VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar Delårsrapport för Q3 2021

VO2

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2021. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se och som bifogad fil.

- ”Nu är vi igång! Vi summerar VO2s första kvartalsrapport – Q3. Jag är glad och stolt över våra fina portföljbolag som visade en god organisk tillväxt för perioden, dock med något lägre rörelsemarginal i jämförelse med samma kvartal 2020. Det grundar sig främst i att vårt dotterbolag Leeads har satsat och investerat i ett av våra viktiga tillväxtområden DOOH. Glädjen stod högt i tak då Leeads tecknade ett exklusivt 3-årsavtal till ett värde av 115 MSEK över tre års tid. Perioden har kännetecknats av en enormt hög aktivitet och det är en stor inspiration för mig, som ny VD, att möta alla medarbetare i koncernen som har ett högt driv i att bygga nya affärer för ökad tillväxt.  Efter periodens slut har vi också glädjande kunnat kommunicera signaturen av vårt första förvärv, AdProfit. Ett strålande bolag, som är sprunget ur passionerat entreprenörskap, med en god tillväxt och lönsamhet över flera år. En brinnande energi hos oss alla i VO2-gruppen med en stark förvärvsstrategi gör att vi går en mycket spännande tid till mötes där vi avser att öka takten”, säger Bodil Ericsson Torp VD VO2 Cap Holding AB.

KONCERNEN

Q3

Koncernens totala intäkter uppgick till 70 592 KSEK

Bruttovinsten under kvartalet uppgick till 13 745 KSEK

EBITDA justerad* uppgick till 2 768 KSEK

EBITDA uppgick till -6 106 KSEK

Resultat per aktie** efter utspädning -0,41 SEK

Soliditeten uppgick den 30 september till 62%

Q1-Q3

Koncernens totala intäkter uppgick till 187 605 KSEK

Bruttovinsten under perioden uppgick till 36 495 KSEK

EBITDA justerad* uppgick till 3 594 KSEK

EBITDA uppgick till -5 280 KSEK

Resultat per aktie** efter utspädning -1,50 SEK

*EBITDA justerad - EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan avseende omvänt förvärv om -8 874 KSEK.

**Resultat per aktie – genomsnittligt antal aktier under perioden

MODERBOLAGET

Q3

Moderbolagets totala intäkter uppgick till 283 (1) KSEK

EBITDA uppgick till -737 (-661) KSEK

Q1-Q3

Moderbolagets totala intäkter uppgick till 285 (8) KSEK

EBITDA uppgick till -3 049 (-2 315) KSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· VO2 Cap Holding AB (publ) noteras på Nasdaq First North Growth Market genom ett omvänt förvärv av Curando Nordic AB (publ). · På extra bolagsstämma den 17 augusti utsågs ny styrelse, som tillträdde den 26 augusti, med styrelseordförande Douglas Roos, Eva Strand, Kristina Juhlin, Nike Carlstoft, Oskar Sardi och Patrik Sandberg. Oskar Sardi tillträder samtidigt som VD. · På den extra bolagsstämman den 17 augusti beslutas om sammanläggning av bolagets aktier, en så kallad omvänd split, innebärande att femtio (50) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Första dag för handel med sammanlagd aktie var den 20 september. · VO2 byter certified advisor till Amudova från Erik Penser Bank. · Leeads AB ingår samarbetsavtal med Informationsgruppen AB och Ratnode AB gällande försäljning av digital reklam på bolagens websidor. Avtalen löper på tre år och bedöms tillföra en omsättning om 12 MSEK per år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

· På extra bolagsstämma den 26 oktober, 2021, väljs ny revisor Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor. · Bodil Ericsson Torp tillträder som ny VD den 1 november, 2021. · Leeads AB, dotterbolag till VO2 Cap Holding AB, tecknar avtal med FM Reklam AB för försäljning av reklam på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiks fordonsflotta i Västra Götalands län. Avtalets värde uppgår till cirka 115 MSEK över tre år. · VO2 ingick den 22 november, 2021, avtal gällande förvärv av 100 procent av aktierna (”Aktierna”) i AdProfit AB. VO2 tillträder Aktierna den 26 november 2021. Köpeskillingen för Aktierna uppgår till en fast köpeskilling om cirka 44 MSEK (”Fasta Köpeskillingen”) varav cirka 22 MSEK består av kontanta medel och 22 MSEK erläggs genom en revers som används som emissionslikvid i en riktad nyemission i VO2 till säljarna av AdProfit. Rörliga tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå, baserade på EBITDA-resultat för perioderna 1 juli 2021 till 30 juni 2022 och 1 juli 2022 till 30 juni 2023, upp till ett maximalt sammanlagt belopp om 26 MSEK, varav maximalt 8 MSEK ska erläggas kontant och maximalt 18 MSEK ska erläggas genom en riktad emission av aktier i VO2 till säljarna av AdProfit. AdProfit är en av Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar till publicister riktade mot målgrupper inom finans, affär och B2B. AdProfit redovisade i årsbokslutet för det brutna räkenskapsåret 2020/2021 en omsättning om 54,1 MSEK med EBITDA 10,3 MSEK.

UTDRAG VDs KOMMENTAR

Nu läser du VO2s allra första kvartalsrapport – Q3. Koncernen är nybildad och undertecknad är alldeles nytillträdd VD för Bolaget. Efter över 15 år som VD och koncernchef på olika positioner inom två av Sveriges största mediehus, leder jag nu ett börsnoterat och entreprenörsdrivet förvärvsbolag inom media och tech. En helt unik möjlighet för mig att få kapitalisera på mina djupa kunskaper inom exakt det området. Det stora och övergripande målet är att vi skall skapa stora värden för våra aktieägare.

Uppstarten för koncernens resa, började med en vision från framgångsrika och starka entreprenörer inom media och tech. Oskar Sardi, Douglas Roos och Patrik Sandberg som har flera decennier med erfarenhet från att framgångsrikt startat, utvecklat och drivit flera mediebolag på ett enastående sätt. De har satt fundamentet till tillväxtresan inom VO2 Cap med en tydlig vision om att förvärva, utveckla och syresätta bolag inom media med tech som bas.

Våra första månader i koncernen VO2 Cap har präglats av mycket hög aktivitet. Vi har träffat många skickliga entreprenörer med fina potentiella förvärvsobjekt. Hög aktivitet pågår i att sondera, analysera och utvärdera spännande bolag som passar in i vår strategi. Planen är att förvärva imponerande mediatech-bolag till gruppen, låta dem fortsätta leva sitt entreprenöriella liv och samtidigt hjälpa dem att expandera sin affär både i Sverige och internationellt. Vi har en väl utarbetad förvärvsstrategi som bland annat går ut på att i större utsträckning äga tech i stället för att representera den.

En annan och viktig del i vår strategi, är det så kallade ”intäktssynergipusslet” som ökar möjligheten för gynnsam tillväxt då våra portföljbolag ges möjlighet att gynna varandra.

Efter kvartalets utgång slutförde vi vårt första förvärv då vi köpte AdProfit. AdProfit hade för det brutna räkenskapsåret 2020/21 en omsättning på 54,1 MSEK med ett EBITDA på 10,3 MSEK. AdProfit har under många år levererat fina intäkter och vinster och vi har identifierat ett antal spännande möjligheter till synergier mellan våra, numera, tre portföljbolag. Vi lägger därmed vår tredje pusselbit i det intäktssynergipussel vi starkt tror på.

/Bodil Ericsson Torp, VD

Bolagets nästa rapport, Bokslutskommuniké 2021, publiceras den 25 februari, 2022.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder inom media och tech www.vo2.se. VO2s affärsidé är att förvärva, förädla och expandera bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com och Leeads AB www.leeads.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november, 2021.

- ”Nu är vi igång! Vi summerar VO2s första kvartalsrapport – Q3. Jag är glad och stolt över våra fina portföljbolag som visade en god organisk tillväxt för perioden, dock med något lägre rörelsemarginal i jämförelse med samma kvartal 2020. Det grundar sig främst i att vårt dotterbolag Leeads har satsat och investerat i ett av våra viktiga tillväxtområden DOOH. Glädjen stod högt i tak då Leeads tecknade ett exklusivt 3-årsavtal till ett värde av 115 MSEK över tre års tid. Perioden har kännetecknats av en enormt hög aktivitet och det är en stor inspiration för mig, som ny VD, att möta alla medarbetare i koncernen som har ett högt driv i att bygga nya affärer för ökad tillväxt.  Efter periodens slut har vi också glädjande kunnat kommunicera signaturen av vårt första förvärv, AdProfit. Ett strålande bolag, som är sprunget ur passionerat entreprenörskap, med en god tillväxt och lönsamhet över flera år. En brinnande energi hos oss alla i VO2-gruppen med en stark förvärvsstrategi gör att vi går en mycket spännande tid till mötes där vi avser att öka takten”, säger Bodil Ericsson Torp VD VO2 Cap Holding AB.

KONCERNEN

Q3

Koncernens totala intäkter uppgick till 70 592 KSEK

Bruttovinsten under kvartalet uppgick till 13 745 KSEK

EBITDA justerad* uppgick till 2 768 KSEK

EBITDA uppgick till -6 106 KSEK

Resultat per aktie** efter utspädning -0,41 SEK

Soliditeten uppgick den 30 september till 62%

Q1-Q3

Koncernens totala intäkter uppgick till 187 605 KSEK

Bruttovinsten under perioden uppgick till 36 495 KSEK

EBITDA justerad* uppgick till 3 594 KSEK

EBITDA uppgick till -5 280 KSEK

Resultat per aktie** efter utspädning -1,50 SEK

*EBITDA justerad - EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan avseende omvänt förvärv om -8 874 KSEK.

**Resultat per aktie – genomsnittligt antal aktier under perioden

MODERBOLAGET

Q3

Moderbolagets totala intäkter uppgick till 283 (1) KSEK

EBITDA uppgick till -737 (-661) KSEK

Q1-Q3

Moderbolagets totala intäkter uppgick till 285 (8) KSEK

EBITDA uppgick till -3 049 (-2 315) KSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • VO2 Cap Holding AB (publ) noteras på Nasdaq First North Growth Market genom ett omvänt förvärv av Curando Nordic AB (publ).
  • På extra bolagsstämma den 17 augusti utsågs ny styrelse, som tillträdde den 26 augusti, med styrelseordförande Douglas Roos, Eva Strand, Kristina Juhlin, Nike Carlstoft, Oskar Sardi och Patrik Sandberg. Oskar Sardi tillträder samtidigt som VD.
  • På den extra bolagsstämman den 17 augusti beslutas om sammanläggning av bolagets aktier, en så kallad omvänd split, innebärande att femtio (50) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Första dag för handel med sammanlagd aktie var den 20 september.
  • VO2 byter certified advisor till Amudova från Erik Penser Bank.
  • Leeads AB ingår samarbetsavtal med Informationsgruppen AB och Ratnode AB gällande försäljning av digital reklam på bolagens websidor. Avtalen löper på tre år och bedöms tillföra en omsättning om 12 MSEK per år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • På extra bolagsstämma den 26 oktober, 2021, väljs ny revisor Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.
  • Bodil Ericsson Torp tillträder som ny VD den 1 november, 2021.
  • Leeads AB, dotterbolag till VO2 Cap Holding AB, tecknar avtal med FM Reklam AB för försäljning av reklam på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiks fordonsflotta i Västra Götalands län. Avtalets värde uppgår till cirka 115 MSEK över tre år.
  • VO2 ingick den 22 november, 2021, avtal gällande förvärv av 100 procent av aktierna (”Aktierna”) i AdProfit AB. VO2 tillträder Aktierna den 26 november 2021. Köpeskillingen för Aktierna uppgår till en fast köpeskilling om cirka 44 MSEK (”Fasta Köpeskillingen”) varav cirka 22 MSEK består av kontanta medel och 22 MSEK erläggs genom en revers som används som emissionslikvid i en riktad nyemission i VO2 till säljarna av AdProfit. Rörliga tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå, baserade på EBITDA-resultat för perioderna 1 juli 2021 till 30 juni 2022 och 1 juli 2022 till 30 juni 2023, upp till ett maximalt sammanlagt belopp om 26 MSEK, varav maximalt 8 MSEK ska erläggas kontant och maximalt 18 MSEK ska erläggas genom en riktad emission av aktier i VO2 till säljarna av AdProfit. AdProfit är en av Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar till publicister riktade mot målgrupper inom finans, affär och B2B. AdProfit redovisade i årsbokslutet för det brutna räkenskapsåret 2020/2021 en omsättning om 54,1 MSEK med EBITDA 10,3 MSEK.

UTDRAG VDs KOMMENTAR

Nu läser du VO2s allra första kvartalsrapport – Q3. Koncernen är nybildad och undertecknad är alldeles nytillträdd VD för Bolaget. Efter över 15 år som VD och koncernchef på olika positioner inom två av Sveriges största mediehus, leder jag nu ett börsnoterat och entreprenörsdrivet förvärvsbolag inom media och tech. En helt unik möjlighet för mig att få kapitalisera på mina djupa kunskaper inom exakt det området. Det stora och övergripande målet är att vi skall skapa stora värden för våra aktieägare.

Uppstarten för koncernens resa, började med en vision från framgångsrika och starka entreprenörer inom media och tech. Oskar Sardi, Douglas Roos och Patrik Sandberg som har flera decennier med erfarenhet från att framgångsrikt startat, utvecklat och drivit flera mediebolag på ett enastående sätt. De har satt fundamentet till tillväxtresan inom VO2 Cap med en tydlig vision om att förvärva, utveckla och syresätta bolag inom media med tech som bas.

Våra första månader i koncernen VO2 Cap har präglats av mycket hög aktivitet. Vi har träffat många skickliga entreprenörer med fina potentiella förvärvsobjekt. Hög aktivitet pågår i att sondera, analysera och utvärdera spännande bolag som passar in i vår strategi. Planen är att förvärva imponerande mediatech-bolag till gruppen, låta dem fortsätta leva sitt entreprenöriella liv och samtidigt hjälpa dem att expandera sin affär både i Sverige och internationellt. Vi har en väl utarbetad förvärvsstrategi som bland annat går ut på att i större utsträckning äga tech i stället för att representera den.

En annan och viktig del i vår strategi, är det så kallade ”intäktssynergipusslet” som ökar möjligheten för gynnsam tillväxt då våra portföljbolag ges möjlighet att gynna varandra.

Efter kvartalets utgång slutförde vi vårt första förvärv då vi köpte AdProfit. AdProfit hade för det brutna räkenskapsåret 2020/21 en omsättning på 54,1 MSEK med ett EBITDA på 10,3 MSEK. AdProfit har under många år levererat fina intäkter och vinster och vi har identifierat ett antal spännande möjligheter till synergier mellan våra, numera, tre portföljbolag. Vi lägger därmed vår tredje pusselbit i det intäktssynergipussel vi starkt tror på.

/Bodil Ericsson Torp, VD

Bolagets nästa rapport, Bokslutskommuniké 2021, publiceras den 25 februari, 2022.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder inom media och tech www.vo2.se. VO2s affärsidé är att förvärva, förädla och expandera bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com och Leeads AB www.leeads.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november, 2021.

Published:

Nov 26, 2021

Share

Other press releases & news