Kommuniké från extra bolagsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) den 26 oktober 2021

Kommuniké

VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) avhöll extra bolagsstämma den 26 oktober 2021 och beslutade i enlighet med förslag att till ny revisor utse revisionsbolaget Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.

Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid extra bolagsstämman i Bolaget fattades nedan angivet beslut. För mer detaljerad information avseende beslutets innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständigt förslag till beslut som publicerats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vo2cap.se.

Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med förslag att till ny revisor utse revisionsbolaget Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

VO2 Cap Holding AB (publ)

26 oktober 2021

För ytterligare information, kontakta Douglas Roos, styrelseordförande

mobil                  +46 (0)70 735 21 25

mejl                    douglas.roos@vo2cap.se 

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid extra bolagsstämman i Bolaget fattades nedan angivet beslut. För mer detaljerad information avseende beslutets innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständigt förslag till beslut som publicerats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vo2cap.se.

Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med förslag att till ny revisor utse revisionsbolaget Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

VO2 Cap Holding AB (publ)

26 oktober 2021

För ytterligare information, kontakta Douglas Roos, styrelseordförande

mobil                  +46 (0)70 735 21 25

mejl                    douglas.roos@vo2cap.se 

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Published:

Oct 26, 2021

Share

Other press releases & news