Hög aktivitet för ökad nykundsförsäljning och intäktssynergier - VO2 rapporterar delårsrapport för Q1 2023

Hög

Publiceringsdatum: Stockholm, 5 maj 2023”VO2 levererar ett högre rörelseresultat för Q1 jämfört med samma period föregående år. EBITDA uppgår till drygt 5,9 MSEK (7,4%) och är en förbättring med över 5 MSEK jämfört med justerat EBITDA Q1 2022. Vi har genomgående fokuserat på ökad nykundsförsäljning i kombination med intäktsynergier mellan VO2s dotterbolag samt en hög kostnadsmedvetenhet. Efter kvartalets slut växer VO2 med ännu ett entreprenörsbolag med egenägd teknologi. Förärvet av Madington passar perfekt in i vår VO2-familj och borgar för ökade intäktssynergier där vi nu är redo att skala bolaget för internationell expansion.” säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

KONCERNEN Q1 2023 (jämfört med Q1 2022)

· Intäkterna* uppgick till 79 608 (90 284) KSEK, -11,8% · EBITDA uppgick till 5 943 (3 988) KSEK, 7,5% (4,4%) · Justerad EBITDA uppgick till 5 943 (896) KSEK, 7,5% (1,0%) · EBIT uppgick till 602 (1 143) KSEK, 0,8% (1,3%) · Periodens resultat uppgick till -1 213 (1 011) KSEK · Kassaflöde** från den löpande verksamheten uppgick till -11 193 (-491) KSEK · Totalt kassaflöde** uppgick till -16 777 (17 791) KSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (0,02) kr

*I dotterbolaget Netric minskar intäkterna för Q1 med cirka 41,3 MSEK alltmedan bruttovinsten ökar med närmare 1,2 MSEK. Anledningen till detta är att Netric numera endast redovisar sin provision av totalintäkten, jämfört med det tidigare samarbetet då Netric redovisade hela annonsintäkten som intäkt. Netric har bytt teknikleverantör av SSP-mjukvara (Supply Side Platform) och som tidigare kommunicerats skedde bytet av SSP-leverantör den 1 januari 2023 och är strategiskt mycket värdefullt för bolaget då den kommersiella handlingsfriheten är avsevärt bredare i det nya avtalet. Netrics intäkter för kvartalet uppgick till 5 793 (47 159) KSEK och bruttovinst till 5 793 (4 608) KSEK. Samtliga dotterbolag, utom Netric, levererar en organisk tillväxt under perioden. Exklusive Netric ökar intäkter med totalt 30 691 KSEK varav justerad (exklusive Netric) organisk tillväxt första kvartalet uppgick till +6 442 KSEK (14,9%) och förvärvad tillväxt till 24 249 KSEK (26,9%).

**Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 2 437 (-197) KSEK och kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -11 193 (-491) KSEK. Rörelsekapitalet påverkas i huvudsak negativt av att leverantörsskulders minskning sedan årsskiftet är högre än kundfordringars minskning. Det beror på att vissa större kundfordringar inbetalades först efter kvartalets slut. I totalt kassaflöde ingår likvid företrädesemission med 0 (21 100) KSEK.

WEBBPRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Idag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, en direktsänd webbpresentation av kvartalsrapporten. Douglas Roos, Styrelseordförande VO2, finns även med i studion för frågor. För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du är varmt välkommen att skicka in dina frågor i förväg, så kommer vi att besvara dessa i sändningen. Maila även dina frågor till info@vo2cap.se.

Länk till webbsändning: https://youtube.com/live/NwpktAtKNNg?feature=share

Rapporten finns i sin helhet på www.vo2cap.se/investor-relations/financial-reports-presentations

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Netric Sales AB har ingått ett 4-årigt strategiskt samarbetsavtal med Index Exchange, där Netric kommer att representera Index Exchange på totalt åtta marknader i Norden och Baltikum. Avtalet är exklusivt och löper med start den 1 januari, 2023. Index Exchange är ett av världens största globala AdTech-bolag och har över 20 års erfarenhet av att tillhandahålla förstklassig teknologi för programmatiska köp inom alla digitala kanaler. Avtalet är en viktig del i Netrics nya strategi om tillväxt på nya marknader tillsammans med fler teknikleverantörer, där Index Exchange kommer att utgöra en huvudpartner under kommande år.

· VO2 släpper sitt första sponsorprogram och sponsrar judostjärnan Sami Chouchi inför OS i Paris 2024.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

· VO2 publicerar sin årsredovisning den 21 april och kallar till årsstämma den 25 maj.

· VO2 förvärvar 100 procent av aktierna i det nystartade bolaget Locads AB samt beslutar om riktad nyemission. Köpeskillingen består dels av en fast del som uppgår till 2 MSEK (”Fasta Köpeskillingen”), och dels av tilläggsköpeskillingar som kan komma att uppgå till högst 17,2 MSEK. Tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå, baserade på Locads omsättning och EBIT-resultat för räkenskapsåren 2023-2026. Den Fasta Köpeskillingen om 2 MSEK erläggs med VO2-aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission till MHAK Sales AB, som är säljare av Locads, om 266 666 aktier i VO2, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 51 814 204. Detta ger en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,5 procent.

· VO2 förvärvar 100 procent av aktierna i tillväxtbolaget Madington AB med egenutvecklad tech för internationell expansion den 28 april 2023 och beslutar om riktad nyemission. Bolaget besitter spjutspetskompetens med egenutvecklad tech för att producera digitala, rörliga annonser, som tex online video, DOOH eller online banners. Förvärvet är ett viktigt steg i VO2s tillväxtstrategi med expansion av skalbar och egenägd tech. Köpeskillingen uppgår till 20 MSEK samt tilläggsköpeskillingar (år 2024, 2025 och 2026) som kan komma att uppgå till högst cirka 45 MSEK bestående av VO2-aktier och kontanta medel (SEK). Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission till säljarna av Madington om 1 666 667 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 53 480 871 och aktiekapitalet till 26 740 436 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om ca 3,1 procent i förhållande till totala antalet aktier och kapital efter emissionen.   

UTDRAG VD:s KOMMENTAR

”VO2 gör ett förbättrat rörelseresultat och detta trots att inledningen av 2023 präglas av en mediemarknad som påverkas av rådande konjunktur med osäkerhetsfaktorer som stigande räntor och inflation. Det har givit ett något mer avvaktande läge i medieinvesteringarna men också öppnat upp möjligheter att ta marknadsandelar för samtliga dotterbolag inom VO2. Man skall också notera att just Q1 är årets svagaste kvartal inom media. VO2 har dock en god spridning av olika intäktsströmmar i dotterbolagen vilket ger en ökad robusthet även i tuffare tider. Vi konstaterar en ökad tillväxt i samtliga dotterbolag, men ser en effekt av vår strategiska omställning i dotterbolaget Netric som påverkar den totala omsättningstillväxten.”

[image]

Bodil Ericsson Torp, VD

Nästa delårsrapport för perioden januari-juni 2023 publiceras den 28 juli 2023.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com (http://www.madington.com) och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 maj 2023.

KONCERNEN Q1 2023 (jämfört med Q1 2022)

 • Intäkterna* uppgick till 79 608 (90 284) KSEK, -11,8%
 • EBITDA uppgick till 5 943 (3 988) KSEK, 7,5% (4,4%)
 • Justerad EBITDA uppgick till 5 943 (896) KSEK, 7,5% (1,0%)
 • EBIT uppgick till 602 (1 143) KSEK, 0,8% (1,3%)
 • Periodens resultat uppgick till -1 213 (1 011) KSEK
 • Kassaflöde** från den löpande verksamheten uppgick till -11 193 (-491) KSEK
 • Totalt kassaflöde** uppgick till -16 777 (17 791) KSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (0,02) kr

*I dotterbolaget Netric minskar intäkterna för Q1 med cirka 41,3 MSEK alltmedan bruttovinsten ökar med närmare 1,2 MSEK. Anledningen till detta är att Netric numera endast redovisar sin provision av totalintäkten, jämfört med det tidigare samarbetet då Netric redovisade hela annonsintäkten som intäkt. Netric har bytt teknikleverantör av SSP-mjukvara (Supply Side Platform) och som tidigare kommunicerats skedde bytet av SSP-leverantör den 1 januari 2023 och är strategiskt mycket värdefullt för bolaget då den kommersiella handlingsfriheten är avsevärt bredare i det nya avtalet. Netrics intäkter för kvartalet uppgick till 5 793 (47 159) KSEK och bruttovinst till 5 793 (4 608) KSEK. Samtliga dotterbolag, utom Netric, levererar en organisk tillväxt under perioden. Exklusive Netric ökar intäkter med totalt 30 691 KSEK varav justerad (exklusive Netric) organisk tillväxt första kvartalet uppgick till +6 442 KSEK (14,9%) och förvärvad tillväxt till 24 249 KSEK (26,9%).

**Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 2 437 (-197) KSEK och kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -11 193 (-491) KSEK. Rörelsekapitalet påverkas i huvudsak negativt av att leverantörsskulders minskning sedan årsskiftet är högre än kundfordringars minskning. Det beror på att vissa större kundfordringar inbetalades först efter kvartalets slut. I totalt kassaflöde ingår likvid företrädesemission med 0 (21 100) KSEK.

WEBBPRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Idag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, en direktsänd webbpresentation av kvartalsrapporten. Douglas Roos, Styrelseordförande VO2, finns även med i studion för frågor. För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du är varmt välkommen att skicka in dina frågor i förväg, så kommer vi att besvara dessa i sändningen. Maila även dina frågor till info@vo2cap.se.

Länk till webbsändning: https://youtube.com/live/NwpktAtKNNg?feature=share

Rapporten finns i sin helhet på www.vo2cap.se/investor-relations/financial-reports-presentations

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Netric Sales AB har ingått ett 4-årigt strategiskt samarbetsavtal med Index Exchange, där Netric kommer att representera Index Exchange på totalt åtta marknader i Norden och Baltikum. Avtalet är exklusivt och löper med start den 1 januari, 2023. Index Exchange är ett av världens största globala AdTech-bolag och har över 20 års erfarenhet av att tillhandahålla förstklassig teknologi för programmatiska köp inom alla digitala kanaler. Avtalet är en viktig del i Netrics nya strategi om tillväxt på nya marknader tillsammans med fler teknikleverantörer, där Index Exchange kommer att utgöra en huvudpartner under kommande år.
 • VO2 släpper sitt första sponsorprogram och sponsrar judostjärnan Sami Chouchi inför OS i Paris 2024.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • VO2 publicerar sin årsredovisning den 21 april och kallar till årsstämma den 25 maj.
 • VO2 förvärvar 100 procent av aktierna i det nystartade bolaget Locads AB samt beslutar om riktad nyemission. Köpeskillingen består dels av en fast del som uppgår till 2 MSEK (”Fasta Köpeskillingen”), och dels av tilläggsköpeskillingar som kan komma att uppgå till högst 17,2 MSEK. Tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå, baserade på Locads omsättning och EBIT-resultat för räkenskapsåren 2023-2026. Den Fasta Köpeskillingen om 2 MSEK erläggs med VO2-aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission till MHAK Sales AB, som är säljare av Locads, om 266 666 aktier i VO2, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 51 814 204. Detta ger en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,5 procent.
 • VO2 förvärvar 100 procent av aktierna i tillväxtbolaget Madington AB med egenutvecklad tech för internationell expansion den 28 april 2023 och beslutar om riktad nyemission. Bolaget besitter spjutspetskompetens med egenutvecklad tech för att producera digitala, rörliga annonser, som tex online video, DOOH eller online banners. Förvärvet är ett viktigt steg i VO2s tillväxtstrategi med expansion av skalbar och egenägd tech. Köpeskillingen uppgår till 20 MSEK samt tilläggsköpeskillingar (år 2024, 2025 och 2026) som kan komma att uppgå till högst cirka 45 MSEK bestående av VO2-aktier och kontanta medel (SEK). Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission till säljarna av Madington om 1 666 667 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 53 480 871 och aktiekapitalet till 26 740 436 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om ca 3,1 procent i förhållande till totala antalet aktier och kapital efter emissionen.   

UTDRAG VD:s KOMMENTAR

”VO2 gör ett förbättrat rörelseresultat och detta trots att inledningen av 2023 präglas av en mediemarknad som påverkas av rådande konjunktur med osäkerhetsfaktorer som stigande räntor och inflation. Det har givit ett något mer avvaktande läge i medieinvesteringarna men också öppnat upp möjligheter att ta marknadsandelar för samtliga dotterbolag inom VO2. Man skall också notera att just Q1 är årets svagaste kvartal inom media. VO2 har dock en god spridning av olika intäktsströmmar i dotterbolagen vilket ger en ökad robusthet även i tuffare tider. Vi konstaterar en ökad tillväxt i samtliga dotterbolag, men ser en effekt av vår strategiska omställning i dotterbolaget Netric som påverkar den totala omsättningstillväxten.”

Bodil Ericsson Torp, VD

Nästa delårsrapport för perioden januari-juni 2023 publiceras den 28 juli 2023.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 maj 2023.

VO2 Cap delårsapport Q1 2023
Download Attachment
2023-05-05 PM VO2 Delårsrapport Q1 2023
Download Attachment

Published:

May 5, 2023

Share

Other press releases & news