Kommuniké från årsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) den 20 maj 2022

Kommuniké

Årsstämma med aktieägarna i Vo2 Cap Holding AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 20 maj 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut som publicerats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vo2cap.se/corporate-governace/annual-general-meeting. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Publiceringsdatum: Stockholm, 20 maj 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter, intill nästa årsstämma, ska vara sex (6) stycken. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Douglas Roos, Nike Carlstoft, Kristina Juhlin, Oskar Sardi, Patrik Sandberg och Eva Strand. Douglas Roos omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till stamaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare/anställda

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda genom en emission av högst 888 155 teckningsoptioner. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Goldcup 30655 AB (u.ä.t. VO2 Endurance AB). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med den 1 december 2025 till och med den 31 december 2025.

Stämman beslutade även att godkänna att dotterbolaget får överlåta högst 888 155 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2022/2025 till ledande befattningshavare/anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2022/2025 för ledande befattningshavare/anställda.

Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 888 155 motsvarande cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 444 077,50 kronor. De anställda ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren.

Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöterna Eva Strand, Kristina Juhlin och Nike Carlstoft genom en emission av högst 75 000 teckningsoptioner. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Goldcup 30655 AB (u.ä.t. VO2 Endurance AB). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med den 1 december 2025 till och med den 31 december 2025.

Stämman beslutade även att godkänna att dotterbolaget får överlåta högst 75 000 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2022/2025 till vissa styrelseledamöter, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2022/2025 för vissa styrelseledamöter.

Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 75 000 motsvarande cirka 0,15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 37 500 kronor. Styrelseledamöterna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av Bolagets bolagsordning med anledning av att styrelsen idag beslutat om inlösen av Bolagets stamaktie av serie C.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.vo2cap.se/corporate-governace/annual-general-meeting.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Douglas Roos, styrelseordförande VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)70 735 21 25

E-mail: douglas.roos@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter, intill nästa årsstämma, ska vara sex (6) stycken. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Douglas Roos, Nike Carlstoft, Kristina Juhlin, Oskar Sardi, Patrik Sandberg och Eva Strand. Douglas Roos omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till stamaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare/anställda

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda genom en emission av högst 888 155 teckningsoptioner. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Goldcup 30655 AB (u.ä.t. VO2 Endurance AB). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med den 1 december 2025 till och med den 31 december 2025.

Stämman beslutade även att godkänna att dotterbolaget får överlåta högst 888 155 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2022/2025 till ledande befattningshavare/anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2022/2025 för ledande befattningshavare/anställda.

Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 888 155 motsvarande cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 444 077,50 kronor. De anställda ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren.

Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöterna Eva Strand, Kristina Juhlin och Nike Carlstoft genom en emission av högst 75 000 teckningsoptioner. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Goldcup 30655 AB (u.ä.t. VO2 Endurance AB). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med den 1 december 2025 till och med den 31 december 2025.

Stämman beslutade även att godkänna att dotterbolaget får överlåta högst 75 000 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2022/2025 till vissa styrelseledamöter, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2022/2025 för vissa styrelseledamöter.

Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 75 000 motsvarande cirka 0,15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 37 500 kronor. Styrelseledamöterna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av Bolagets bolagsordning med anledning av att styrelsen idag beslutat om inlösen av Bolagets stamaktie av serie C.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.vo2cap.se/corporate-governace/annual-general-meeting.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Douglas Roos, styrelseordförande VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)70 735 21 25

E-mail: douglas.roos@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Published:

May 20, 2022

Share

Other press releases & news