KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CURANDO NORDIC AB (PUBL)

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 24 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.curandonordic.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 23 021 390 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:
 
Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
 
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 37 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
 
Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 37 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att Lars Lidgren, Paul Looser, Fredrik Thafvelin och Petter Øygarden omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Lars Lidgren omväljs som styrelseordförande. Vidare har styrelsen föreslagit att revisorn BDO Mälardalen AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
 
Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, c/o Ideon Science Park, i Lund samt på bolagets webbplats (www.curandonordic.se) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2019
Curando Nordic AB (publ)

STYRELSEN 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: +4792030200
E-post:
fredrik.thafvelin@curando.se


Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254 är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Published:

Apr 29, 2019

Share