CURANDO NORDIC AB PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2018

12 månader (2018-01-01 – 2018-12-31)

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut. Per den 31 december 2018 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 23 021 490 stycken.     Soliditet:Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018

Övriga händelser efter periodens utgång

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post:
fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 klockan 13.30 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av  It-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Published:

Feb 28, 2019

Share