HÖG TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET - VO2 rapporterar delårsrapport för Q3 2022

HÖG

Publiceringsdatum: Stockholm, 28 oktober 2022”Det är med stor glädje jag kan rapportera att VO2 fortsätter sin tillväxtresa med ett riktigt starkt Q3. Intäkterna för kvartalet ökar med 56% till 110 MSEK och för perioden januari till september med 71% till 321 MSEK. Under perioden januari till september summerar vi en högre omsättning än under hela 2021 då intäkterna uppgick till 293 MSEK. Under januari till september ökade EBITDA till 21 MSEK, en förbättring med 28 MSEK jämfört med samma period föregående år. Vi har nu sex bolag i portföljen och vi står än bättre rustade för ökade intäktssynergier med lönsam tillväxt i fokus inför kommande år.” säger Bodil Ericsson Tor

KONCERNEN Q3

· Intäkterna ökade med 56,2% till 110 240 (70 592) TSEK · EBITDA uppgick till 7 648 (-8 078) TSEK · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3 834 (-9 609) TSEK · Periodens resultat uppgick till 1 947 (-10 048) TSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 753 (-7 353) TSEK · Totalt kassaflöde uppgick till 3 956 (-7 188) TSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 (-0,23) kr

KONCERNEN Q1-Q3

· Intäkterna ökade med 71,0% till 320 794 (187 605) TSEK · EBITDA uppgick till 21 306 (-6 866) TSEK · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11 046 (-10 123) TSEK · Periodens resultat uppgick till 7 681 (-10 661) TSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19 284 (-8 943) TSEK · Totalt kassaflöde uppgick till 25 249 (7 960) TSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,16 (-0,24) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 14 september köper VO2 25 procent av aktierna i tech-plattformen Zalster AB genom att delta i nyemission och betala 1 MSEK kontant. VO2 har en option med rätt att förvärva (ingen skyldighet) resterande 75 procent inom 30 månader. Zalster är en av Skandinaviens främsta optimerare av annonsköp främst på Facebook, Instagram och Tiktok.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Den 7 oktober förvärvar VO2 100% av aktierna i den snabbväxande och prisbelönta contentbyrån Borg & Owilli AB samt beslutar om riktad nyemission. Den fasta köpeskillingen uppgår till 55 MSEK varav 35 MSEK erläggs kontant och 20 MSEK erläggs i form av 2 352 942 nyemitterade aktier i VO2 till en teckningskurs om 8,50 kr/aktie. Tilläggsköpeskilling för aktierna kan komma att uppgå till högst 62,5 MSEK baserat på Borg Owillis EBIT-resultat för de individuella bokslutsåren 2022-2025. Total köpeskilling kan därmed uppgå till högst 117,5 MSEK.

Netric Sales AB och sell-side plattformen Magnite avslutar sitt samarbete den 31 december 2022. Ad-tech industrin är i ständig förändring och Netric äger sedan över 12 år mycket starka relationer till publicister över Norden och Europa. De relationerna gör det möjligt för Netric att erbjuda sina kunder den teknik som bolagen inom VO2 äger, och i kombination med partners, fortsätta skapa värde för publicister.

Netric Sales AB sluter ett strategiskt samarbete med Livewrapped AB. Livewrapped är en av Nordens ledande aktörer inom Header Bidding, en teknologi som syftar till att maximera medieägares programmatiska annonsintäkter. Deras plattform möjliggör en kraftigt förenklad hantering av Header Bidding, insikter och analys samt optimering via machine learning. Samarbetet innebär att Netric bistår Livewrapped med försäljning, expansion på nya marknader, integrationer och kundsupport. Samarbetet med Livewrapped öppnar den globala marknaden för de båda VO2-bolagen. Avtalet löper inledningsvis till och med 2025.

Netric Sales AB ingår ett samarbete med det finska techbolaget Gravito OY. Gravito har en avancerad CDP (Customer Data Plattform) och har byggt en förstapartsdatalösning som är väletablerad på den finska marknaden och som genom samarbetet med Netric ska skalas ut i Norden och övriga Europa. Avtalet är inledningsvis kort, fram till årsskiftet 2022, men avsikten är att hitta ett nytt långsiktigt avtal framåt.

UTDRAG VDs KOMMENTAR

”Ett starkt team inom hela VO2 fortsätter tillväxtresan även under kvartal tre. Det är med glädje och stolthet vi publicerar ytterligare en stark kvartalsrapport där insatserna runt om i alla våra bolag givit god utväxling. Extra spännande under perioden är vår minoritetsinvestering i Zalster AB, ett fint entreprenörsbolag där vi ser goda möjligheter till att skala bolaget med målsättning om att nyttja VO2s option till att förvärva hela bolaget.

Intäkterna för kvartalet ökade med 56,2% till 110 240 TSEK, vilket motsvarar en ökning om 39 648 TSEK. Rörelseresultatet EBITDA uppgick till 7 648 TSEK vilket motsvarar 6,9% i EBITDA-marginal att jämföra med -11,4% föregående år. Vi vände även kvartalets EBIT i jämförelse med föregående år, från -9 609 TSEK till 3 834 TSEK, vilket ger en EBIT-marginal om 3,5%. Ett starkt kvartal där vi utfört ett gediget arbete i hela vår koncern vilket gett en mycket bra utveckling i både tillväxt och resultat.

Organisk tillväxt under kvartalet uppgick till 43,4%. VO2s strategi bygger på att säkerställa organisk tillväxt i varje dotterbolag i kombination med förvärv av utvalda kvalitetsbolag. Vi har stort fokus på att varje förvärv har en god egen organisk tillväxt och att bolaget även har möjlighet att öka tillväxten genom synergier inom VO2-familjen. Av kvartalets tillväxt om totalt 39 648 TSEK, motsvarande en ökning med 56,2%, uppgick organisk tillväxt till 30 633 TSEK och förvärvad till 9 015 TSEK.

Vi har underliggande starka kassaflöden i våra bolag. Kassaflödet under kvartal tre från den löpande verksamheten uppgick till 7 753 TSEK, att jämföra med -7 353 TSEK samma kvartal föregående år. Under kvartalet har VO2 investerat 1 024 TSEK i en minoritetspost, 25% av aktierna, i bolaget Zalster AB.”

[image]

Bodil Ericsson Torp, VD

WEBBPRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Idag kl. 10 håller Bodil Ericsson Torp, VD, en direktsänd webbpresentation av delårsrapporten. I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor. Det går också bra att mejla in frågor i förväg till info@vo2cap.se.

Länk till webbsändning: https://youtu.be/EVkTU4Jpk3A

Rapporten finns i sin helhet på www.vo2cap.se/investor-relations/financial-reports-presentations

Bolagets nästa rapport, bokslutskommuniké 2022, publiceras den 10 februari 2023.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 oktober 2022.

KONCERNEN Q3

 • Intäkterna ökade med 56,2% till 110 240 (70 592) TSEK
 • EBITDA uppgick till 7 648 (-8 078) TSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3 834 (-9 609) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 1 947 (-10 048) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 753 (-7 353) TSEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till 3 956 (-7 188) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 (-0,23) kr

KONCERNEN Q1-Q3

 • Intäkterna ökade med 71,0% till 320 794 (187 605) TSEK
 • EBITDA uppgick till 21 306 (-6 866) TSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11 046 (-10 123) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 7 681 (-10 661) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19 284 (-8 943) TSEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till 25 249 (7 960) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,16 (-0,24) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 14 september köper VO2 25 procent av aktierna i tech-plattformen Zalster AB genom att delta i nyemission och betala 1 MSEK kontant. VO2 har en option med rätt att förvärva (ingen skyldighet) resterande 75 procent inom 30 månader. Zalster är en av Skandinaviens främsta optimerare av annonsköp främst på Facebook, Instagram och Tiktok.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Den 7 oktober förvärvar VO2 100% av aktierna i den snabbväxande och prisbelönta contentbyrån Borg & Owilli AB samt beslutar om riktad nyemission. Den fasta köpeskillingen uppgår till 55 MSEK varav 35 MSEK erläggs kontant och 20 MSEK erläggs i form av 2 352 942 nyemitterade aktier i VO2 till en teckningskurs om 8,50 kr/aktie. Tilläggsköpeskilling för aktierna kan komma att uppgå till högst 62,5 MSEK baserat på Borg Owillis EBIT-resultat för de individuella bokslutsåren 2022-2025. Total köpeskilling kan därmed uppgå till högst 117,5 MSEK.

Netric Sales AB och sell-side plattformen Magnite avslutar sitt samarbete den 31 december 2022. Ad-tech industrin är i ständig förändring och Netric äger sedan över 12 år mycket starka relationer till publicister över Norden och Europa. De relationerna gör det möjligt för Netric att erbjuda sina kunder den teknik som bolagen inom VO2 äger, och i kombination med partners, fortsätta skapa värde för publicister.

Netric Sales AB sluter ett strategiskt samarbete med Livewrapped AB. Livewrapped är en av Nordens ledande aktörer inom Header Bidding, en teknologi som syftar till att maximera medieägares programmatiska annonsintäkter. Deras plattform möjliggör en kraftigt förenklad hantering av Header Bidding, insikter och analys samt optimering via machine learning. Samarbetet innebär att Netric bistår Livewrapped med försäljning, expansion på nya marknader, integrationer och kundsupport. Samarbetet med Livewrapped öppnar den globala marknaden för de båda VO2-bolagen. Avtalet löper inledningsvis till och med 2025.

Netric Sales AB ingår ett samarbete med det finska techbolaget Gravito OY. Gravito har en avancerad CDP (Customer Data Plattform) och har byggt en förstapartsdatalösning som är väletablerad på den finska marknaden och som genom samarbetet med Netric ska skalas ut i Norden och övriga Europa. Avtalet är inledningsvis kort, fram till årsskiftet 2022, men avsikten är att hitta ett nytt långsiktigt avtal framåt.

UTDRAG VDs KOMMENTAR

”Ett starkt team inom hela VO2 fortsätter tillväxtresan även under kvartal tre. Det är med glädje och stolthet vi publicerar ytterligare en stark kvartalsrapport där insatserna runt om i alla våra bolag givit god utväxling. Extra spännande under perioden är vår minoritetsinvestering i Zalster AB, ett fint entreprenörsbolag där vi ser goda möjligheter till att skala bolaget med målsättning om att nyttja VO2s option till att förvärva hela bolaget.

Intäkterna för kvartalet ökade med 56,2% till 110 240 TSEK, vilket motsvarar en ökning om 39 648 TSEK. Rörelseresultatet EBITDA uppgick till 7 648 TSEK vilket motsvarar 6,9% i EBITDA-marginal att jämföra med -11,4% föregående år. Vi vände även kvartalets EBIT i jämförelse med föregående år, från -9 609 TSEK till 3 834 TSEK, vilket ger en EBIT-marginal om 3,5%. Ett starkt kvartal där vi utfört ett gediget arbete i hela vår koncern vilket gett en mycket bra utveckling i både tillväxt och resultat.

Organisk tillväxt under kvartalet uppgick till 43,4%. VO2s strategi bygger på att säkerställa organisk tillväxt i varje dotterbolag i kombination med förvärv av utvalda kvalitetsbolag. Vi har stort fokus på att varje förvärv har en god egen organisk tillväxt och att bolaget även har möjlighet att öka tillväxten genom synergier inom VO2-familjen. Av kvartalets tillväxt om totalt 39 648 TSEK, motsvarande en ökning med 56,2%, uppgick organisk tillväxt till 30 633 TSEK och förvärvad till 9 015 TSEK.

Vi har underliggande starka kassaflöden i våra bolag. Kassaflödet under kvartal tre från den löpande verksamheten uppgick till 7 753 TSEK, att jämföra med -7 353 TSEK samma kvartal föregående år. Under kvartalet har VO2 investerat 1 024 TSEK i en minoritetspost, 25% av aktierna, i bolaget Zalster AB.”

Bodil Ericsson Torp, VD

WEBBPRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Idag kl. 10 håller Bodil Ericsson Torp, VD, en direktsänd webbpresentation av delårsrapporten. I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor. Det går också bra att mejla in frågor i förväg till info@vo2cap.se.

Länk till webbsändning: https://youtu.be/EVkTU4Jpk3A

Rapporten finns i sin helhet på www.vo2cap.se/investor-relations/financial-reports-presentations

Bolagets nästa rapport, bokslutskommuniké 2022, publiceras den 10 februari 2023.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 oktober 2022.

VO2 Cap delårsrapport Q3 2022
Download Attachment
2022-10-28 PM VO2 Delårsrapport Q3 2022
Download Attachment

Published:

Oct 28, 2022

Share

Other press releases & news