FÖRTYDLIGANDE FRÅN CURANDO NORDIC AB

Bolaget har inte lyckats nå den omsättning och de resultat som ursprungligen prognostiserats. Det finns flera orsaker till detta som kan kopplas till både praktiska, psykologiska och organisatoriska faktorer som påverkar marknaden för hälsofrämjande insatser. Tillsammans har dessa faktorer gett oss betydlig längre säljcykler än vi ursprungligen förutsåg.

Vi har tidigare informerat om detta i flera kvartalsrapporter, senast i delsårsrapport Q3 2018 och i vår senaste bokslutskommuniké den 28 februari. Sammanfattningsvis har följande sagts i dessa rapporter:

För att hantera situationen har Curando tagit ett strategiskt beslut att renodla och fokusera på den digitala delen av verksamheten och avyttra allt som inte stöder kärnverksamheten. I linje med detta har tidigare dotterbolaget Niana AB sålts till Arenakoncernen. Det pågår också en process för att sälja tidigare utvecklad programvara för sjukvården eftersom den inte har någon plats i en digital portal mot företagshälsa.

För att reducera försäljningskostnader och öka försäljningen har vi utvecklat digitala verktyg som kan säljas direkt via hemsidan som fristående instegsprodukter. En enklare version av vår plattform HealthPlace är i dagarna klar som ”gratis instegsversion”. Rådgivning och mer avancerade tjänster är tillägg och betaltjänster.

Utöver detta har vi sedan november genomfört ett besparingsprogram som kommer att reducera bolagets kostnader med cirka en halv miljon kronor per månad från slutet av mars. Det finns ytterligare åtgärder som vidtagits och som kommunicerats i flera av rapporterna 2018.

Parallellt med vad som beskrivs ovan arbetar styrelsen med den långsiktiga finansiering som är nödvändig för att kunna upprätthålla en hög utvecklingstakt av den digitala plattformen. Målsättningen är att denna skall vara på plats till nästa rapport i april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.seOm Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av
It-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Published:

Mar 18, 2019

Share