VO2 Cap Holding AB (publ) erlägger del av tilläggsköpeskilling genom riktad nyemission med anledning av tidigare förvärv av Livewrapped AB

VO2

Styrelsen i VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad nyemission av 3 401 360 aktier för att erlägga den första tilläggsköpeskillingen med anledning av det tidigare kommunicerade och i april 2022 genomförda förvärvet av Livewrapped AB.

Pressmeddelande

Publiceringsdatum: Stockholm, 11 juni 2024 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Bolaget ingick den 21 april 2022 ett aktieöverlåtelseavtal (”Aktieöverlåtelseavtalet”) med säljarna av Livewrapped AB (”Säljarna”) om förvärv av Livewrapped AB (”Livewrapped”). Del av tilläggsköpeskillingen som utfallit ska enligt Aktieöverlåtelseavtalet erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget i en riktad emission till Säljarna. Mätperioden för måluppfyllnaden av Livewrappeds EBITDA och EBITDA-marginal för räkenskapsår 2023 har avslutats, varvid det har beräknats att Säljarna har rätt till en tilläggsköpeskilling uppgående till totalt 13,3 MSEK, varav 3,3 MSEK utgör kontant del, och 10 MSEK utgör vederlagsaktier.

Styrelsen i Bolaget har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad nyemission till Säljarna om 3 401 360 aktier till kursen 2,94 SEK per aktie. Teckningskursen är överenskommen mellan Bolaget och Säljarna enligt Aktieöverlåtelseavtalet, och baseras på den volymviktade genomsnittskursen för VO2:s aktier under de tio (10) bankdagar som närmast föregått årsstämman 2024 i Livewrapped AB. Betalning sker genom kvittning av Säljarnas fordran enligt Aktieöverlåtelseavtalet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att fullgöra de villkor som anges i Aktieöverlåtelseavtalet. Efter registreringen av emissionen om 3 401 360 aktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 56 882 231 och aktiekapitalet uppgå till 28 441 115,50 SEK. Detta ger en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 5,98 procent.

”Vi är mycket glada att kunna meddela att vårt dotterbolag Livewrapped har uppfyllt målen för 2023, som fastställdes i samband med förvärvet av bolaget i april 2022, vilket innebär att tilläggsköpeskilling utbetalas till de tidigare ägarna av Livewrapped. Ett framgångsrikt arbete i Livewrapped med tydliga synergier inom VO2 har accelererat bolagets tillväxttakt, det är vi mycket stolta över. Vi ser fram emot fortsatta framgångar där Livewrapped nu är redo för expansion på flera nya marknader i Europa”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media, marknadsföring och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com (http://www.madington.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 juni 2024.

Pressmeddelande

Publiceringsdatum: Stockholm, 11 juni 2024 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Bolaget ingick den 21 april 2022 ett aktieöverlåtelseavtal (”Aktieöverlåtelseavtalet”) med säljarna av Livewrapped AB (”Säljarna”) om förvärv av Livewrapped AB (”Livewrapped”). Del av tilläggsköpeskillingen som utfallit ska enligt Aktieöverlåtelseavtalet erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget i en riktad emission till Säljarna. Mätperioden för måluppfyllnaden av Livewrappeds EBITDA och EBITDA-marginal för räkenskapsår 2023 har avslutats, varvid det har beräknats att Säljarna har rätt till en tilläggsköpeskilling uppgående till totalt 13,3 MSEK, varav 3,3 MSEK utgör kontant del, och 10 MSEK utgör vederlagsaktier.

Styrelsen i Bolaget har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad nyemission till Säljarna om 3 401 360 aktier till kursen 2,94 SEK per aktie. Teckningskursen är överenskommen mellan Bolaget och Säljarna enligt Aktieöverlåtelseavtalet, och baseras på den volymviktade genomsnittskursen för VO2:s aktier under de tio (10) bankdagar som närmast föregått årsstämman 2024 i Livewrapped AB. Betalning sker genom kvittning av Säljarnas fordran enligt Aktieöverlåtelseavtalet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att fullgöra de villkor som anges i Aktieöverlåtelseavtalet. Efter registreringen av emissionen om 3 401 360 aktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 56 882 231 och aktiekapitalet uppgå till 28 441 115,50 SEK. Detta ger en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 5,98 procent.

”Vi är mycket glada att kunna meddela att vårt dotterbolag Livewrapped har uppfyllt målen för 2023, som fastställdes i samband med förvärvet av bolaget i april 2022, vilket innebär att tilläggsköpeskilling utbetalas till de tidigare ägarna av Livewrapped. Ett framgångsrikt arbete i Livewrapped med tydliga synergier inom VO2 har accelererat bolagets tillväxttakt, det är vi mycket stolta över. Vi ser fram emot fortsatta framgångar där Livewrapped nu är redo för expansion på flera nya marknader i Europa”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media, marknadsföring och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 juni 2024.

2024-06-11 PM VO2 erlägger del av tilläggsköpeskilling genom riktad nyemission
Download Attachment

Published:

Jun 11, 2024

Share

Other press releases & news