CURANDO NORDIC AB FÅR BRYGGFINANSIERING OCH GARANTIER FRÅN SIN STYRELSE

Styrelsen har enats om att tillföra Bolaget sammanlagt 2,6 MSEK för säkra rörelsekapital nödvändigt för den strategiska processen att renodla verksamheten som tidigare kommunicerats.

Finansieringen görs dels genom att direkta medel om 1,7 MSEK tillförs och dels genom att lön och styrelsehonorar läggs in som lån.

Det totala summan uppgår till 2,6 MSEK och finansieringen görs som brygglån som löper till 31 december 2021 med en årlig ränta på 6 % och som kan lösas i förtid om Bolaget så önskar.

Bolagets långsiktiga finansieringsplan kommer att presenteras tillsammans med reviderad affärsplan senast Q 3.

Curandos styrelseordförande Lars Lidgren kommenterar;
”Den 11 april gavs försöken upp att skapa lönsamhet i Curando Företags kompletta företagshälsa. Vår tro på den omfattande digitala plattformen som en fristående tjänst är dock oförändrat stark. Styrelsens bryggfinansiering ger nu Bolaget utrymme att utveckla sin strategi kring denna plattform.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: +4792030200
E-post:
fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 klockan 10:45 CET. 

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254 är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: 
certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Published:

May 8, 2019

Share