CURANDO NORDIC AB (PUBL) SLUTER AVTAL OM KREDITRAM OM 5 MSEK FRÅN ERIK PENSERBANK AB

Lånet från Erik Penser Bank ger Curando nödvändigt rörelsekapital för att fortsätta den påbörjade offensiva satsningen som renodlat SaaS-bolag med fokus på företagshälsa.

Lånet upptas till marknadsmässiga villkor och löper med en ränta om 6,5 procent. Lånet ska återbetalas senast den 31 januari 2021.Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2020 kl 17:05 CET.Sedan slutet på 2019 är Curando ett renodlat SaaS-bolag och fokuserar helt på de digitala tjänster och koncept som utvecklats under de år som Curando och Agilit varit verksamma inom företagshälsa.

Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Published:

Jun 16, 2020

Share