Stabilt Q2 och ett bra halvår - VO2 rapporterar delårsrapport för Q2 2023

Stabilt

Publiceringsdatum: Stockholm, 28 juli 2023VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2023. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil.

”Jag är stolt över att vi levererar en försäljningstillväxt (undantaget Netric) i en något mer utmanande marknad och omvärld. Vi har jobbat hårt för att ta marknadsandelar med fokus på resultat och stärkt kassaflöde i andra kvartalet. Vårt senaste förvärv i april, Adtech-bolaget Madington, är redo att skalas på fler marknader. Vi fortsätter även att investera inom digital utomhusreklam, där vi ser tydliga framsteg med en försäljningstillväxt om drygt 31%. Vårt beslut att ställa om Netrics affär slår mot minskad bruttointäkt på totalen. Intäkter för andra kvartalet uppgick till 91,7 (111,4) MSEK vilket är en minskning med 19,6 MSEK. Trots en negativ tillväxt som uteslutande beror på omställningen i dotterbolaget Netric har alla bolag, utom Netric, en positiv tillväxt för andra kvartalet med 33,5 MSEK varav 8,2 MSEK (14,3%) är organisk tillväxt och 25,3 MSEK (22,8%) förvärvad tillväxt. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under andra kvartalet och uppgick till 15,7 (12,0) MSEK. Jag ser med tillförsikt fram mot en spännande höst med många nya fina storkundsavtal redan tecknade.” säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

KONCERNEN Q2 2023 (jämfört med Q2 2022)

· Intäkter* uppgick till 91 741 (111 408) KSEK, -17,7% · EBITDA uppgick till 8 780 (9 670) KSEK · EBITDA-marginal till 9,6% (8,7%) · Justerad EBITDA uppgick till 1 621 (6 499) KSEK · Justerad EBITDA-marginal 1,8% (5,8%) · EBIT uppgick till 3 051 (6 069) KSEK                             · EBIT-marginal uppgick till 3,3% (5,4%) · Periodens resultat uppgick till 4 599 (4 723) KSEK · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15 779 (12 021) KSEK · Totalt kassaflöde uppgick till 4 684 (3 503) KSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 (0,10) kr

KONCERNEN Q1-Q2 2023 (jämfört med Q1-Q2 2022)

· Intäkter* uppgick 171 348 (201 692) KSEK, -15,0% · EBITDA uppgick till 14 723 (13 658) KSEK                    · EBITDA-marginal till 8,6% (6,8%) · Justerad EBITDA uppgick 7 563 (7 396)                                          · Justerad EBITDA-marginal 4,4% (3,7%) · EBIT uppgick till 3 652 (7 212) KSEK                       · EBIT-marginal uppgick till 2,1% (3,6%)      · Periodens resultat uppgick till 3 386 (5 734) KSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 586 (11 531) KSEK · Totalt kassaflöde uppgick till -12 093 (21 293) KSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 (0,12) kr

*Samtliga dotterbolag utom Netric levererar tillväxt under Q2 och första halvåret. Omställningen av dotterbolaget Netrics affärsmodell där Netric från 1 januari 2023 redovisar sin provision av totalintäkten jämfört med det tidigare samarbetet då Netric redovisade hela annonsintäkten innebär att intäkterna för Q2 för Netric minskar med 53 258 KSEK och för Q1-Q2 med 94 624 KSEK. 

Netric har bytt teknikleverantör av SSP-mjukvara (Supply Side Platform) och som tidigare kommunicerats skedde bytet av SSP-leverantör den 1 januari 2023 och är strategiskt mycket värdefullt för bolaget då den kommersiella handlingsfriheten är avsevärt bredare i det nya avtalet. Se även not 1.

Netrics intäkter för Q2 uppgick till 892 KSEK (54 150) KSEK och för Q1-Q2 till 6 685 (101 309) KSEK. Exklusive Netric ökar intäkter i Q2 med totalt 33 591 KSEK varav justerad organisk tillväxt uppgick till +8 216 KSEK (14,3%) och förvärvad tillväxt till 25 374 KSEK (22,8%) och för Q1-Q2, exklusive Netric, ökar intäkter med totalt 64 281 KSEK varav justerad organisk tillväxt uppgick till +14 658 KSEK (14,6%) och förvärvad tillväxt till 49 623 KSEK (24,6%).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· VO2 publicerade sin årsredovisning den 21 april.

· Den 21 april förvärvade VO2 100 procent av aktierna i det nystartade bolaget Locads AB för deras planerade expansion på den lokala annonsmarknaden för digital utomhusreklam i Sverige. Locads förvärvas utifrån identifierade intäktssynergier med VO2s dotterbolag Leeads. Köpeskillingen består dels av en fast del som uppgår till 2 MSEK (”Fasta Köpeskillingen”) som erläggs genom nyemitterade aktier i VO2, dels av tilläggsköpeskillingar som kan komma att uppgå till högst 17,2 MSEK varav 11,4 MSEK i aktier och 5,8 MSEK kontant. Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission till säljarna av Locads, om 266 666 aktier i VO2, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i VO2 att uppgå till 51 814 204. Detta ger en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,5 procent.

· VO2 förvärvade 100 procent av aktierna i tillväxtbolaget Madington AB med egenutvecklad tech för internationell expansion den 28 april och beslutar om en riktad nyemission. Bolaget besitter spjutspetskompetens med egenutvecklad tech för att producera digitala, rörliga annonser, som tex online video, DOOH eller online banners. Förvärvet är ett viktigt steg i VO2s tillväxtstrategi med expansion av skalbar och egenägd tech. Köpeskillingen uppgår till 20 MSEK samt tilläggsköpeskillingar som kan komma att uppgå till högst cirka 45 MSEK varav 22,5 MSEK i aktier och 22,5 MSEK kontant. Den fasta köpeskillingen för aktierna uppgår till 20 MSEK, med justeringar för nettokassa samt skillnader mellan faktiskt- och normaliserat rörelsekapital. Av den fasta köpeskillingen erläggs 7,5 MSEK kontant och 12,5 MSEK genom nyemitterade aktier i VO2. Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission till säljarna av Madington om 1 666 667 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i VO2 att uppgå till 53 480 871 och aktiekapitalet till 26 740 436 SEK. Detta ger en utspädning för befintliga aktieägare om ca 3,1 procent.

· En av Sveriges största söksajter, Hitta.se med 4 miljoner besökare per vecka, tecknade den 9 maj kundavtal med VO2s dotterbolag Livewrapped. Hitta.se har en tydlig målsättning att öka sina annonsintäkter med hjälp av Livewrappeds teknik. Valet av Livewrapped som ny leverantör till Hitta.se baseras på teknikens användarvänlighet och effektivitet för ökade annonsintäkter.

· VO2s årsstämma hölls den 25 maj.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Inga väsentliga händelser efter periodens slut.

UTDRAG VD:s KOMMENTAR

”VO2 levererar ett stabilt andra kvartal där vi ser tillväxt i samtliga dotterbolag om 33,5 MSEK rensat för Netric (som minskar på grund av strategisk omställning i bolaget). Vi ökar också EBITDA-marginalen samt stärker vårt kassaflöde från den löpande verksamheten med 15,7 MSEK. I ljuset av en orolig omvärld tycker jag att detta är ett styrkebesked från VO2. Andra kvartalet inleddes svagt i försäljningen men tog sen fart under främst slutet av maj och juni.

Värt att nämna tidigt i detta VD-ord är vårt dotterbolag Livewrapped. Vi förvärvade bolaget för ett år sedan och har under andra kvartalet ökat intäkterna med över 46% jämfört med samma period förra året. Näst på tur för samma resa är vårt nyförvärvade AdTech-bolag, Madington.”

[image]

Bodil Ericsson Torp, VD

Nästa delårsrapport för perioden januari-september 2023 publiceras den 27 oktober 2023.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com (http://www.madington.com) och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 juli 2023.

”Jag är stolt över att vi levererar en försäljningstillväxt (undantaget Netric) i en något mer utmanande marknad och omvärld. Vi har jobbat hårt för att ta marknadsandelar med fokus på resultat och stärkt kassaflöde i andra kvartalet. Vårt senaste förvärv i april, Adtech-bolaget Madington, är redo att skalas på fler marknader. Vi fortsätter även att investera inom digital utomhusreklam, där vi ser tydliga framsteg med en försäljningstillväxt om drygt 31%. Vårt beslut att ställa om Netrics affär slår mot minskad bruttointäkt på totalen. Intäkter för andra kvartalet uppgick till 91,7 (111,4) MSEK vilket är en minskning med 19,6 MSEK. Trots en negativ tillväxt som uteslutande beror på omställningen i dotterbolaget Netric har alla bolag, utom Netric, en positiv tillväxt för andra kvartalet med 33,5 MSEK varav 8,2 MSEK (14,3%) är organisk tillväxt och 25,3 MSEK (22,8%) förvärvad tillväxt. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under andra kvartalet och uppgick till 15,7 (12,0) MSEK. Jag ser med tillförsikt fram mot en spännande höst med många nya fina storkundsavtal redan tecknade.” säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

KONCERNEN Q2 2023 (jämfört med Q2 2022)

 • Intäkter* uppgick till 91 741 (111 408) KSEK, -17,7%
 • EBITDA uppgick till 8 780 (9 670) KSEK
 • EBITDA-marginal till 9,6% (8,7%)
 • Justerad EBITDA uppgick till 1 621 (6 499) KSEK
 • Justerad EBITDA-marginal 1,8% (5,8%)
 • EBIT uppgick till 3 051 (6 069) KSEK                            
 • EBIT-marginal uppgick till 3,3% (5,4%)
 • Periodens resultat uppgick till 4 599 (4 723) KSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15 779 (12 021) KSEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till 4 684 (3 503) KSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 (0,10) kr

KONCERNEN Q1-Q2 2023 (jämfört med Q1-Q2 2022)

 • Intäkter* uppgick 171 348 (201 692) KSEK, -15,0%
 • EBITDA uppgick till 14 723 (13 658) KSEK                   
 • EBITDA-marginal till 8,6% (6,8%)
 • Justerad EBITDA uppgick 7 563 (7 396)                                         
 • Justerad EBITDA-marginal 4,4% (3,7%)
 • EBIT uppgick till 3 652 (7 212) KSEK                      
 • EBIT-marginal uppgick till 2,1% (3,6%)     
 • Periodens resultat uppgick till 3 386 (5 734) KSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 586 (11 531) KSEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till -12 093 (21 293) KSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 (0,12) kr

*Samtliga dotterbolag utom Netric levererar tillväxt under Q2 och första halvåret. Omställningen av dotterbolaget Netrics affärsmodell där Netric från 1 januari 2023 redovisar sin provision av totalintäkten jämfört med det tidigare samarbetet då Netric redovisade hela annonsintäkten innebär att intäkterna för Q2 för Netric minskar med 53 258 KSEK och för Q1-Q2 med 94 624 KSEK. 

Netric har bytt teknikleverantör av SSP-mjukvara (Supply Side Platform) och som tidigare kommunicerats skedde bytet av SSP-leverantör den 1 januari 2023 och är strategiskt mycket värdefullt för bolaget då den kommersiella handlingsfriheten är avsevärt bredare i det nya avtalet. Se även not 1.

Netrics intäkter för Q2 uppgick till 892 KSEK (54 150) KSEK och för Q1-Q2 till 6 685 (101 309) KSEK. Exklusive Netric ökar intäkter i Q2 med totalt 33 591 KSEK varav justerad organisk tillväxt uppgick till +8 216 KSEK (14,3%) och förvärvad tillväxt till 25 374 KSEK (22,8%) och för Q1-Q2, exklusive Netric, ökar intäkter med totalt 64 281 KSEK varav justerad organisk tillväxt uppgick till +14 658 KSEK (14,6%) och förvärvad tillväxt till 49 623 KSEK (24,6%).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • VO2 publicerade sin årsredovisning den 21 april.
 • Den 21 april förvärvade VO2 100 procent av aktierna i det nystartade bolaget Locads AB för deras planerade expansion på den lokala annonsmarknaden för digital utomhusreklam i Sverige. Locads förvärvas utifrån identifierade intäktssynergier med VO2s dotterbolag Leeads. Köpeskillingen består dels av en fast del som uppgår till 2 MSEK (”Fasta Köpeskillingen”) som erläggs genom nyemitterade aktier i VO2, dels av tilläggsköpeskillingar som kan komma att uppgå till högst 17,2 MSEK varav 11,4 MSEK i aktier och 5,8 MSEK kontant. Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission till säljarna av Locads, om 266 666 aktier i VO2, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i VO2 att uppgå till 51 814 204. Detta ger en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,5 procent.
 • VO2 förvärvade 100 procent av aktierna i tillväxtbolaget Madington AB med egenutvecklad tech för internationell expansion den 28 april och beslutar om en riktad nyemission. Bolaget besitter spjutspetskompetens med egenutvecklad tech för att producera digitala, rörliga annonser, som tex online video, DOOH eller online banners. Förvärvet är ett viktigt steg i VO2s tillväxtstrategi med expansion av skalbar och egenägd tech. Köpeskillingen uppgår till 20 MSEK samt tilläggsköpeskillingar som kan komma att uppgå till högst cirka 45 MSEK varav 22,5 MSEK i aktier och 22,5 MSEK kontant. Den fasta köpeskillingen för aktierna uppgår till 20 MSEK, med justeringar för nettokassa samt skillnader mellan faktiskt- och normaliserat rörelsekapital. Av den fasta köpeskillingen erläggs 7,5 MSEK kontant och 12,5 MSEK genom nyemitterade aktier i VO2. Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission till säljarna av Madington om 1 666 667 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i VO2 att uppgå till 53 480 871 och aktiekapitalet till 26 740 436 SEK. Detta ger en utspädning för befintliga aktieägare om ca 3,1 procent.
 • En av Sveriges största söksajter, Hitta.se med 4 miljoner besökare per vecka, tecknade den 9 maj kundavtal med VO2s dotterbolag Livewrapped. Hitta.se har en tydlig målsättning att öka sina annonsintäkter med hjälp av Livewrappeds teknik. Valet av Livewrapped som ny leverantör till Hitta.se baseras på teknikens användarvänlighet och effektivitet för ökade annonsintäkter.
 • VO2s årsstämma hölls den 25 maj.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Inga väsentliga händelser efter periodens slut.

UTDRAG VD:s KOMMENTAR

”VO2 levererar ett stabilt andra kvartal där vi ser tillväxt i samtliga dotterbolag om 33,5 MSEK rensat för Netric (som minskar på grund av strategisk omställning i bolaget). Vi ökar också EBITDA-marginalen samt stärker vårt kassaflöde från den löpande verksamheten med 15,7 MSEK. I ljuset av en orolig omvärld tycker jag att detta är ett styrkebesked från VO2. Andra kvartalet inleddes svagt i försäljningen men tog sen fart under främst slutet av maj och juni.

Värt att nämna tidigt i detta VD-ord är vårt dotterbolag Livewrapped. Vi förvärvade bolaget för ett år sedan och har under andra kvartalet ökat intäkterna med över 46% jämfört med samma period förra året. Näst på tur för samma resa är vårt nyförvärvade AdTech-bolag, Madington.”

Bodil Ericsson Torp, VD

Nästa delårsrapport för perioden januari-september 2023 publiceras den 27 oktober 2023.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 juli 2023.

VO2 Cap delårsapport Q2 2023
Download Attachment
2023-07-28 PM VO2 Delårsrapport Q2 2023
Download Attachment

Published:

Jul 28, 2023

Share

Other press releases & news