KOMMUNIKÉ FRÅN CURANDO NORDIC AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA DEN 29 MAJ 2020

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag om omval av Lars Lidgren, Paul Looser, Semmy Rülf, Fredrik Thafvelin och Petter Øygarden som ordinarie styrelseledamöter. Lars Lidgren omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska ej utgå för år 2020.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Lisa Albertsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut angående bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 8 168 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15 procent. 


Curando Nordic AB (publ)


Kontakta Johan Tinnerholm, VD, +46 (0) 706 – 43 24 10,
johan.tinnerholm@curando.se.


Curando Nordic AB (559049–5254) utvecklar ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- som sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se.

Published:

May 29, 2020

Share