo2 Cap Holding AB (publ).


§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.


§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva förvärv och förvaltning av bolag inom digital media och tech

och därmed förenlig verksamhet.


§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor. Aktierna

kan vara stamaktier eller stamaktier av serie C.


§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 44 000 000 och högst 176 000 000.

Stamaktier kan utges till ett antal av högst 176 000 000 och stamaktier av serie C till

ett antal av högst en (1).

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier

ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till

det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas

med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).

Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär

företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala

antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie /

vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut

om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning

vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag

i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid

ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom

fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.


§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre

suppleanter.


§7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat

revisionsbolag.


§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar

samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse

skett annonseras i Dagens Industri.


§9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som

föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig

hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte

vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton

och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att

medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.


§10 Bolagsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets

utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i

förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande

fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer

och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag

och eventuella revisorssuppleanter.

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.


§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.


§12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och

antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler

och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto

enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig

att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).


§13 Inlösenförbehåll

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med bolagets

årsstämma 2022 äga rum genom inlösen av stamaktie av serie C på begäran av innehavaren

av stamaktie av serie C eller bolagets styrelse.

Vid inlösen ska ett belopp om 1 010 009 kronor, minus eventuell kontantutdelning

som har belöpt på stamaktie av serie C från och med den dag stamaktie av serie C registrerats

hos Bolagsverket till och med den dag inlösen sker, utbetalas till innehavaren.

När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas

till reservfonden.