Företrädesemission 2021

Företrädese-
mission 2021

Erbjudande i sammandrag

Styrelsen för VO2 Cap Holding AB (publ) beslutar om en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – Vo2 Cap Holding AB (publ)

Styrelsen för VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 augusti 2021, beslutat om en nyemission av högst 1 921 285 aktier med företrädesrätt för VO2 Caps befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsåtaganden motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstid för Företrädesemissionen är 7 – 21 december 2021.

Följande villkor i sammandrag gäller för Företrädesemissionen:

 • Teckningsperioden löper från och med den 7 december 2021 till och med den 21 december 2021.
 • Teckningskurs uppgår till 13,0 kronor per aktie.
 • Avstämningsdag för erhållandet av teckningsrätter är den 3 december 2021. Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 december 2021 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 december 2021.
 • Erbjudandet omfattar högst 1 921 285 aktier och innebär, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Varje befintlig aktie i VO2 Cap berättigar till en (1) teckningsrätt, och tjugotre (23) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Bakgrund och motiv

Motivet till Företrädesemissionen uppgående till cirka 25 miljoner kronor är primärt att sprida aktieägandet och bredda investerarbasen i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien. Emissionslikviden om cirka 25 miljoner kronor avses användas för att finansiera framtida förvärv i enlighet med Bolagets förvärvsstrategi. För att möjliggöra en ägarspridning har Bolagets största aktieägare, 24 Media Network AB, på begäran av Bolagets finansiella rådgivare lämnat avsiktsförklaringar att i samråd med Bolagets finansiella rådgivare vederlagsfritt överlåta ej utnyttjade teckningsrätter till kvalificerade investerare.

”I den bolagsbeskrivning som upprättades med anledning av det omvända förvärvet vi slutförde tidigare i höst kommunicerade vi att det är vår avsikt att genomföra en nyemission för att uppfylla spridningskravet enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Styrelsen beslutade idag om Företrädesemissionen med avsikten att erbjuda en struktur som ger våra befintliga aktieägare förtur i tilldelningen och därmed goda möjligheter att öka eller bibehålla sin ägarandel samt ett attraktivt erbjudande för nya aktieägare att gå med i VO2 Caps resa.”, säger Douglas Roos, styrelseordförande i VO2 Cap.”

”Mina första veckor som nytillträdd VD, har varit både intensiva, kul och spännande! Teamet och jag inom VO2 Cap ser fram emot att ta Bolaget till nästa nivå och har nu flera starka förvärv i vår pipeline. Vi önskar befintliga ägare och nya investerare varmt välkomna att teckna i Företrädesemissionen. Tillsammans kommer vi att syresätta våra portföljbolag till en stark och långsiktig tillväxt.”, säger Bodil Ericsson Torp, verkställande direktör i VO2 Cap.”

Företrädesemissionen

Styrelsen beslutade den 26 november 2021 om en företrädesemission av högst 1 921 285 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 960 642,5 kronor. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som erhölls från den extra bolagsstämman den 17 augusti 2021. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 3 december 2021 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tjugotre (23) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.Teckningskursen uppgår till 13,0 kronor per aktie.

Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier enligt följande principer. I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, pro rata deras ställda garantier.

Teckningsperioden löper från och med den 7 december 2021 till och med den 21 december 2021. Handeln i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 7 december 2021 till och med den 16 december 2021 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 7 december till och med att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i VO2 Cap utspädd med cirka 4,2 procent.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 25 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser utgör cirka 28,5 procent (cirka 7,1 miljoner kronor) och garantiåtaganden utgör cirka 51,5 procent (cirka 12,9 miljoner kronor).

Preliminär tidplan

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

 • 1 december 2021 - Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 2 december 2021 - Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 3 december 2021 - Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter
 • 6 december 2021 - Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
 • 7 december – 16 december 2021 - Handel med teckningsrätter
 • 7 december – 21 december 2021 - Teckningsperiod
 • 7 december 2021 till och med det att emissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel med BTA (betald tecknad aktie)
 • 27 december 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Born Advokater agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bodil Ericsson Torp


VD VO2 Cap Holding AB (publ)

+46 (0)76 610 20 10

bodil.ericsson.torp@vo2cap.se


Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg föroffentliggörande den 26 november 2021.

Pressmedelanden