AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING OCH TILLTRÄDESDAG FÖR OMVÄNT FÖRVÄRV

Published:
18 August 2021 16:19:13

I enlighet med tidigare kommunikation beslutades vid extra bolagsstämma iCurando Nordic AB (publ) (”Curando” eller Bolaget) den 17 augusti om omväntförvärv av Vo2 Cap AB. Tillträdesdag för det omvända förvärvet beräknas bli den26 augusti 2021. Som ett led i det omvända förvärvet genomförs också enutdelning till aktieägarna i Curando av Bolagets dotterbolag Agilit Holding AB.Utdelningen är en så kallad Lex ASEA-utdelning. Med stöd av bemyndigande frånden extra bolagsstämman har styrelsen i Curando beslutat att avstämningsdag förLex ASEA-utdelningen är den 25 augusti 2021.

Till följd av ovan har Curando valt att tidigarelägga offentliggörande av kvartalsrapport för det andra kvartalet 2021. Tidigare datum för publicering var den 27 augusti 2021. Nytt datum för publicering av kvartalsrapporten är den 25 augusti 2021.

Information angående Lex ASEA-utdelningen

Aktieägare i Curando per avstämningsdagen den 25 augusti kommer per automatik att erhålla en (1) aktie i Agilit Holding AB per varje innehavd aktie i Curando. Aktieägare behöver således inte vidta några åtgärder i samband med Lex-ASEA-utdelningen.

Utdelningen sker två dagar efter avstämningsdagen, den 27 augusti, och aktierna i Agilit Holding AB blir därefter synliga på respektive aktieägare i Bolagets depå eller VP-konto.

Curandos tidigare verksamhet kommer fortsättningsvis bedrivas i Agilit Holding AB (”Nya Curando”). Nya Curando avser att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market och kommer inom ramen för denna noteringsprocess att upprätta en bolagsbeskrivning.

Download Attachment
News