Intäktssynergier i fokus - VO2 rapporterar delårsrapport för Q3 2023

Intäktssynergier

Publiceringsdatum: Stockholm, 27 oktober 2023VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2023. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil.

“Q3 inleddes något svalt i mediemarknaden, men trots detta tog våra techbolag rejäl fart i tillväxt. Livewrapped och Madington ökade tillväxten under Q3 med 56% respektive 40%. Imponerande, och enligt plan. När vi förvärvar bolag, har vi alltid en synergiplan redo. Bolaget i fråga måste passa in med de övriga dotterbolagen och just vad gäller Livewrapped och Madington, har detta visat sig fungera över förväntan. Båda bolagen har robusta affärsmodeller som, särskilt i en tuffare konjunktur, hjälper publicister och annonsköpare att tjäna mer pengar.

Intäktstappet på 31% i Q3 och ca 20 % för årets första 9 månader är i princip helt och hållet hänförligt till dotterbolaget Netric som, som vi tidigare rapporterat, har lagt om sin affärsmodell och nu endast fakturerar nettointäkter istället för bruttointäkter”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

KONCERNEN Q3 2023 (jämfört med Q3 2022)

· Intäkter* uppgick till 74 768 (108 907) KSEK, -31,3% · EBITDA uppgick till 17 685 (7 648) KSEK                                · Justerad EBITDA** uppgick till 3 594 (n/a) KSEK · EBIT uppgick till 2 780 (3 834) KSEK                             · EBITDA-marginal till 23,7% (7,0%) · Justerad EBITDA-marginal** 4,8% (n/a)  · EBIT-marginal uppgick till 3,7% (3,5%) · Periodens resultat uppgick till 2 598 (1 947) KSEK · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 473 (7 753) KSEK · Totalt kassaflöde uppgick till -1 103 (3 956) KSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (0,04) kr

KONCERNEN Q1-Q3 2023 (jämfört med Q1-Q3 2022)

· Intäkter* uppgick 246 116 (310 599) KSEK, -20,8% · EBITDA uppgick till 32 408 (21 306) KSEK                    · Justerad EBITDA** uppgick 11 158 (15 043)                                          · EBIT uppgick till 6 432 (11 046) KSEK                       · EBITDA-marginal till 13,2% (6,9%) · Justerad EBITDA-marginal** 4,5% (4,8%) · EBIT-marginal uppgick till 2,6% (3,6%)      · Periodens resultat uppgick till 5 984 (7 681) KSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 059 (19 284) KSEK · Totalt kassaflöde*** uppgick till -13 196 (25 249) KSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,11 (0,16) kr

*Intäkter påverkas av omställningen av dotterbolaget Netrics affärsmodell där Netric från 1 januari 2023 redovisar sin provision av annonsintäkten jämfört med det tidigare samarbetet då Netric redovisade hela annonsintäkten. Se även not 1. Exklusive Netric ökar intäkter i Q3 med 14 195 KSEK +23,8% varav justerad organisk tillväxt uppgick till -1 986 KSEK -3,3% och förvärvad tillväxt till 16 181 KSEK +14,9%. Exklusive Netric ökar intäkter i Q1-Q3 med 78 476 KSEK +49,0% varav justerad organisk tillväxt uppgick till +12 672 KSEK +7,9% och förvärvad tillväxt till 65 804 KSEK +21,2%.

**EBITDA är justerad för omvärdering av tilläggsköpeskilling.

***I totalt kassaflöde för delåret ingår amortering förvärvskredit med -7 407 (-4 125) KSEK och likvid företrädesemission med 0 (21 100) KSEK.

WEBBPRESENTATION

Idag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, under ledning av journalisten Claes de Faire, en direktsänd webbpresentation av kvartalsrapporten. För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du kan skicka in dina frågor i förväg till samma mejladress så kommer vi att besvara dessa under sändningen.

Länk till webbsändning:

https://www.youtube.com/watch?v=I4mRSVVXG_0

Sändningen sänds även på LinkedIn: https://www.linkedin.com/events/livepresentationavvo2capholding7120710616675155969/theater/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· VO2s dotterbolag Livewrapped AB har tecknat avtal med den nordiska koncernen Eniro Group AB (publ), ett av Nordens största annonsnätverk med 9 miljoner besök och 60 miljoner sidvisningar varje månad. Avtalet är ett resultat av Eniros uttalade ambition att öka sina digitala annonsintäkter och Livewrappeds plattform blir nu den dominanta annonsteknologin för Eniros sajter i Sverige, Danmark och Norge.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

· VO2-techbolagen Livewrapped och Madington rapporterar fortsatt ökad omsättningstillväxt under tredje kvartalet 2023. Livewrapped ökar med 40% jämfört med samma period 2022 och Madington med 56%. Tillväxten baseras på ökad volym i befintliga kunduppdrag samt intäktssynergier från VO2. · VO2 Cap Holding AB byter likviditetsgarant till Erik Penser Bank AB. Det nya samarbetet påbörjas den 23 oktober 2023. Fram till övergången kommer Mangold Fondkommission AB fortsatt agera likviditetsgarant åt VO2 Cap Holding AB.

· VO2s dotterbolag Leeads AB tecknar avtal om exklusivt försäljningsuppdrag med Smart City Charger AB. Uppdraget avser försäljning av reklamytor på Smart City Chargers digitala skärmar i anslutning till laddstationer. Avtalets värde beräknas uppgå till 50-60 MSEK under en femårsperiod. Leeads har varit aktiv inom marknaden för utomhusreklam (Out Of Home, OOH) sedan 2020 och har sedan dess vuxit inom trafikreklam och DOOH (Digital Out Of Home). Avtalet med Smart City Charger avser försäljning av reklam på digitala skärmar i anslutning till laddstationer samt strategisk rådgivning om ytterligare etablering av skärmar, vilket är i linje med Leeads expansion till nya områden inom DOOH.

UTDRAG FRÅN VD HAR ORDET

”Intäkter för tredje kvartalet uppgick till 74,7 MSEK. Det är en minskning med 34,1 MSEK mot föregående år. Tappet härleds till omställningen hos Netric. Tredje kvartalet mäts mot Q3, 2022, då vi hade riksdagsval med ovanligt höga medieinvesteringar samt en bättre konjunktur än i år, d v s vi har höga jämförelsetal. Trots detta ökar majoriteten av våra dotterbolag sina intäkter och vi fortsätter att se en god tillströmning av nya kunder och viktiga långsiktiga partneravtal.

Vårt kassaflöde är mycket viktigt och vi sätter stort fokus på kostnadskontroll och kundreskontra. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,4 MSEK vilket är drygt 3 MSEK lägre än samma period föregående år. Under kvartalet har vi amorterat förvärvslån med -2,4 MSEK (-1,3 MSEK) vilket gör att totalt kassaflöde uppgår till -1,1 MSEK (3,9 MSEK). Bolaget har fortsatt en mycket god likviditet och vi står väl rustade för kommande förvärv och perioder.

Sammanfattningsvis har det tredje kvartalet 2023 varit en period av anpassning och strategisk analys i ljuset av utmaningar och möjligheter på marknaden. Trots en osäker omvärld ser jag stora möjligheter i den nordiska mediemarknaden, där VO2 har fokus på de intäktsströmmar som spås tillväxt. Programmatisk handel och digitala annonser för utomhusreklam spås att öka nästa år 2024

Vi är inne i fjärde kvartalet som är mediebranschens viktigaste kvartal. Det är nu medieinvesteringarna görs inför jul- och nyårshandel. Jag har stora förhoppningar om att vi avslutar 2023 på ett bra sätt.

Vårt arbete med intäkts- och kostnadssynergier pågår med flera nya initiativ. Under Q1 2024 flyttar tre av våra dotterbolag in på samma adress och det ger en kostnadsbesparing på ca 4 miljoner under 2024.”

[image]

Bodil Ericsson Torp, VD

Bokslutskommuniké för 2023 publiceras den 9 februari 2024.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com (http://www.madington.com) och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2023.

“Q3 inleddes något svalt i mediemarknaden, men trots detta tog våra techbolag rejäl fart i tillväxt. Livewrapped och Madington ökade tillväxten under Q3 med 56% respektive 40%. Imponerande, och enligt plan. När vi förvärvar bolag, har vi alltid en synergiplan redo. Bolaget i fråga måste passa in med de övriga dotterbolagen och just vad gäller Livewrapped och Madington, har detta visat sig fungera över förväntan. Båda bolagen har robusta affärsmodeller som, särskilt i en tuffare konjunktur, hjälper publicister och annonsköpare att tjäna mer pengar.

Intäktstappet på 31% i Q3 och ca 20 % för årets första 9 månader är i princip helt och hållet hänförligt till dotterbolaget Netric som, som vi tidigare rapporterat, har lagt om sin affärsmodell och nu endast fakturerar nettointäkter istället för bruttointäkter”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

KONCERNEN Q3 2023 (jämfört med Q3 2022)

 • Intäkter* uppgick till 74 768 (108 907) KSEK, -31,3%
 • EBITDA uppgick till 17 685 (7 648) KSEK                               
 • Justerad EBITDA** uppgick till 3 594 (n/a) KSEK
 • EBIT uppgick till 2 780 (3 834) KSEK                            
 • EBITDA-marginal till 23,7% (7,0%)
 • Justerad EBITDA-marginal** 4,8% (n/a) 
 • EBIT-marginal uppgick till 3,7% (3,5%)
 • Periodens resultat uppgick till 2 598 (1 947) KSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 473 (7 753) KSEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till -1 103 (3 956) KSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (0,04) kr

KONCERNEN Q1-Q3 2023 (jämfört med Q1-Q3 2022)

 • Intäkter* uppgick 246 116 (310 599) KSEK, -20,8%
 • EBITDA uppgick till 32 408 (21 306) KSEK                   
 • Justerad EBITDA** uppgick 11 158 (15 043)                                         
 • EBIT uppgick till 6 432 (11 046) KSEK                      
 • EBITDA-marginal till 13,2% (6,9%)
 • Justerad EBITDA-marginal** 4,5% (4,8%)
 • EBIT-marginal uppgick till 2,6% (3,6%)     
 • Periodens resultat uppgick till 5 984 (7 681) KSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 059 (19 284) KSEK
 • Totalt kassaflöde*** uppgick till -13 196 (25 249) KSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,11 (0,16) kr

*Intäkter påverkas av omställningen av dotterbolaget Netrics affärsmodell där Netric från 1 januari 2023 redovisar sin provision av annonsintäkten jämfört med det tidigare samarbetet då Netric redovisade hela annonsintäkten. Se även not 1. Exklusive Netric ökar intäkter i Q3 med 14 195 KSEK +23,8% varav justerad organisk tillväxt uppgick till -1 986 KSEK -3,3% och förvärvad tillväxt till 16 181 KSEK +14,9%. Exklusive Netric ökar intäkter i Q1-Q3 med 78 476 KSEK +49,0% varav justerad organisk tillväxt uppgick till +12 672 KSEK +7,9% och förvärvad tillväxt till 65 804 KSEK +21,2%.

**EBITDA är justerad för omvärdering av tilläggsköpeskilling.

***I totalt kassaflöde för delåret ingår amortering förvärvskredit med -7 407 (-4 125) KSEK och likvid företrädesemission med 0 (21 100) KSEK.

WEBBPRESENTATION

Idag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, under ledning av journalisten Claes de Faire, en direktsänd webbpresentation av kvartalsrapporten. För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du kan skicka in dina frågor i förväg till samma mejladress så kommer vi att besvara dessa under sändningen.

Länk till webbsändning:

https://www.youtube.com/watch?v=I4mRSVVXG_0

Sändningen sänds även på LinkedIn: https://www.linkedin.com/events/livepresentationavvo2capholding7120710616675155969/theater/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • VO2s dotterbolag Livewrapped AB har tecknat avtal med den nordiska koncernen Eniro Group AB (publ), ett av Nordens största annonsnätverk med 9 miljoner besök och 60 miljoner sidvisningar varje månad. Avtalet är ett resultat av Eniros uttalade ambition att öka sina digitala annonsintäkter och Livewrappeds plattform blir nu den dominanta annonsteknologin för Eniros sajter i Sverige, Danmark och Norge.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • VO2-techbolagen Livewrapped och Madington rapporterar fortsatt ökad omsättningstillväxt under tredje kvartalet 2023. Livewrapped ökar med 40% jämfört med samma period 2022 och Madington med 56%. Tillväxten baseras på ökad volym i befintliga kunduppdrag samt intäktssynergier från VO2.
 • VO2 Cap Holding AB byter likviditetsgarant till Erik Penser Bank AB. Det nya samarbetet påbörjas den 23 oktober 2023. Fram till övergången kommer Mangold Fondkommission AB fortsatt agera likviditetsgarant åt VO2 Cap Holding AB.
 • VO2s dotterbolag Leeads AB tecknar avtal om exklusivt försäljningsuppdrag med Smart City Charger AB. Uppdraget avser försäljning av reklamytor på Smart City Chargers digitala skärmar i anslutning till laddstationer. Avtalets värde beräknas uppgå till 50-60 MSEK under en femårsperiod. Leeads har varit aktiv inom marknaden för utomhusreklam (Out Of Home, OOH) sedan 2020 och har sedan dess vuxit inom trafikreklam och DOOH (Digital Out Of Home). Avtalet med Smart City Charger avser försäljning av reklam på digitala skärmar i anslutning till laddstationer samt strategisk rådgivning om ytterligare etablering av skärmar, vilket är i linje med Leeads expansion till nya områden inom DOOH.

UTDRAG FRÅN VD HAR ORDET

”Intäkter för tredje kvartalet uppgick till 74,7 MSEK. Det är en minskning med 34,1 MSEK mot föregående år. Tappet härleds till omställningen hos Netric. Tredje kvartalet mäts mot Q3, 2022, då vi hade riksdagsval med ovanligt höga medieinvesteringar samt en bättre konjunktur än i år, d v s vi har höga jämförelsetal. Trots detta ökar majoriteten av våra dotterbolag sina intäkter och vi fortsätter att se en god tillströmning av nya kunder och viktiga långsiktiga partneravtal.

Vårt kassaflöde är mycket viktigt och vi sätter stort fokus på kostnadskontroll och kundreskontra. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,4 MSEK vilket är drygt 3 MSEK lägre än samma period föregående år. Under kvartalet har vi amorterat förvärvslån med -2,4 MSEK (-1,3 MSEK) vilket gör att totalt kassaflöde uppgår till -1,1 MSEK (3,9 MSEK). Bolaget har fortsatt en mycket god likviditet och vi står väl rustade för kommande förvärv och perioder.

Sammanfattningsvis har det tredje kvartalet 2023 varit en period av anpassning och strategisk analys i ljuset av utmaningar och möjligheter på marknaden. Trots en osäker omvärld ser jag stora möjligheter i den nordiska mediemarknaden, där VO2 har fokus på de intäktsströmmar som spås tillväxt. Programmatisk handel och digitala annonser för utomhusreklam spås att öka nästa år 2024

Vi är inne i fjärde kvartalet som är mediebranschens viktigaste kvartal. Det är nu medieinvesteringarna görs inför jul- och nyårshandel. Jag har stora förhoppningar om att vi avslutar 2023 på ett bra sätt.

Vårt arbete med intäkts- och kostnadssynergier pågår med flera nya initiativ. Under Q1 2024 flyttar tre av våra dotterbolag in på samma adress och det ger en kostnadsbesparing på ca 4 miljoner under 2024.”

Bodil Ericsson Torp, VD

Bokslutskommuniké för 2023 publiceras den 9 februari 2024.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2023.

VO2 Cap delårsrapport Q3 2023
Download Attachment
2023-10-27 PM VO2 Delårsrapport Q3 2023
Download Attachment

Published:

Oct 27, 2023

Share

Other press releases & news