ÄNDRAD PLANERING FÖR CURANDO NORDIC AB

Curando Nordic AB

- skjuter fram sin etablering till de övriga nordiska länderna och expansion utanför Norden till att påbörjas 2019 respektive efter 2020,
- justerar sin långsiktiga finansiella målsättning till att generera positivt kassaflöde från verksamheten under 2019 samt att under 2019 och 2020 uppnå en total omsättning om 30 MSEK respektive 60 MSEK med en målsättning om en rörelsemarginal (EBITA) om cirka 15 procent 2020, samt
- kompletterar sin affärsmodell och digitala plattform bland annat med en kostnadsfri enkel instegstjänst som sedan kan generera tilläggsförsäljning, samt med en möjlighet för utvalda underleverantörer att bli franchisetagare genom utnyttjande av den redan existerande plattformen.

Då Curando Nordic AB fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas, har upplevt längre säljcykler än förväntat, tecknade avtal ännu ej i tillräcklig grad påverkat den finansiella utvecklingen och resultatet belastas av betydande utvecklingskostnader för kostnadsförd IT-plattform har bolagets styrelse beslutat reducera kostnader, främst inom personal och administration, samt avyttra de delar som inte är kärnverksamhet. Arbete med att säkra finansiering pågår.

Fredrik Thafvelin, VD Curando Nordic AB, kommenterar:
”Curando Nordic har sedan starten utvecklats positivt och vi har steg för steg skaffat oss den erfarenhet och förståelse som behövs för att etablera en ny digital tjänst i marknaden. Vi kan visa på konkreta resultat och att våra tjänster skapar värde för kunderna. Det vi inte lyckats med är att förutse hur lång tid det tar att etablera en modern, digital företagshälsa och hur långa säljcyklerna är. Vi har ännu ett stycke att gå innan vi kan visa fram en lönsam verksamhet. För att nå ända fram måste vi säkra vår uthållighet både genom att reducera kostnader, koncentrera verksamheten och säkra vår finansiering.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 klockan 09:40 CET.


 
Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker CUR. Erik Penser Bank är Certified Adviser. Läs mer på
www.curando.se.


Published:

Nov 23, 2018

Share