Avstämningsdag för utdelning och tillträdesdag för omvänt förvärv

Avstämningsdag för utdelning och tillträdesdag för omvänt förvärv

I enlighet med tidigare kommunikation beslutades vid extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ) (”Curando” eller Bolaget) den 17 augusti om omvänt förvärv av Vo2 Cap AB. Tillträdesdag för det omvända förvärvet beräknas bli den 26 augusti 2021. Som ett led i det omvända förvärvet genomförs också en utdelning till aktieägarna i Curando av Bolagets dotterbolag Agilit Holding AB. Utdelningen är en så kallad Lex ASEA-utdelning. Med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman har styrelsen i Curando beslutat att avstämningsdag för Lex ASEA-utdelningen är den 25 augusti 2021.

Till följd av ovan har Curando valt att tidigarelägga offentliggörande av kvartalsrapport för det andra kvartalet 2021. Tidigare datum för publicering var den 27 augusti 2021. Nytt datum för publicering av kvartalsrapporten är den 25 augusti 2021.

Information angående Lex ASEA-utdelningen

Aktieägare i Curando per avstämningsdagen den 25 augusti kommer per automatik att erhålla en (1) aktie i Agilit Holding AB per varje innehavd aktie i Curando. Aktieägare behöver således inte vidta några åtgärder i samband med Lex-ASEA-utdelningen.

Utdelningen sker två dagar efter avstämningsdagen, den 27 augusti, och aktierna i Agilit Holding AB blir därefter synliga på respektive aktieägare i Bolagets depå eller VP-konto.

Curandos tidigare verksamhet kommer fortsättningsvis bedrivas i Agilit Holding AB (”Nya Curando”). Nya Curando avser att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market och kommer inom ramen för denna noteringsprocess att upprätta en bolagsbeskrivning.

Ytterligare information:

Kontakta Semmy Rülf, styrelseordförande, +46 (0) 709 31 27 30 semmy.rulf@googlemail.com.

Om Curando Nordic AB

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.

Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se.

Published:

Aug 18, 2021

Share