OREN REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2018-ÅRS ÅRSREDOVISNING FÖR CURANDO NORDIC AB

Revisionsberättelsen avser revisionen för räkenskapsåret 2018 och avviker från standardformuleringen avseende bolagets risker och osäkerhetsfaktorer. Revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisorns anmärkningar:
Som framgår av förvaltningsberättelsen under rubriken Risker och osäkerhetsfaktorer är bolaget och koncernen i behov av ytterligare finansiering inom tolv månader från räkenskapsårets utgång för att kunna fortsätta med sin planerade verksamhet.

Bolagets ledning och styrelse arbetar för att säkra långsiktig finansiering.

Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 inklusive revisionsberättelse i helhet kommer finnas tillgänglig via bolagets hemsida www.curandonordic.se samt på bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: +4792030200
E-post:
fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 klockan 13:40 CET. 

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254 är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Published:

May 10, 2019

Share