Tillväxt i tech-bolagen - VO2 rapporterar bokslutskommuniké för 2023

Tillväxt

VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari till december 2023. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil.

Publiceringsdatum: Stockholm, 9 februari 2024

”I en av de mest utmanande tider inom media, konstaterar jag att vi under 2023 har gjort ett gediget jobb och att vi fortsatt är lönsamma, har bra kassaflöden och låg nettoskuld. Vi står på en solid grund inför 2024 och är redo att öka farten i takt med bättre konjunktur. Tills dess fortsätter vi att jobba hårt, vi trimmar och finjusterar hela tiden för att öka vår lönsamhet och effektivitet,” säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

KONCERNEN Q4 2023 (jämfört med Q4 2022)

· Intäkter* uppgick till 98 851 (156 118) KSEK, -36,7% · EBITDA uppgick till 22 904 (33 994) KSEK                                · Justerad EBITDA** uppgick till 4 339 (13 165) KSEK · EBIT uppgick till 1 641 (7 383) KSEK                             · EBITDA-marginal till 23,2% (21,8%) · Justerad EBITDA**-marginal 4,4% (8,4%)  · EBIT-marginal uppgick till 1,7% (4,7%) · Periodens resultat uppgick till -421 (5 539) KSEK · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 112 (11 958) KSEK · Totalt kassaflöde uppgick till -4 397 (-6 403) KSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (0,11) kr

KONCERNEN 2023 (jämfört med 2022)

· Intäkter* uppgick 344 968 (466 717) KSEK, -26,1% · EBITDA uppgick till 55 312 (55 300) KSEK                    · Justerad EBITDA** uppgick 15 497 (28 208)                                          · EBIT uppgick till 8 073 (18 429) KSEK                       · EBITDA-marginal till 16,0% (11,8%) · Justerad EBITDA**-marginal 4,5% (6,0%) · EBIT-marginal uppgick till 2,3% (3,9%)      · Periodens resultat uppgick till 5 563 (13 220) KSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 171 (31 242) KSEK · Totalt kassaflöde*** uppgick till -17 594 (18 845) KSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 (0,27) kr

*Intäkter påverkas av omställningen av dotterbolaget Netrics affärsmodell där Netric från 1 januari 2023 redovisar sin provision av annonsintäkten jämfört med det tidigare samarbetet då Netric redovisade hela annonsintäkten. Se även not 1. Intäkter (exklusive Netric) ökar i Q4 med 3 545 KSEK +3,8% varav justerad organisk tillväxt uppgick till -2 778 KSEK -3,0% och förvärvad tillväxt till 6 324 KSEK +4,1%. Intäkter 2023 (exklusive Netric) ökar med 82 021 KSEK +32,3% varav justerad organisk tillväxt uppgick till +9 894 KSEK +3,9% och förvärvad tillväxt till 72 127 KSEK +15,5%.

**EBITDA är justerad för omvärdering av tilläggsköpeskilling.

***I totalt kassaflöde för året ingår amortering förvärvskredit med -9 876 (-5 500) KSEK, förvärv av dotterbolag med -8 088 (-36 075) KSEK och likvid företrädesemission med 0 (21 100) KSEK.

WEBBPRESENTATION

Idag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, under ledning av journalisten Claes de Faire, en direktsänd webbpresentation av VO2s bokslutskommuniké 2023. För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du kan skicka in dina frågor i förväg till samma mejladress så kommer vi att besvara dessa under sändningen.

Länk till webbsändning:

https://www.youtube.com/watch?v=2jzLCBXnHzU

Webbpresentationen kommer även att sändas live på Linkedin: https://www.linkedin.com/events/livepresentationavvo2capholding7160568774444658688/theater/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

VO2 Cap Holding AB byter likviditetsgarant till Erik Penser Bank AB. Det nya samarbetet påbörjas den 23 oktober 2023. Fram till övergången kommer Mangold Fondkommission AB fortsatt agera likviditetsgarant åt VO2 Cap Holding AB. Med anledning av Carnegie Investment Bank ABs köp av Erik Penser Bank AB byter VO2 likviditetsgarant den 30 november till Carnegie Investment Bank AB.

VO2s dotterbolag Leeads AB tecknar avtal om exklusivt försäljningsuppdrag med Smart City Charger AB. Uppdraget avser försäljning av reklamytor på Smart City Chargers digitala skärmar i anslutning till laddstationer. Avtalets värde beräknas uppgå till 50-60 MSEK under en femårsperiod. Leeads har varit aktiv inom marknaden för utomhusreklam (Out Of Home, OOH) sedan 2020 och har sedan dess vuxit inom trafikreklam och DOOH (Digital Out Of Home). Avtalet med Smart City Charger avser försäljning av reklam på digitala skärmar i anslutning till laddstationer samt strategisk rådgivning om ytterligare etablering av skärmar, vilket är i linje med Leeads expansion till nya områden inom DOOH.

Ratsits grundare och VD Anders Johansson ökar sitt ägande i VO2 med 350 000 aktier via Ratsave AB. Ratsave ABs innehav efter transaktionerna uppgår till drygt 491 000 aktier.

VO2s styrelse förlänger tidsperioden för bolagets övergripande mål till och med år 2026, från tidigare 2024. Samtliga övriga mål kvarstår. Bolagets övergripande mål är att (I) Koncernen ska omsätta 1 miljard SEK med lägst 8 procent EBITDA under år 2026. (II) Soliditet omkring 40 procent över en konjunkturcykel. Detta kan under perioder variera på grund av investeringars karaktär. (III) Vara den mest attraktiva ägaren för media- och techbolag på den nordiska marknaden. Tillväxtbolag ska sträva efter att få bli en del av VO2-koncernen för att dra nytta av koncernens marknadsposition, management och synergieffekter.

Flera nyckelpersoner i VO2 köper ytterligare aktier i bolaget. Styrelseordförande Douglas Roos, som är största aktieägare och medgrundare till VO2, och Bodil Ericsson Torp, VD VO2 har köpt 45 000 aktier vardera i bolaget. Johanna Stenman, CFO, har köpt 40 000 aktier och styrelseledamot och medgrundare av VO2, Patrik Sandberg, har köpt ytterligare 25 000 aktier i bolaget. Efter transaktionerna äger Douglas Roos, genom bolag, 8 884 193 aktier (16,6%), Bodil Ericsson Torp, genom bolag och privat, 1 308 158 aktier (2,4%), Patrik Sandberg, genom bolag, 4 081 138 aktier (7,6%) och Johanna Stenman, privat, 40 000 aktier (0,1%).

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

I februari har VO2 valt att avyttra innehavet av aktier i intressebolaget Zalster. Detta efter utvärdering av bolagets möjlighet till framtida utveckling.

UTDRAG FRÅN VD HAR ORDET

”2023 blev året med stora utmaningar i Sverige och i mediebranschen med en bekräftad lågkonjunktur i hela marknaden. I de tuffaste tider gäller det att jobba hårt i den dagliga affären men också ha modet att ta tuffa beslut som gynnar tillväxt och lönsamhet både på kort och lång sikt. Vi har agerat i samtliga bolag under året med beslut som lägger grunden för ett ännu bättre 2024. Vi har kompetensväxlat och affärsutvecklat med kundernas behov i centrum och förvärvat ytterligare ett fint spjutspetsbolag inom tech, Madington. Vi har bäddat för att stå starka både i mot- och medgång och jag tycker mig ana en ljusning i marknaden under 2024.

VO2s techbolag utvecklas med hög fart och visar sig motståndskraftiga även i en mer utmanande konjunktur. För helåret 2023 har techbolagen Livewrapped och Madington ökat intäkterna med 39% respektive 27% vilket är ett resultat av robusta affärsmodeller som hjälper både publicister och annonsköpare att öka sin lönsamhet. Våra investeringar i DOOH har burit frukt och vuxit rejält och, slutligen, synergier mellan dotterbolagen har gynnat nykundsförsäljning och även i förhandlingar med leverantörer för att hålla nere kostnader

I en tuff marknad levererar VO2 en stadig tillväxt i intäkter under 2023 på 32% motsvarande 82 MSEK där den organiska tillväxten uppgår till 9,9 MSEK och förvärvad tillväxt om 72,1 MSEK, exkluderat Netric som minskar på grund av, som vi tidigare rapporterat om, en strategisk omställning i bolaget.”

[image]

Bodil Ericsson Torp, VD

Årsredovisning för 2023 publiceras den 26 april och delårsrapport för perioden januari-mars 2024 publiceras den 3 maj 2024.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com (http://www.madington.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 februari 2024.

Publiceringsdatum: Stockholm, 9 februari 2024

”I en av de mest utmanande tider inom media, konstaterar jag att vi under 2023 har gjort ett gediget jobb och att vi fortsatt är lönsamma, har bra kassaflöden och låg nettoskuld. Vi står på en solid grund inför 2024 och är redo att öka farten i takt med bättre konjunktur. Tills dess fortsätter vi att jobba hårt, vi trimmar och finjusterar hela tiden för att öka vår lönsamhet och effektivitet,” säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

KONCERNEN Q4 2023 (jämfört med Q4 2022)

 • Intäkter* uppgick till 98 851 (156 118) KSEK, -36,7%
 • EBITDA uppgick till 22 904 (33 994) KSEK                               
 • Justerad EBITDA** uppgick till 4 339 (13 165) KSEK
 • EBIT uppgick till 1 641 (7 383) KSEK                            
 • EBITDA-marginal till 23,2% (21,8%)
 • Justerad EBITDA**-marginal 4,4% (8,4%) 
 • EBIT-marginal uppgick till 1,7% (4,7%)
 • Periodens resultat uppgick till -421 (5 539) KSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 112 (11 958) KSEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till -4 397 (-6 403) KSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (0,11) kr

KONCERNEN 2023 (jämfört med 2022)

 • Intäkter* uppgick 344 968 (466 717) KSEK, -26,1%
 • EBITDA uppgick till 55 312 (55 300) KSEK                   
 • Justerad EBITDA** uppgick 15 497 (28 208)                                         
 • EBIT uppgick till 8 073 (18 429) KSEK                      
 • EBITDA-marginal till 16,0% (11,8%)
 • Justerad EBITDA**-marginal 4,5% (6,0%)
 • EBIT-marginal uppgick till 2,3% (3,9%)     
 • Periodens resultat uppgick till 5 563 (13 220) KSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 171 (31 242) KSEK
 • Totalt kassaflöde*** uppgick till -17 594 (18 845) KSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 (0,27) kr

*Intäkter påverkas av omställningen av dotterbolaget Netrics affärsmodell där Netric från 1 januari 2023 redovisar sin provision av annonsintäkten jämfört med det tidigare samarbetet då Netric redovisade hela annonsintäkten. Se även not 1. Intäkter (exklusive Netric) ökar i Q4 med 3 545 KSEK +3,8% varav justerad organisk tillväxt uppgick till -2 778 KSEK -3,0% och förvärvad tillväxt till 6 324 KSEK +4,1%. Intäkter 2023 (exklusive Netric) ökar med 82 021 KSEK +32,3% varav justerad organisk tillväxt uppgick till +9 894 KSEK +3,9% och förvärvad tillväxt till 72 127 KSEK +15,5%.

**EBITDA är justerad för omvärdering av tilläggsköpeskilling.

***I totalt kassaflöde för året ingår amortering förvärvskredit med -9 876 (-5 500) KSEK, förvärv av dotterbolag med -8 088 (-36 075) KSEK och likvid företrädesemission med 0 (21 100) KSEK.

WEBBPRESENTATION

Idag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, under ledning av journalisten Claes de Faire, en direktsänd webbpresentation av VO2s bokslutskommuniké 2023. För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du kan skicka in dina frågor i förväg till samma mejladress så kommer vi att besvara dessa under sändningen.

Länk till webbsändning:

https://www.youtube.com/watch?v=2jzLCBXnHzU

Webbpresentationen kommer även att sändas live på Linkedin: https://www.linkedin.com/events/livepresentationavvo2capholding7160568774444658688/theater/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

VO2 Cap Holding AB byter likviditetsgarant till Erik Penser Bank AB. Det nya samarbetet påbörjas den 23 oktober 2023. Fram till övergången kommer Mangold Fondkommission AB fortsatt agera likviditetsgarant åt VO2 Cap Holding AB. Med anledning av Carnegie Investment Bank ABs köp av Erik Penser Bank AB byter VO2 likviditetsgarant den 30 november till Carnegie Investment Bank AB.

VO2s dotterbolag Leeads AB tecknar avtal om exklusivt försäljningsuppdrag med Smart City Charger AB. Uppdraget avser försäljning av reklamytor på Smart City Chargers digitala skärmar i anslutning till laddstationer. Avtalets värde beräknas uppgå till 50-60 MSEK under en femårsperiod. Leeads har varit aktiv inom marknaden för utomhusreklam (Out Of Home, OOH) sedan 2020 och har sedan dess vuxit inom trafikreklam och DOOH (Digital Out Of Home). Avtalet med Smart City Charger avser försäljning av reklam på digitala skärmar i anslutning till laddstationer samt strategisk rådgivning om ytterligare etablering av skärmar, vilket är i linje med Leeads expansion till nya områden inom DOOH.

Ratsits grundare och VD Anders Johansson ökar sitt ägande i VO2 med 350 000 aktier via Ratsave AB. Ratsave ABs innehav efter transaktionerna uppgår till drygt 491 000 aktier.

VO2s styrelse förlänger tidsperioden för bolagets övergripande mål till och med år 2026, från tidigare 2024. Samtliga övriga mål kvarstår. Bolagets övergripande mål är att (I) Koncernen ska omsätta 1 miljard SEK med lägst 8 procent EBITDA under år 2026. (II) Soliditet omkring 40 procent över en konjunkturcykel. Detta kan under perioder variera på grund av investeringars karaktär. (III) Vara den mest attraktiva ägaren för media- och techbolag på den nordiska marknaden. Tillväxtbolag ska sträva efter att få bli en del av VO2-koncernen för att dra nytta av koncernens marknadsposition, management och synergieffekter.

Flera nyckelpersoner i VO2 köper ytterligare aktier i bolaget. Styrelseordförande Douglas Roos, som är största aktieägare och medgrundare till VO2, och Bodil Ericsson Torp, VD VO2 har köpt 45 000 aktier vardera i bolaget. Johanna Stenman, CFO, har köpt 40 000 aktier och styrelseledamot och medgrundare av VO2, Patrik Sandberg, har köpt ytterligare 25 000 aktier i bolaget. Efter transaktionerna äger Douglas Roos, genom bolag, 8 884 193 aktier (16,6%), Bodil Ericsson Torp, genom bolag och privat, 1 308 158 aktier (2,4%), Patrik Sandberg, genom bolag, 4 081 138 aktier (7,6%) och Johanna Stenman, privat, 40 000 aktier (0,1%).

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

I februari har VO2 valt att avyttra innehavet av aktier i intressebolaget Zalster. Detta efter utvärdering av bolagets möjlighet till framtida utveckling.

UTDRAG FRÅN VD HAR ORDET

”2023 blev året med stora utmaningar i Sverige och i mediebranschen med en bekräftad lågkonjunktur i hela marknaden. I de tuffaste tider gäller det att jobba hårt i den dagliga affären men också ha modet att ta tuffa beslut som gynnar tillväxt och lönsamhet både på kort och lång sikt. Vi har agerat i samtliga bolag under året med beslut som lägger grunden för ett ännu bättre 2024. Vi har kompetensväxlat och affärsutvecklat med kundernas behov i centrum och förvärvat ytterligare ett fint spjutspetsbolag inom tech, Madington. Vi har bäddat för att stå starka både i mot- och medgång och jag tycker mig ana en ljusning i marknaden under 2024.

VO2s techbolag utvecklas med hög fart och visar sig motståndskraftiga även i en mer utmanande konjunktur. För helåret 2023 har techbolagen Livewrapped och Madington ökat intäkterna med 39% respektive 27% vilket är ett resultat av robusta affärsmodeller som hjälper både publicister och annonsköpare att öka sin lönsamhet. Våra investeringar i DOOH har burit frukt och vuxit rejält och, slutligen, synergier mellan dotterbolagen har gynnat nykundsförsäljning och även i förhandlingar med leverantörer för att hålla nere kostnader

I en tuff marknad levererar VO2 en stadig tillväxt i intäkter under 2023 på 32% motsvarande 82 MSEK där den organiska tillväxten uppgår till 9,9 MSEK och förvärvad tillväxt om 72,1 MSEK, exkluderat Netric som minskar på grund av, som vi tidigare rapporterat om, en strategisk omställning i bolaget.”

Bodil Ericsson Torp, VD

Årsredovisning för 2023 publiceras den 26 april och delårsrapport för perioden januari-mars 2024 publiceras den 3 maj 2024.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 februari 2024.

VO2 Cap bokslutskommuniké Q4 2023
Download Attachment
2024-02-09 PM VO2 bokslutskommuniké 2023
Download Attachment

Published:

Feb 9, 2024

Share

Other press releases & news