KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VO2 CAP HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE

Aktieägarna i VO2 Cap Holding AB (publ), org.nr 559049-5254 (”Bolaget”), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 oktober 2021.

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad post-röstning före stämman.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid extra bolagsstämman ska:

· dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 oktober 2021, · dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhands-röstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 25 oktober 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd den 20 oktober 2021, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.vo2cap.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 25 oktober 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till VO2 Cap Holding AB (publ), Att: Bolagsstämma, c/o Advokatfirman Glimstedt, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@vo2cap.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till VO2 Cap Holding AB (publ), Att: Bolagsstämma, c/o Advokatfirman Glimstedt, Box 5244, 102 45 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@vo2cap.se, senast den 16 oktober 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Doktor Abrahams Väg 45, 168 59 Bromma och på www.vo2cap.se senast den 21 oktober 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet stamaktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 44 189 567. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1.                         Stämmans öppnande.

2.                         Val av ordförande vid stämman.

3.                         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                         Godkännande av dagordning.

5.                         Val av en eller två justeringsmän.

6.                         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.                         Val av revisor.

8.                         Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

· att advokat Erik Borgblad, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman (p. 2). · att den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats av justeringsmannen, godkänns (p. 3). · att ovanstående dagordning godkänns (p. 4). · Att advokat Jan Öhgren, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet (p. 5). · att stämman entledigar nuvarande revisorn och att till ny revisor utser revisionsbolaget Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning (p. 7).

HANDLINGAR

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud och förhandsröstningsformulär finns på Bolagets webbplats www.vo2cap.se samt hos Bolaget, adress Doktor Abrahams Väg 45, 168 59 Bromma. Samtliga handlingar kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till Bolaget. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i före-kommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolags-stämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolags-stämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

______________

Stockholm i oktober 2021

VO2 Cap Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta Douglas Roos, styrelseordförande

mob                    +46 (0)70 735 21 25

mejl                    douglas.roos@vo2cap.se 

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad post-röstning före stämman.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 oktober 2021,
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhands-röstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 25 oktober 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd den 20 oktober 2021, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.vo2cap.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 25 oktober 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till VO2 Cap Holding AB (publ), Att: Bolagsstämma, c/o Advokatfirman Glimstedt, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@vo2cap.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till VO2 Cap Holding AB (publ), Att: Bolagsstämma, c/o Advokatfirman Glimstedt, Box 5244, 102 45 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@vo2cap.se, senast den 16 oktober 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Doktor Abrahams Väg 45, 168 59 Bromma och på www.vo2cap.se senast den 21 oktober 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet stamaktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 44 189 567. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1.                         Stämmans öppnande.

2.                         Val av ordförande vid stämman.

3.                         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                         Godkännande av dagordning.

5.                         Val av en eller två justeringsmän.

6.                         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.                         Val av revisor.

8.                         Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

  • att advokat Erik Borgblad, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman (p. 2).
  • att den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats av justeringsmannen, godkänns (p. 3).
  • att ovanstående dagordning godkänns (p. 4).
  • Att advokat Jan Öhgren, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet (p. 5).
  • att stämman entledigar nuvarande revisorn och att till ny revisor utser revisionsbolaget Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning (p. 7).

HANDLINGAR

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud och förhandsröstningsformulär finns på Bolagets webbplats www.vo2cap.se samt hos Bolaget, adress Doktor Abrahams Väg 45, 168 59 Bromma. Samtliga handlingar kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till Bolaget. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i före-kommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolags-stämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolags-stämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

______________

Stockholm i oktober 2021

VO2 Cap Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta Douglas Roos, styrelseordförande

mob                    +46 (0)70 735 21 25

mejl                    douglas.roos@vo2cap.se 

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

Published:

Oct 8, 2021

Share

Other press releases & news