RÄTTELSE AV PRESSMEDDELANDE AVSEENDE UTFALL AV FÖRETRÄDESEMISSION I CURANDONORDIC AB

Bolagets extra bolagsstämma den 2 maj 2018 beslutade att emittera högst 10 994 644 units med företrädesrätt för aktieägarna. Varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption serie TO1. (”TO1”). Totalt omfattade emissionen högst 10 994 644 aktier och högst 10 994 644 TO1. Teckningstiden löpte mellan 11 maj och 1 juni 2018. Teckningskursen för varje unit uppgick till 1,23 kronor. Sammanräkning visar att 2 401 185 units, det vill säga 21,84 procent, tecknats med företräde, vilket motsvarar 2 953 457,55 kronor. 8 593 459 units, det vill säga 78,16 procent, tecknades utan företräde samt av emissionsgaranter vilket motsvarar 10 569 954,57 kronor. Emissionen blev därmed fulltecknad. Utav emissionslikviden utgör 35,37 procent, vilket motsvarar 4 783 998,90 kronor, kvittning av fordran.

Följande garanter tecknade utan stöd av företrädesrätt via kvittning av fordran:

Antal aktierBelopp SEKTurn Around AS* 1 626 0162 000 000 Progressio Brage Finans AS**800 000984 000Algora AB (via bank)***1463 4141 799 999

* Curando Nordic AB:s VD Fredrik Thafvelin har ägande i Turn Around AS.
** Curando Nordic AB:s styrelseledamot Petter Øygarden har ägande i Progressio Brage Finans AS.
*** Curando Nordic AB:s styrelseordförande Lars Lidgren har ägande i Algora AB.

Den genom företrädesemissionen förändrade ägarbilden är ännu inte färdigregistrerad hos Euroclear. Bolaget hänvisar tills vidare till förteckning från Euroclear per den 29 juni 2018. Det fanns då en diskrepans mellan Euroclears och Bolagsverkets register vad avser antalet aktier i Bolaget. Enligt Euroclear uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 10 994 644 stycken medan antalet var 13 395 829 stycken enligt Bolagsverket där första delen av emissionen hade registrerats.

Genom emissionen har Curando Nordic AB:s aktiekapital ökat med 1 099 464,40 kronor, till 2 198 928,80 kronor. Curando Nordic AB tillförs 13 523 412,12 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK inklusive garantiprovisioner. Emissionen tillför Bolaget i faktiskt nytt rörelsekapital motsvarande cirka 7 MSEK. Därutöver har Bolaget också genomfört en riktad emission till Arenakoncernen AB som har tillfört Bolaget 1 393 472 kronor efter emissionskostnader.

Curando Nordic AB:s styrelse och ledning beräknar att likviditetstillskottet kommer att ge ett positivt rörelsekapital minst fram till och med december och att kärnverksamheten vid årsskiftet kommer att ha ett positivt kassaflöde. Bedömningen görs mot bakgrund av att genomfört arbete med minskade fasta kostnader, effektivisering genom outsourcing till strategiska samarbetspartners samt uppstart av ingångna kundavtal kommer att minska rörelseförlusten med full effekt i fjärde kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.curando.se

Published:

Sep 3, 2018

Share