CURANDO OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i Curando Nordic AB (”Curando” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Curandos befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 15 oktober 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 17 november 2020. Totalt tecknades 14 601 037 aktier, motsvarande cirka 27 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter och 3 925 747 aktier, motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av Företrädesemissionen, 25 123 958 aktier, motsvarande cirka 46 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Curando tillförs därmed cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför bland annat att Curando kan fortsätta att utveckla Bolagets plattformstjänst, investera i sälj och marknad samt återbetala kredit till Erik Penser Bank.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 10 december 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 17,5 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 27 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 7 procent utan stöd av teckningsrätter och cirka 46 procent av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs Curando cirka 17,5 MSEK före emissonskostnader, vilka beräknas uppgå till totalt cirka 3,0 MSEK.Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 436 507,42 SEK från 544 533,38 SEK till 981 040,80 SEK och antalet aktier ökar med 43 650 742 aktier från 54 453 338 aktier till 98 104 080 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 44,5 procent.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet CUR BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 2, 2021. Därefter kommer BTA efter cirka en vecka att omvandlas till aktier.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 23 november 2020 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.  Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.


Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Curando i samband med Företrädesemissionen.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2020
 Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Curando har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Published:

Dec 14, 2020

Share