Vo2 Cap Holding AB (publ) fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Vo2

Pressmeddelande 2021-09-13Vid den extra bolagsstämman den 17 augusti 2021 i Vo2 Cap Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier genom en så kallad omvänd split, innebärande att femtio (50) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Sammanläggningen avsåg Bolagets stamaktier vilka är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 21 september 2021.

Tidplan för sammanläggningen av stamaktier

17 sep 2021      Sista dag för handel före sammanläggning

20 sep 2021      Första dag för handel med sammanlagd aktie. Aktiekursen bör från och med detta datum återspegla effekten av sammanläggningen

21 sep 2021      Avstämningsdag för sammanläggning

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Till följd av samman-läggningen kommer Bolagets aktier att byta ISIN-kod. Från och med 20 september 2021 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0016802797. De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med femtio kommer att vederlagsfritt erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med femtio. Tillhandahållande av sådana utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 2 209 478 350 till 44 189 567. Aktiens kvotvärde är för närvarande 0,01 SEK, och kommer efter genomförd sammanläggning vara 0,5 SEK.

För ytterligare information, kontakta

Oskar Sardi, VD                                                             Douglas Roos, styrelseordförande

mob     +46 (0)70-866 96 66                                          mob     +46 (0)70 735 21 25

mejl      oskar.sardi@vo2cap.se                                      mejl      douglas.roos@vo2cap.se

Tidplan för sammanläggningen av stamaktier

17 sep 2021      Sista dag för handel före sammanläggning

20 sep 2021      Första dag för handel med sammanlagd aktie. Aktiekursen bör från och med detta datum återspegla effekten av sammanläggningen

21 sep 2021      Avstämningsdag för sammanläggning

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Till följd av samman-läggningen kommer Bolagets aktier att byta ISIN-kod. Från och med 20 september 2021 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0016802797. De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med femtio kommer att vederlagsfritt erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med femtio. Tillhandahållande av sådana utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 2 209 478 350 till 44 189 567. Aktiens kvotvärde är för närvarande 0,01 SEK, och kommer efter genomförd sammanläggning vara 0,5 SEK.

För ytterligare information, kontakta

Oskar Sardi, VD                                                             Douglas Roos, styrelseordförande

mob     +46 (0)70-866 96 66                                          mob     +46 (0)70 735 21 25

mejl      oskar.sardi@vo2cap.se                                      mejl      douglas.roos@vo2cap.se

2021-09-13 Vo2 Cap Holding AB (publ) fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier
Download Attachment

Published:

Sep 13, 2021

Share

Other press releases & news