Kommuniké från årsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) den 24 maj 2024

Kommuniké

Årsstämma med aktieägarna i VO2 Cap Holding AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 24 maj 2024. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut som publicerats och finns tillgängligt på VO2s hemsida vo2cap.se/investor-relations/general-meetings (https://www.vo2cap.se/investor-relations/general-meetings).

Publiceringsdatum: Stockholm, 24 maj, 2024 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter, intill nästa årsstämma, oförändrat ska vara fem (5) stycken. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Douglas Roos, Nike Carlstoft, Patrik Sandberg, Eva Strand och Ulrika Saxon. Douglas Roos omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 170 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare/anställda

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda genom en emission av högst 1 140 000 teckningsoptioner. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget VO2 Long haul AB. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med den 1 december 2027 till och med den 31 december 2027.

Stämman beslutade även att godkänna att dotterbolaget får överlåta högst 1 140 000 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2024/2027 till ledande befattningshavare/anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2024/2027 för ledande befattningshavare/anställda.

Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 1 140 000 motsvarande cirka 2,09 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 570 000 kronor. De anställda ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren.

Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöterna Nike Carlstoft, Eva Strand och Ulrika Saxon genom en emission av högst 60 000 teckningsoptioner. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget VO2 Long haul AB. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med den 1 december 2027 till och med den 31 december 2027.

Stämman beslutade även att godkänna att dotterbolaget får överlåta högst 60 000 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2024/2027 för vissa styrelseledamöter, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2024/2027 för vissa styrelseledamöter.

Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 60 000 motsvarande cirka 0,11 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 30 000 kronor. Styrelseledamöterna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra i Bolagets bolagsordning så att bolagsstämmor i Bolaget kan hållas helt digitalt utan fysisk närvaro, att styrelsen kan samla in fullmakter enligt 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, och att aktieägare kan utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media, marknadsföring och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 24 maj, 2024 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter, intill nästa årsstämma, oförändrat ska vara fem (5) stycken. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Douglas Roos, Nike Carlstoft, Patrik Sandberg, Eva Strand och Ulrika Saxon. Douglas Roos omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 170 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare/anställda

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda genom en emission av högst 1 140 000 teckningsoptioner. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget VO2 Long haul AB. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med den 1 december 2027 till och med den 31 december 2027.

Stämman beslutade även att godkänna att dotterbolaget får överlåta högst 1 140 000 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2024/2027 till ledande befattningshavare/anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2024/2027 för ledande befattningshavare/anställda.

Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 1 140 000 motsvarande cirka 2,09 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 570 000 kronor. De anställda ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren.

Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöterna Nike Carlstoft, Eva Strand och Ulrika Saxon genom en emission av högst 60 000 teckningsoptioner. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget VO2 Long haul AB. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med den 1 december 2027 till och med den 31 december 2027.

Stämman beslutade även att godkänna att dotterbolaget får överlåta högst 60 000 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2024/2027 för vissa styrelseledamöter, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2024/2027 för vissa styrelseledamöter.

Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 60 000 motsvarande cirka 0,11 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 30 000 kronor. Styrelseledamöterna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra i Bolagets bolagsordning så att bolagsstämmor i Bolaget kan hållas helt digitalt utan fysisk närvaro, att styrelsen kan samla in fullmakter enligt 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, och att aktieägare kan utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media, marknadsföring och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Published:

May 24, 2024

Share

Other press releases & news