Curando Nordic AB (publ) har bytt namn till Vo2 Cap Holding AB (publ), första handelsdag under det nya namnet är den 3 september 2021

Curando

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Curando Nordic AB (publ) till Vo2 Cap Holding AB (publ) (”Vo2” eller ”Bolaget”) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn. Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med fredag 2021-09-03. Listningsnamn kommer att vara Vo2 Cap Holding AB (publ) och nytt kortnamn för aktien kommer att vara VO2. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade.I samband med namnbytet har också Vo2 Cap AB:s VD, Oskar Sardi tillträtt som VD i Vo2.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Rådgivare Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt agerar legal rådgivare och Amudova AB är Vo2:s Certified Adviser i samband med det omvända förvärvet och noteringen på Nasdaq.Ytterligare information: Douglas Roos, Styrelseordförande Vo2: +46 70 735 21 25 douglas.roos@vo2cap.se

Om Vo2 Cap Holding AB Vo2 bildades med målet att bygga en ledande nordisk koncern av bolag verksamma inom tech och media. Affärsmodellen består i att förvärva och förädla entreprenörsdrivna bolag med en bevisad affärsmodell och som uppvisar historisk tillväxt och lönsamhet, men som har utmaningar i att ta sin tillväxt till nästa steg. Genom att samla tech/mediabolag under ett paraply och ta vara på synergier, kunskap och nätverk inom Vo2-koncernen, skapar vi både möjligheter att utveckla de enskilda bolagen inom Vo2, samt stärka koncernens ackumulerade position på marknaden. Med den tänkta börsnoteringen ges Vo2, genom en breddad ägarkrets och likvid aktie, en attraktiv plattform som gör det möjligt att förverkliga vår vision och målsättning.

Om Stockholm Corporate Finance AB Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Amudova AB är Bolagets Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58

E-mail: info@amudova.se För mer information: Douglas Roos Chairman of the Board Vo2: +46 70 735 21 25 douglas.roos@vo2cap.se

 

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt agerar legal rådgivare och Amudova AB är Vo2:s Certified Adviser i samband med det omvända förvärvet och noteringen på Nasdaq.Ytterligare information:
Douglas Roos, Styrelseordförande Vo2: +46 70 735 21 25 douglas.roos@vo2cap.se

Om Vo2 Cap Holding AB
Vo2 bildades med målet att bygga en ledande nordisk koncern av bolag verksamma inom tech och media. Affärsmodellen består i att förvärva och förädla entreprenörsdrivna bolag med en bevisad affärsmodell och som uppvisar historisk tillväxt och lönsamhet, men som har utmaningar i att ta sin tillväxt till nästa steg. Genom att samla tech/mediabolag under ett paraply och ta vara på synergier, kunskap och nätverk inom Vo2-koncernen, skapar vi både möjligheter att utveckla de enskilda bolagen inom Vo2, samt stärka koncernens ackumulerade position på marknaden. Med den tänkta börsnoteringen ges Vo2, genom en breddad ägarkrets och likvid aktie, en attraktiv plattform som gör det möjligt att förverkliga vår vision och målsättning.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Amudova AB är Bolagets Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58

E-mail: info@amudova.se

För mer information:
Douglas Roos
Chairman of the Board Vo2:
+46 70 735 21 25
douglas.roos@vo2cap.se


 
Curando Nordic AB (publ) har bytt namn till Vo2 Cap Holding AB (publ), första handelsdag under det nya namnet är den 3 september 2021
Download Attachment

Published:

Sep 1, 2021

Share

Other press releases & news