Curando Nordic AB (publ) (u.ä.t. Vo2 Cap Holding AB (publ)) genomför förvärvet av Vo2 Cap AB (publ) och ny styrelse har tillträtt

Curando

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 11 juni 2021 har Curando Nordic AB (publ) (u.ä.t. Vo2 Cap Holding AB (publ)) (”Bolaget”) i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Vo2 Cap AB (publ) (”Vo2”) enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Vo2 (”Transaktionen”).

Transaktionen var bland annat villkorad av godkännande från extra bolagsstämma, vilket erhållits den 17 augusti 2021. Även övriga villkor för Transaktionen är uppfyllda och Transaktionen har därför idag fullbordats.

Bolaget har, med anledning av Transaktionen, upprättat en bolagsbeskrivning som publicerats den 11 augusti 2021 (”Bolagsbeskrivningen”). Bolagsbeskrivningen innehåller en beskrivning av Transaktionen och hur den påverkar Bolagets verksamhet.

Köpeskillingen i Transaktionen uppgår till totalt 199 999 999,915 kronor och har erlagts genom nyemission av 2 105 263 157 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,095 kronor per aktie (”Vederlagsaktierna”). Villkoren för emission av Vederlagsaktierna, som riktats till aktieägarna i Vo2, framgår av kallelsen till den extra bolagsstämma som godkänt Transaktionen.

Bolaget offentliggjorde den 17 augusti 2021 kommuniké från extra bolagsstämman, där det framgår att bolagsstämman beslutade att välja Douglas Roos, Nike Carlstoft, Kristina Juhlin, Oskar Sardi, Patrik Sandberg och Eva Strand till nya ordinarie styrelseledamöter samt att välja Douglas Roos som ny styrelseordförande. Den nya styrelsen har idag tillträtt.

 

Amudova AB är Bolagets Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58

E-mail: info@amudova.se

 

För mer information: Douglas Roos Chairman of the Board Vo2: +46 70 735 21 25 douglas.roos@vo2cap.se

Transaktionen var bland annat villkorad av godkännande från extra bolagsstämma, vilket erhållits den 17 augusti 2021. Även övriga villkor för Transaktionen är uppfyllda och Transaktionen har därför idag fullbordats.

Bolaget har, med anledning av Transaktionen, upprättat en bolagsbeskrivning som publicerats den 11 augusti 2021 (”Bolagsbeskrivningen”). Bolagsbeskrivningen innehåller en beskrivning av Transaktionen och hur den påverkar Bolagets verksamhet.

Köpeskillingen i Transaktionen uppgår till totalt 199 999 999,915 kronor och har erlagts genom nyemission av 2 105 263 157 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,095 kronor per aktie (”Vederlagsaktierna”). Villkoren för emission av Vederlagsaktierna, som riktats till aktieägarna i Vo2, framgår av kallelsen till den extra bolagsstämma som godkänt Transaktionen.

Bolaget offentliggjorde den 17 augusti 2021 kommuniké från extra bolagsstämman, där det framgår att bolagsstämman beslutade att välja Douglas Roos, Nike Carlstoft, Kristina Juhlin, Oskar Sardi, Patrik Sandberg och Eva Strand till nya ordinarie styrelseledamöter samt att välja Douglas Roos som ny styrelseordförande. Den nya styrelsen har idag tillträtt.

 

Amudova AB är Bolagets Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58

E-mail: info@amudova.se

 

För mer information:
Douglas Roos
Chairman of the Board Vo2:
+46 70 735 21 25
douglas.roos@vo2cap.se

Published:

Aug 26, 2021

Share

Other press releases & news