CURANDO NORDIC AB:S ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 OFFENTLIGGJORD

Årsredovisningen innehåller vissa förändringar i förhållande till vad som förelåg i bokslutskommuniké per den 28 februari 2020. 

I årsredovisningen, för koncernen, har 
Resultateffekten av ovanstående justeringar medför minskade förluster om 915 TKR för 2019 jämfört med bokslutskommunikén och uppgår i årsredovisningen till -6 454 TKR.

I årsredovisningen, för moderbolaget, harResultateffekten av ovanstående justeringar förändrar inte årets resultat för moderbolaget som uppgår till -5 275 TKR.

Differenserna ovan har orsak i en minskning av osäkra fordringar p.g.a. omständigheter som inte var kända vid tidpunkten för bokslutskommunikén samt justeringar i koncernkonsolidering som har grund i utrangerade koncernbolag.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020.


Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Published:

Apr 24, 2020

Share