Articles of association

Bolagsordning för VO2 Cap Holding AB (PUBL)
Org.nr 559049-5254

Fastställd vid årsstämma den 20 maj, 2022

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är VO2 Cap Holding AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva förvärv och förvaltning av bolag inom digital media och tech ochdärmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 44 000 000 och högst 176 000 000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tresuppleanter.

§7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörensförvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registreratrevisionsbolag

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samtpå bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skettannonseras i Dagens Industri.

§9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt somföreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hosbolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inteinfalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträdenskall antalet biträden anges i anmälan.

§10 Bolagsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. 1. Val av ordförande vid stämman
 2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. 3. Godkännande av dagordning
 4. 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, iförekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. 7. Beslut => a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkningb) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningenc) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 9. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolagoch eventuella revisorssuppleanter.
 11. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).