CURANDO NORDIC AB AVVECKLAR FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS AV FÖRETAGSHÄLSA GENOMKONKURSANSÖKAN FÖR TVÅ DOTTERBOLAG

Trots att intäkterna ökat kontinuerligt och att ett omfattande besparingsprogram med personalneddragningar och kostnadsreducering har genomförts under framför allt Q1 har utvecklingen inte till fullo kunnat vändas.

Curando har därför den 11 april 2019 hos Attunda Tingsrätt ansökt om konkurs för de bägge bolagen Friskare på jobbet Norden AB och Läkartid nu Nordic AB. Beslutet har tagits för att kunna säkra IT verksamheten och det strategiska beslutet att renodla och fokusera på att utveckla de digitala verktyg som kan säljas direkt och via/till företagshälsa och vårdcentraler. Flera av systemen är efter omfattande utveckling nu i fullskalig drift ute i marknaden.

Friskare på jobbet Norden AB, beräknad nettoomsättning första kvartalet 2019: cirka 1 350 TSEK. Beräknad förlust cirka -585 TSEK. Nettoomsättning 2018: 2 855 TSEK. Förlust -4 195 TSEK.

Läkartid nu Nordic AB, beräknad nettoomsättning första kvartalet 2019: cirka 100 TSEK. Beräknad förlust cirka  -535 TSEK. Nettoomsättning 2018: 1 357 TSEK. Förlust -719 TSEK.

Koncernen kommer vid konkurs att frigöra kapital, kvarvarande IT-verksamhet, Agilit Svenska AB, kommer då att gå i balans efter reduktion av engångskostnader.

De avvecklade verksamheterna kan komma att bli föremål för övertagande annan aktör.

Styrelse och ledning arbetar oförändrat vidare med att genomföra den digitala strategin samt med att säkra långsiktig finansiering för denna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: +4792030200
E-post:
fredrik.thafvelin@curando.se

  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2019 klockan 14:20 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av It-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Published:

Apr 11, 2019

Share