Företrädesemission 2021

Företrädese-mission 2021

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, samt (ii) du inte befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller gällande regler.