CURANDO NORDIC AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2020

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2020. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.Väsentliga händelser andra kvartalet

Väsentliga händelser efter periodens utgångInformationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020.Published:

Aug 27, 2020

Share