VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2021

VO2

Publiceringsdatum: Stockholm 25 februari 20222021 tog vi VO2 till börsen och gjorde tre förvärv, vi ökade avsiktligen kostnaderna för att lägga grunden för ett framgångsrikt 2022 och vi ökade planenligt satsningen med inriktning mot affärsområdet DOOH (digital utomhusreklam). I december genomförde vi en framgångsrik emission som tecknades till drygt 145%. 2021 var med andra ord ett ytterst händelserikt år då VO2s dotterbolag med hög hastighet fortsatte att bygga sina verksamheter och kunde dessutom se ökade intäktssynergier mellan dem – helt i linje med VO2s strategi. VO2 upprepar sina övergripande mål att under 2024 på koncernnivå omsätta 1 miljard SEK med en rörelsevinstmarginal på minst 8 %.Bokslutskommunikén finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bilaga till detta pressmeddelande.

VO2-koncernens första räkenskapsår är 2021 och det finns därför inga jämförelsesiffror för 2020. De rörelsedrivande dotterbolagen Netric Sales AB och Leeads AB ingår i koncernens resultaträkning från 1 februari 2021 och AdProfit AB från 1 december 2021. För att ge en rättvisande bild har VO2 därför valt att upprätta proforma-resultaträkning där dotterbolagen ingår för hela 2021 och 2020.

KONCERNEN VO2 CAP HOLDING AB

Q4

Koncernens totala intäkter uppgick till 105 246 KSEK*

Bruttovinsten under kvartalet uppgick till 20 897 KSEK

EBITDA uppgick till 1 332 KSEK

PROFORMA Q4

Koncernens totala intäkter uppgick till 114 709 (108 888) KSEK

Bruttovinsten under kvartalet uppgick till 24 641 (26 507) KSEK

EBITDA uppgick till 3 240 (8 288) KSEK

2021

Koncernens totala intäkter uppgick till 292 851 KSEK**

Bruttovinsten under perioden uppgick till 57 392 KSEK

EBITDA justerad*** uppgick till 4 927 KSEK

EBITDA uppgick till -3 948 KSEK

PROFORMA 2021

Koncernens totala intäkter uppgick till 350 235 (315 861) KSEK

Bruttovinsten under perioden uppgick till 78 318 (79 001) KSEK

EBITDA uppgick till 12 480 (21 215) KSEK

*Avser oktober-december för Leeads AB och Netric Sales AB samt december för AdProfit AB

**Avser februari-december för Leeads AB och Netric Sales AB samt december för AdProfit AB

***EBITDA justerad - EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan avseende omvänt förvärv om -8 874 KSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· På extra bolagsstämma 26 oktober väljs ny revisor Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor. · Bodil Ericsson Torp tillträder som ny VD den 1 november 2021. · Leeads AB, dotterbolag till VO2 Cap Holding AB, tecknar avtal med FM Reklam AB för försäljning av reklam på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiks fordonsflotta i Västra Götalands län. Avtalets värde uppgår till cirka 115 MSEK över tre år. · Leeads AB nomineras i kategorin Årets Säljorganisation på Sveriges Mediebyråers tävling Stockholm Media Award. · VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2”) ingår den 22 november avtal gällande förvärv av 100 procent av aktierna i AdProfit AB. AdProfit AB är en av Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar till publicister riktade mot målgrupper inom finans, affär och B2B. AdProfit AB redovisar i årsbokslutet för det brutna räkenskapsåret 2020/2021 en omsättning om 54,1 MSEK med EBITDA 10,3 MSEK. Bolaget har åtta anställda inklusive VD. VO2 tillträder aktierna den 26 november 2021. Köpeskillingen för aktierna uppgår till en fast köpeskilling om cirka 44 MSEK varav cirka 22 MSEK består av kontanta medel och 22 MSEK genom en riktad nyemission av aktier i VO2 till säljarna av AdProfit AB. · Styrelsen för VO2 Cap Holding AB har den 26 november, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 17 augusti 2021, beslutat om en nyemission av högst 1 921 285 aktier med företrädesrätt för VO2 Cap Holding ABs befintliga aktieägare. · VO2 Cap Holding AB meddelar den 26 november att lock-up-åtaganden från börsnoteringen delvis kommer att frigöras. Syftet är att detta tillsammans med aviserad företrädesemission ska förbättra bolagets free float i enlighet med kraven på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets huvudägare eller insynspersoner omfattas inte av revideringen, utan kommer fortsatt ha 100 procent av sitt innehav under lock-up. · VO2 Cap Holding AB offentliggör den 6 december informationsmemorandum avseende företrädesemissionen. · Företrädesemissionen tecknas till cirka 145,2 procent meddelar VO2 Cap Holding AB i en pressrelease den 27 december. Utfallet visar att 1 769 803 aktier, motsvarande cirka 92,1 procent av företrädesemissionen, tecknas med stöd av teckningsrätter och 1 019 824 aktier, motsvarande cirka 53,1 procent av företrädesemissionen, tecknas utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har således övertecknats med cirka 45,2 procent och inga garantiåtaganden har tagits i anspråk. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

· Den 3 januari registreras företrädesemissionen hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 10 januari 2022. Avstämningsdag är den 12 januari 2022, varefter BTA omvandlas till aktier. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i VO2 Cap Holding AB med 960 642,50 SEK genom utgivande av 1 921 285 aktier. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår aktiekapitalet till 23 597 298,5 SEK och antalet aktier uppgår till 47 194 597.

· Den 25 januari meddelar VO2 Cap Holding AB att bolaget, efter den nyligen genomförda och framgångsrika företrädesrättsemissionen, uppfyller Nasdaqs krav på spridning och free float. VO2 Cap Holding AB har därför valt att säga upp avtalet med bolagets likviditetsgarant Mangold. Avtalet avslutas den 24 juli 2022.

VD-KOMMENTAR

Vi ökar omsättningen proforma till 350 MSEK under ett år fullt av utmaningar, främst Covid. Detta är ett styrkebesked från våra dotterbolag. EBITDA-marginalen är lägre jämfört med proforma 2020, helt i linje med vår plan med ökade investeringar för ett vinstgivande 2022. Nu har vi lagt de viktigaste komponenterna för att fortsätta att göra VO2 till en ledande koncern inom media och tech. Med 25 år i mediebranchen, fyllda av All-Time-High-resultat, så ser jag med spänning fram emot att styra VO2 mot nya höjder. Resan har precis börjat och jag är otroligt stolt över att ha fått förmånen att leda detta fina bolag. Vi är idag involverade i många förvärvsprocesser och jag hoppas kunna visa för aktieägarna att VO2 är ett bolag dom skall vilja äga långsiktigt”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB.

Fjärde kvartalet utvecklade sig positivt då vi i och med förvärvet av AdProfit AB summerar en stark tillväxt proforma med 5,3% och omsättningen proforma för kvartal fyra uppgår till 114,7 MSEK. För helåret 2021 visar vi en omsättningstillväxt på 10,9% proforma, vilket motsvarar en ökning om 34,4 MSEK för tolv månader. Vi ser framför allt en ökad efterfrågan inom datadrivna medieköp, Programmatic. Koncernens omsättning 2021 proforma uppgår till 350,2 MSEK med en EBITDA-marginal på 3,6%.

Vi har avsiktligt ökat våra kostnader för att bygga ett framtida stabilt fundament för vår tillväxtresa, framför allt med följande insatser:

•    Tillväxtinvesteringar i högmarginalprodukten DOOH (digital utomhusreklam) har gjorts i dotterbolaget Leeads. Leeads erbjuder idag digitalt utrymme på över 150 impact-skärmar runtom i landet och expansionstakten är hög. Då Leeads vann ett stort kontrakt i Västra Götaland under vintern, kan vi verkligen bekräfta att Leeads idag har en stark och växande position i detta segment. Vi ser med tillförsikt fram emot att dessa investeringar kommer att bära frukt under 2022.

•    Ej kassaflödespåverkande engångskostnad avseende omvänt förvärv belastar resultatet med 8,9 MSEK.

•    Slutligen har vi under andra halvan av året investerat i koncerngemensamma funktioner, vilka kommer att ge effekt under 2022. Dessa funktioner innebär att VO2 kommer att kunna arbeta kostnadseffektivt med våra dotterbolag, samtidigt som vi erbjuder dem bra service och därmed utrymme för tillväxt.

Allt handlar om att vi bygger en koncern som skall agera kostnadseffektivt och professionellt i syfte att skapa ökat värde för våra kunder och aktieägare.

Bodil Ericsson Torp, VD

Bolagets Q1-rapport 2022 publiceras den 29 april 2022.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                                                                                                                                     

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 februari 2022.

VO2-koncernens första räkenskapsår är 2021 och det finns därför inga jämförelsesiffror för 2020. De rörelsedrivande dotterbolagen Netric Sales AB och Leeads AB ingår i koncernens resultaträkning från 1 februari 2021 och AdProfit AB från 1 december 2021. För att ge en rättvisande bild har VO2 därför valt att upprätta proforma-resultaträkning där dotterbolagen ingår för hela 2021 och 2020.

KONCERNEN VO2 CAP HOLDING AB

Q4

Koncernens totala intäkter uppgick till 105 246 KSEK*

Bruttovinsten under kvartalet uppgick till 20 897 KSEK

EBITDA uppgick till 1 332 KSEK

PROFORMA Q4

Koncernens totala intäkter uppgick till 114 709 (108 888) KSEK

Bruttovinsten under kvartalet uppgick till 24 641 (26 507) KSEK

EBITDA uppgick till 3 240 (8 288) KSEK

2021

Koncernens totala intäkter uppgick till 292 851 KSEK**

Bruttovinsten under perioden uppgick till 57 392 KSEK

EBITDA justerad*** uppgick till 4 927 KSEK

EBITDA uppgick till -3 948 KSEK

PROFORMA 2021

Koncernens totala intäkter uppgick till 350 235 (315 861) KSEK

Bruttovinsten under perioden uppgick till 78 318 (79 001) KSEK

EBITDA uppgick till 12 480 (21 215) KSEK

*Avser oktober-december för Leeads AB och Netric Sales AB samt december för AdProfit AB

**Avser februari-december för Leeads AB och Netric Sales AB samt december för AdProfit AB

***EBITDA justerad - EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan avseende omvänt förvärv om -8 874 KSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • På extra bolagsstämma 26 oktober väljs ny revisor Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.
 • Bodil Ericsson Torp tillträder som ny VD den 1 november 2021.
 • Leeads AB, dotterbolag till VO2 Cap Holding AB, tecknar avtal med FM Reklam AB för försäljning av reklam på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiks fordonsflotta i Västra Götalands län. Avtalets värde uppgår till cirka 115 MSEK över tre år.
 • Leeads AB nomineras i kategorin Årets Säljorganisation på Sveriges Mediebyråers tävling Stockholm Media Award.
 • VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2”) ingår den 22 november avtal gällande förvärv av 100 procent av aktierna i AdProfit AB. AdProfit AB är en av Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar till publicister riktade mot målgrupper inom finans, affär och B2B. AdProfit AB redovisar i årsbokslutet för det brutna räkenskapsåret 2020/2021 en omsättning om 54,1 MSEK med EBITDA 10,3 MSEK. Bolaget har åtta anställda inklusive VD. VO2 tillträder aktierna den 26 november 2021. Köpeskillingen för aktierna uppgår till en fast köpeskilling om cirka 44 MSEK varav cirka 22 MSEK består av kontanta medel och 22 MSEK genom en riktad nyemission av aktier i VO2 till säljarna av AdProfit AB.
 • Styrelsen för VO2 Cap Holding AB har den 26 november, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 17 augusti 2021, beslutat om en nyemission av högst 1 921 285 aktier med företrädesrätt för VO2 Cap Holding ABs befintliga aktieägare.
 • VO2 Cap Holding AB meddelar den 26 november att lock-up-åtaganden från börsnoteringen delvis kommer att frigöras. Syftet är att detta tillsammans med aviserad företrädesemission ska förbättra bolagets free float i enlighet med kraven på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets huvudägare eller insynspersoner omfattas inte av revideringen, utan kommer fortsatt ha 100 procent av sitt innehav under lock-up.
 • VO2 Cap Holding AB offentliggör den 6 december informationsmemorandum avseende företrädesemissionen.
 • Företrädesemissionen tecknas till cirka 145,2 procent meddelar VO2 Cap Holding AB i en pressrelease den 27 december. Utfallet visar att 1 769 803 aktier, motsvarande cirka 92,1 procent av företrädesemissionen, tecknas med stöd av teckningsrätter och 1 019 824 aktier, motsvarande cirka 53,1 procent av företrädesemissionen, tecknas utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har således övertecknats med cirka 45,2 procent och inga garantiåtaganden har tagits i anspråk. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Den 3 januari registreras företrädesemissionen hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 10 januari 2022. Avstämningsdag är den 12 januari 2022, varefter BTA omvandlas till aktier. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i VO2 Cap Holding AB med 960 642,50 SEK genom utgivande av 1 921 285 aktier. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår aktiekapitalet till 23 597 298,5 SEK och antalet aktier uppgår till 47 194 597.

 • Den 25 januari meddelar VO2 Cap Holding AB att bolaget, efter den nyligen genomförda och framgångsrika företrädesrättsemissionen, uppfyller Nasdaqs krav på spridning och free float. VO2 Cap Holding AB har därför valt att säga upp avtalet med bolagets likviditetsgarant Mangold. Avtalet avslutas den 24 juli 2022.

VD-KOMMENTAR

Vi ökar omsättningen proforma till 350 MSEK under ett år fullt av utmaningar, främst Covid. Detta är ett styrkebesked från våra dotterbolag. EBITDA-marginalen är lägre jämfört med proforma 2020, helt i linje med vår plan med ökade investeringar för ett vinstgivande 2022. Nu har vi lagt de viktigaste komponenterna för att fortsätta att göra VO2 till en ledande koncern inom media och tech. Med 25 år i mediebranchen, fyllda av All-Time-High-resultat, så ser jag med spänning fram emot att styra VO2 mot nya höjder. Resan har precis börjat och jag är otroligt stolt över att ha fått förmånen att leda detta fina bolag. Vi är idag involverade i många förvärvsprocesser och jag hoppas kunna visa för aktieägarna att VO2 är ett bolag dom skall vilja äga långsiktigt”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB.

Fjärde kvartalet utvecklade sig positivt då vi i och med förvärvet av AdProfit AB summerar en stark tillväxt proforma med 5,3% och omsättningen proforma för kvartal fyra uppgår till 114,7 MSEK. För helåret 2021 visar vi en omsättningstillväxt på 10,9% proforma, vilket motsvarar en ökning om 34,4 MSEK för tolv månader. Vi ser framför allt en ökad efterfrågan inom datadrivna medieköp, Programmatic. Koncernens omsättning 2021 proforma uppgår till 350,2 MSEK med en EBITDA-marginal på 3,6%.

Vi har avsiktligt ökat våra kostnader för att bygga ett framtida stabilt fundament för vår tillväxtresa, framför allt med följande insatser:

•    Tillväxtinvesteringar i högmarginalprodukten DOOH (digital utomhusreklam) har gjorts i dotterbolaget Leeads. Leeads erbjuder idag digitalt utrymme på över 150 impact-skärmar runtom i landet och expansionstakten är hög. Då Leeads vann ett stort kontrakt i Västra Götaland under vintern, kan vi verkligen bekräfta att Leeads idag har en stark och växande position i detta segment. Vi ser med tillförsikt fram emot att dessa investeringar kommer att bära frukt under 2022.

•    Ej kassaflödespåverkande engångskostnad avseende omvänt förvärv belastar resultatet med 8,9 MSEK.

•    Slutligen har vi under andra halvan av året investerat i koncerngemensamma funktioner, vilka kommer att ge effekt under 2022. Dessa funktioner innebär att VO2 kommer att kunna arbeta kostnadseffektivt med våra dotterbolag, samtidigt som vi erbjuder dem bra service och därmed utrymme för tillväxt.

Allt handlar om att vi bygger en koncern som skall agera kostnadseffektivt och professionellt i syfte att skapa ökat värde för våra kunder och aktieägare.

Bodil Ericsson Torp, VD

Bolagets Q1-rapport 2022 publiceras den 29 april 2022.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                                                                                                                                     

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 februari 2022.

VO2 Cap Bokslutskommuniké 2021
Download Attachment
2022-02-25 PM VO2 Bokslutskommuniké 2021
Download Attachment

Published:

Feb 25, 2022

Share

Other press releases & news