Fortsatt hög tillväxt och förbättrad lönsamhet - VO2 rapporterar bokslutskommuniké för 2022

Fortsatt

Publiceringsdatum: Stockholm, 10 februari 2023”Det är med stor glädje vi presenterar ännu ett riktigt bra tillväxtkvartal. För helåret 2022 summerar vi en ökning av intäkterna med drygt 174 MSEK motsvarande 59,9% i tillväxt. Totalt uppgår intäkterna till 466 MSEK. Vi levererar en mycket god organisk tillväxt på 90 MSEK för helåret, detta i kombination med två fina förvärv av Livewrapped och Borg Owilli, har gjort att vi under året befäst vår position på marknaden som en effektiv entreprenörshub inom media och tech. VO2:s justerat EBITDA förbättras väsentligt under 2022 och ökar till 28,2 MSEK vilket är en förbättring med 21,4 MSEK jämfört med föregående år. Vi är nu i princip halvvägs till vårt utlovade mål 2024 om en omsättning på 1 miljard med minst 8% i EBITDA-marginal.” säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

KONCERNEN Q4

· Intäkterna ökade med 49,4% till 156 118 (104 495) TSEK · EBITDA justerad uppgick till 13 165 (2 103) TSEK, 8,4% (2,0%) · EBITDA uppgick till 33 994 (2 103) TSEK, 21,8% (2,0%) · EBIT uppgick till 7 383 (-254) TSEK, 4,7% (-0,2%) · Periodens resultat uppgick till 5 539 (7) TSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 958 (10 779) TSEK · Totalt kassaflöde uppgick till -6 403 (13 150) TSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,11 (0,00) kr

KONCERNEN 2022

· Intäkterna ökade med 59,9% till 466 717 (291 838) TSEK · EBITDA justerad uppgick till 28 208 (6 827) TSEK, 6,0% (2,3%) · EBITDA uppgick till 55 300 (-4 763) TSEK, 11,8% (-1,6%) · EBIT uppgick till 18 429 (-10 377) TSEK, 3,9% (-3,6%) · Periodens resultat uppgick till 13 220 (-10 654) TSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31 242 (1 836) TSEK · Totalt kassaflöde uppgick till 18 845 (21 110) TSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,27 (-0,24) kr

*EBITDA justerad – EBITDA justerat för omvärdering av tilläggsköpeskilling +20 829 TSEK i Q4 2022 och totalt +27 092 TSEK 2022 samt resultateffekt vid omvänt förvärv -11 590 TSEK i Q3 2021 varav ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan ingår med -8 874 TSEK

WEBBPRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Idag kl. 10 håller Bodil Ericsson Torp, VD och Douglas Roos, styrelseordförande en direktsänd webbpresentation av bokslutskommunikén under ledning av journalisten Claes de Faire. I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor. Det går också bra att mejla in frågor i förväg till info@vo2cap.se.

Länk till webbsändning: https://youtube.com/live/hkRI-rkR6eU?feature=share

Rapporten finns i sin helhet på www.vo2cap.se/investor-relations/financial-reports-presentations

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 7 oktober förvärvar VO2 100 procent av aktierna i den snabbväxande och prisbelönta contentbyrån Borg Owilli AB samt beslutar om en riktad nyemission. Den fasta köpeskillingen uppgår till 55 MSEK varav 35 MSEK erläggs kontant och 20 MSEK erläggs i form av 2 352 942 nyemitterade aktier i VO2 till en teckningskurs om 8,50 kr/aktie. Tilläggsköpeskilling för aktierna kan komma att uppgå till högst 62,5 MSEK baserat på Borg Owillis EBIT-resultat för de individuella bokslutsåren 2022–2025. Total köpeskilling kan därmed uppgå till högst 117,5 MSEK.

Netric Sales AB och Magnite Inc avslutar sitt samarbete den 31 december 2022. Mot bakgrund av Netrics förnyade affärsstrategi om tillväxt på fler geografiska marknader, samt utökat samarbete med systerbolag inom VO2 och fler partners, möjliggörs detta med upphörande av Netrics exklusiva avtal med Magnite. Ad-tech industrin är i ständig förändring och Netric har sedan över 12 år mycket starka relationer till publicister i Norden och Europa. De relationerna gör det möjligt för Netric att erbjuda sina kunder den teknik som bolagen inom VO2 äger, och i kombination med partners, fortsätta skapa värde för publicister.

Netric Sales AB sluter ett strategiskt samarbete med Livewrapped AB. Livewrapped är en av Nordens ledande aktörer inom Header Bidding, en teknologi som syftar till att maximera medieägares programmatiska annonsintäkter. Samarbetet innebär att Netric bistår Livewrapped med försäljning, expansion på nya marknader, integrationer och kundsupport. Netrics tidigare samarbetsavtal, där de representerar teknologi som ägs av dess samarbetspartner, har varit begränsat till de nordiska marknaderna. Samarbetet med Livewrapped öppnar den globala marknaden för de båda VO2-bolagen.

Netric Sales AB ingår ett samarbete med det finska techbolaget Gravito OY. Gravito har en avancerad CDP (Customer Data Plattform) och har byggt en förstapartsdatalösning som är väletablerad på den finska marknaden och som genom samarbetet med Netric ska skalas upp i Norden och i övriga Europa. Avtalet är inledningsvis fram till årsskiftet 2022. Avsikten är att hitta ett nytt långsiktigt avtal framåt.

VO2 stärker upp styrelsen med Ulrika Saxon då Kristina Juhlin lämnar styrelsen den 24 november. Ulrika Saxon, en av Sveriges ledande företagsledare inom media, marketing och tech, tidigare VD för Bonnier Ventures, föreslås som ny styrelseledamot i VO2 Cap Holding AB från och med ordinarie årsstämman i maj, 2023, men kommer från och med den 24 november, 2022, vara adjungerad styrelseledamot. Ulrika Saxon ersätter Kristina Juhlin som lämnar styrelsen 24 november på grund av att Kristinas nya arbetsgivare inte godkänner externa styrelseuppdrag.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Netric Sales AB ingår fyraårigt strategiskt samarbetsavtal med Index Exchange, där Netric representerar Index Exchange på totalt åtta marknader i Norden och Baltikum. Avtalet är exklusivt och löper med start den 1 januari 2023. Index Exchange är ett av världens största globala Ad-Techbolag och har över 20 års erfarenhet av att tillhandahålla förstklassig teknologi för programmatiska köp inom alla digitala kanaler. Avtalet är en viktig del i Netrics nya strategi om tillväxt på nya marknader tillsammans med fler teknikleverantörer, där Index Exchange kommer att utgöra en huvudpartner under kommande år.

VO2 har infört ett sponsorprogram i linje med ett av bolagets globala hållbarhetsmål, nr 3. Detta mål handlar om hälsa och välbefinnande och vi hoppas kunna inspirera våra kollegor och andra till träning. Först ut att ta del av sponsorprogrammet är judostjärnan Sami Chouchi som just nu tränar inför OS i Paris 2024 där det stora målet är att ta guld.

UTDRAG VD:s KOMMENTAR

”2022 – vilket år. Med fyra tillväxtkvartal på raken är vi otroligt stolta över vår omsättningstillväxt om 59,9% och 466,7 MSEK i intäkter. Detta motsvarar en ökning med 174,8 MSEK jämfört med föregående år. VO2 levererar under 2022 ett justerat EBITDA på 28,2 MSEK.

2022 var ett annorlunda år i Sverige och omvärlden med stigande inflation, räntor och energipriser där vår starka entreprenörskultur och tydliga strategi blev än mer viktig. Vi fortsatte under året att bygga VO2 med lönsam tillväxt och framför allt erbjuda alla våra kunder och partners ledande spjutspetskompetens inom media. Vi lyckades med detta tack vare alla medarbetares fantastiska insatser, varje dag, varje timme och minut.

Vi har levt, andats och jobbat med vår affärsstrategi i alla delar av VO2, och det har givit ett riktigt bra resultat. Dessutom har vi bäddat för en robust inledning på 2023. Ett turbulent år i världen, men en stabil tillväxt i VO2 - nu ser vi med tillförsikt fram emot 2023.”

[image]

Bodil Ericsson Torp, VD

Bolagets årsredovisning för 2022 publiceras den 21 april 2023 och nästa delårsrapport, Q1 2023, publiceras den 5 maj 2023.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 februari, 2023.

KONCERNEN Q4

 • Intäkterna ökade med 49,4% till 156 118 (104 495) TSEK
 • EBITDA justerad uppgick till 13 165 (2 103) TSEK, 8,4% (2,0%)
 • EBITDA uppgick till 33 994 (2 103) TSEK, 21,8% (2,0%)
 • EBIT uppgick till 7 383 (-254) TSEK, 4,7% (-0,2%)
 • Periodens resultat uppgick till 5 539 (7) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 958 (10 779) TSEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till -6 403 (13 150) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,11 (0,00) kr

KONCERNEN 2022

 • Intäkterna ökade med 59,9% till 466 717 (291 838) TSEK
 • EBITDA justerad uppgick till 28 208 (6 827) TSEK, 6,0% (2,3%)
 • EBITDA uppgick till 55 300 (-4 763) TSEK, 11,8% (-1,6%)
 • EBIT uppgick till 18 429 (-10 377) TSEK, 3,9% (-3,6%)
 • Periodens resultat uppgick till 13 220 (-10 654) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31 242 (1 836) TSEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till 18 845 (21 110) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,27 (-0,24) kr

*EBITDA justerad – EBITDA justerat för omvärdering av tilläggsköpeskilling +20 829 TSEK i Q4 2022 och totalt +27 092 TSEK 2022 samt resultateffekt vid omvänt förvärv -11 590 TSEK i Q3 2021 varav ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan ingår med -8 874 TSEK

WEBBPRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Idag kl. 10 håller Bodil Ericsson Torp, VD och Douglas Roos, styrelseordförande en direktsänd webbpresentation av bokslutskommunikén under ledning av journalisten Claes de Faire. I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor. Det går också bra att mejla in frågor i förväg till info@vo2cap.se.

Länk till webbsändning: https://youtube.com/live/hkRI-rkR6eU?feature=share

Rapporten finns i sin helhet på www.vo2cap.se/investor-relations/financial-reports-presentations

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 7 oktober förvärvar VO2 100 procent av aktierna i den snabbväxande och prisbelönta contentbyrån Borg Owilli AB samt beslutar om en riktad nyemission. Den fasta köpeskillingen uppgår till 55 MSEK varav 35 MSEK erläggs kontant och 20 MSEK erläggs i form av 2 352 942 nyemitterade aktier i VO2 till en teckningskurs om 8,50 kr/aktie. Tilläggsköpeskilling för aktierna kan komma att uppgå till högst 62,5 MSEK baserat på Borg Owillis EBIT-resultat för de individuella bokslutsåren 2022–2025. Total köpeskilling kan därmed uppgå till högst 117,5 MSEK.

Netric Sales AB och Magnite Inc avslutar sitt samarbete den 31 december 2022. Mot bakgrund av Netrics förnyade affärsstrategi om tillväxt på fler geografiska marknader, samt utökat samarbete med systerbolag inom VO2 och fler partners, möjliggörs detta med upphörande av Netrics exklusiva avtal med Magnite. Ad-tech industrin är i ständig förändring och Netric har sedan över 12 år mycket starka relationer till publicister i Norden och Europa. De relationerna gör det möjligt för Netric att erbjuda sina kunder den teknik som bolagen inom VO2 äger, och i kombination med partners, fortsätta skapa värde för publicister.

Netric Sales AB sluter ett strategiskt samarbete med Livewrapped AB. Livewrapped är en av Nordens ledande aktörer inom Header Bidding, en teknologi som syftar till att maximera medieägares programmatiska annonsintäkter. Samarbetet innebär att Netric bistår Livewrapped med försäljning, expansion på nya marknader, integrationer och kundsupport. Netrics tidigare samarbetsavtal, där de representerar teknologi som ägs av dess samarbetspartner, har varit begränsat till de nordiska marknaderna. Samarbetet med Livewrapped öppnar den globala marknaden för de båda VO2-bolagen.

Netric Sales AB ingår ett samarbete med det finska techbolaget Gravito OY. Gravito har en avancerad CDP (Customer Data Plattform) och har byggt en förstapartsdatalösning som är väletablerad på den finska marknaden och som genom samarbetet med Netric ska skalas upp i Norden och i övriga Europa. Avtalet är inledningsvis fram till årsskiftet 2022. Avsikten är att hitta ett nytt långsiktigt avtal framåt.

VO2 stärker upp styrelsen med Ulrika Saxon då Kristina Juhlin lämnar styrelsen den 24 november. Ulrika Saxon, en av Sveriges ledande företagsledare inom media, marketing och tech, tidigare VD för Bonnier Ventures, föreslås som ny styrelseledamot i VO2 Cap Holding AB från och med ordinarie årsstämman i maj, 2023, men kommer från och med den 24 november, 2022, vara adjungerad styrelseledamot. Ulrika Saxon ersätter Kristina Juhlin som lämnar styrelsen 24 november på grund av att Kristinas nya arbetsgivare inte godkänner externa styrelseuppdrag.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Netric Sales AB ingår fyraårigt strategiskt samarbetsavtal med Index Exchange, där Netric representerar Index Exchange på totalt åtta marknader i Norden och Baltikum. Avtalet är exklusivt och löper med start den 1 januari 2023. Index Exchange är ett av världens största globala Ad-Techbolag och har över 20 års erfarenhet av att tillhandahålla förstklassig teknologi för programmatiska köp inom alla digitala kanaler. Avtalet är en viktig del i Netrics nya strategi om tillväxt på nya marknader tillsammans med fler teknikleverantörer, där Index Exchange kommer att utgöra en huvudpartner under kommande år.

VO2 har infört ett sponsorprogram i linje med ett av bolagets globala hållbarhetsmål, nr 3. Detta mål handlar om hälsa och välbefinnande och vi hoppas kunna inspirera våra kollegor och andra till träning. Först ut att ta del av sponsorprogrammet är judostjärnan Sami Chouchi som just nu tränar inför OS i Paris 2024 där det stora målet är att ta guld.

UTDRAG VD:s KOMMENTAR

”2022 – vilket år. Med fyra tillväxtkvartal på raken är vi otroligt stolta över vår omsättningstillväxt om 59,9% och 466,7 MSEK i intäkter. Detta motsvarar en ökning med 174,8 MSEK jämfört med föregående år. VO2 levererar under 2022 ett justerat EBITDA på 28,2 MSEK.

2022 var ett annorlunda år i Sverige och omvärlden med stigande inflation, räntor och energipriser där vår starka entreprenörskultur och tydliga strategi blev än mer viktig. Vi fortsatte under året att bygga VO2 med lönsam tillväxt och framför allt erbjuda alla våra kunder och partners ledande spjutspetskompetens inom media. Vi lyckades med detta tack vare alla medarbetares fantastiska insatser, varje dag, varje timme och minut.

Vi har levt, andats och jobbat med vår affärsstrategi i alla delar av VO2, och det har givit ett riktigt bra resultat. Dessutom har vi bäddat för en robust inledning på 2023. Ett turbulent år i världen, men en stabil tillväxt i VO2 - nu ser vi med tillförsikt fram emot 2023.”

Bodil Ericsson Torp, VD

Bolagets årsredovisning för 2022 publiceras den 21 april 2023 och nästa delårsrapport, Q1 2023, publiceras den 5 maj 2023.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 februari, 2023.

VO2 Cap bokslutskommunike 2022
Download Attachment
2023-02-10 PM VO2 Bokslutskommuniké 2022
Download Attachment

Published:

Feb 10, 2023

Share

Other press releases & news