VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2021

Published:
25 February 2022 08:00:00 CET

Publiceringsdatum: Stockholm 25 februari 20222021 tog vi VO2 till börsen och gjorde tre förvärv, vi ökade avsiktligen kostnaderna för att lägga grunden för ett framgångsrikt 2022 och vi ökade planenligt satsningen med inriktning mot affärsområdet DOOH (digital utomhusreklam). I december genomförde vi en framgångsrik emission som tecknades till drygt 145%. 2021 var med andra ord ett ytterst händelserikt år då VO2s dotterbolag med hög hastighet fortsatte att bygga sina verksamheter och kunde dessutom se ökade intäktssynergier mellan dem – helt i linje med VO2s strategi. VO2 upprepar sina övergripande mål att under 2024 på koncernnivå omsätta 1 miljard SEK med en rörelsevinstmarginal på minst 8 %.Bokslutskommunikén finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bilaga till detta pressmeddelande.

VO2-koncernens första räkenskapsår är 2021 och det finns därför inga jämförelsesiffror för 2020. De rörelsedrivande dotterbolagen Netric Sales AB och Leeads AB ingår i koncernens resultaträkning från 1 februari 2021 och AdProfit AB från 1 december 2021. För att ge en rättvisande bild har VO2 därför valt att upprätta proforma-resultaträkning där dotterbolagen ingår för hela 2021 och 2020.

KONCERNEN VO2 CAP HOLDING AB

Q4

Koncernens totala intäkter uppgick till 105 246 KSEK*

Bruttovinsten under kvartalet uppgick till 20 897 KSEK

EBITDA uppgick till 1 332 KSEK

PROFORMA Q4

Koncernens totala intäkter uppgick till 114 709 (108 888) KSEK

Bruttovinsten under kvartalet uppgick till 24 641 (26 507) KSEK

EBITDA uppgick till 3 240 (8 288) KSEK

2021

Koncernens totala intäkter uppgick till 292 851 KSEK**

Bruttovinsten under perioden uppgick till 57 392 KSEK

EBITDA justerad*** uppgick till 4 927 KSEK

EBITDA uppgick till -3 948 KSEK

PROFORMA 2021

Koncernens totala intäkter uppgick till 350 235 (315 861) KSEK

Bruttovinsten under perioden uppgick till 78 318 (79 001) KSEK

EBITDA uppgick till 12 480 (21 215) KSEK

*Avser oktober-december för Leeads AB och Netric Sales AB samt december för AdProfit AB

**Avser februari-december för Leeads AB och Netric Sales AB samt december för AdProfit AB

***EBITDA justerad - EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan avseende omvänt förvärv om -8 874 KSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

VD-KOMMENTAR

Vi ökar omsättningen proforma till 350 MSEK under ett år fullt av utmaningar, främst Covid. Detta är ett styrkebesked från våra dotterbolag. EBITDA-marginalen är lägre jämfört med proforma 2020, helt i linje med vår plan med ökade investeringar för ett vinstgivande 2022. Nu har vi lagt de viktigaste komponenterna för att fortsätta att göra VO2 till en ledande koncern inom media och tech. Med 25 år i mediebranchen, fyllda av All-Time-High-resultat, så ser jag med spänning fram emot att styra VO2 mot nya höjder. Resan har precis börjat och jag är otroligt stolt över att ha fått förmånen att leda detta fina bolag. Vi är idag involverade i många förvärvsprocesser och jag hoppas kunna visa för aktieägarna att VO2 är ett bolag dom skall vilja äga långsiktigt”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB.

Fjärde kvartalet utvecklade sig positivt då vi i och med förvärvet av AdProfit AB summerar en stark tillväxt proforma med 5,3% och omsättningen proforma för kvartal fyra uppgår till 114,7 MSEK. För helåret 2021 visar vi en omsättningstillväxt på 10,9% proforma, vilket motsvarar en ökning om 34,4 MSEK för tolv månader. Vi ser framför allt en ökad efterfrågan inom datadrivna medieköp, Programmatic. Koncernens omsättning 2021 proforma uppgår till 350,2 MSEK med en EBITDA-marginal på 3,6%.

Vi har avsiktligt ökat våra kostnader för att bygga ett framtida stabilt fundament för vår tillväxtresa, framför allt med följande insatser:

•    Tillväxtinvesteringar i högmarginalprodukten DOOH (digital utomhusreklam) har gjorts i dotterbolaget Leeads. Leeads erbjuder idag digitalt utrymme på över 150 impact-skärmar runtom i landet och expansionstakten är hög. Då Leeads vann ett stort kontrakt i Västra Götaland under vintern, kan vi verkligen bekräfta att Leeads idag har en stark och växande position i detta segment. Vi ser med tillförsikt fram emot att dessa investeringar kommer att bära frukt under 2022.

•    Ej kassaflödespåverkande engångskostnad avseende omvänt förvärv belastar resultatet med 8,9 MSEK.

•    Slutligen har vi under andra halvan av året investerat i koncerngemensamma funktioner, vilka kommer att ge effekt under 2022. Dessa funktioner innebär att VO2 kommer att kunna arbeta kostnadseffektivt med våra dotterbolag, samtidigt som vi erbjuder dem bra service och därmed utrymme för tillväxt.

Allt handlar om att vi bygger en koncern som skall agera kostnadseffektivt och professionellt i syfte att skapa ökat värde för våra kunder och aktieägare.

Bodil Ericsson Torp, VD

Bolagets Q1-rapport 2022 publiceras den 29 april 2022.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                                                                                                                                     

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 februari 2022.

Download Attachment
Regulatory press release