Regulatory press releases and news

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
26 November 2021 14:57:35

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) TILLTRÄDER AKTIERNA I ADPROFIT AB OCH BESLUTAR OM RIKTAD NYEMISSION

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt aktierna iAdProfit AB (”AdProfit”), i enlighet med vad som offentliggjordes ipressmeddelande den 22 november 2021. Styrelsen har även med stöd av årsstämmansbemyndigande från den 17 augusti 2021, idag den 26 november 2021 beslutat om enriktad nyemission till säljarna av AdProfit om 1 083 744 aktier, med avvikelsefrån aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen uppgick till 20,30 SEK peraktie.

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 07:35:39

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR REVIDERING AV AKTIE-LOCK-UP FÖR ATT UPPFYLLA SPRIDNINGSKRAVET PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS,OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA,AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄRSÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLERREGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) meddelar idag attlock-up-åtagandena från börsnoteringen delvis kommer att frigöras. Syftet är attdetta tillsammans med idag aviserad företrädesemission ska förbättra Bolagetsfree float i enlighet med kraven på Nasdaq First North Growth Market. Bolagetshuvudägare eller insynspersoner omfattas inte av revideringen, utan kommerfortsatt ha 100 procent av sitt innehav under lock-up.

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 07:32:06

STYRELSEN FÖR VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) BESLUTAR OM EN FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 25 MILJONER KRONOR

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS,OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA,AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄRSÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLERREGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – Vo2 Cap Holding AB (publ)Styrelsen för VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) har med stödav bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 augusti 2021, beslutat om ennyemission av högst 1 921 285 aktier med företrädesrätt för VO2 Caps befintligaaktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit garantiåtaganden ochteckningsåtaganden motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Underförutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 25miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstid för Företrädesemissionenär 7 – 21 december 2021.

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 07:21:14

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q3 2021

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag,offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2021.Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finnstillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se [http://www.vo2cap.se] och som bifogadfil.

Read More
Regulatory press release
22 November 2021 10:11:17

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) FÖRVÄRVAR ADPROFIT AB

_

Read More
Regulatory press release
19 November 2021 13:02:32

LEEADS AB, HELÄGT DOTTERBOLAG TILL VO2 CAP HOLDING AB (PUBL), TECKNAR NYTT EXKLUSIVT KUNDAVTAL MED UPPSKATTAT VÄRDE OM CA 115 MSEK ÖVER TRE ÅR

Leeads AB, dotterbolag till VO2 Cap Holding AB, tecknar ett avtal med FM ReklamAB för försäljning av reklam på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiksfordonsflotta i Västra Götalands län. Avtalets värde uppgår till cirka 115 MSEKöver tre år. Avtalet med FM Reklam AB är exklusivt för Leeads.

Read More
Regulatory press release
01 November 2021 07:30:00

BODIL ERICSSON TORP TILLTRÄDER SOM VD FÖR VO2 CAP HOLDING AB (PUBL)

Idag tillträder Bodil Ericsson Torp som VD för VO2 Cap Holding (publ). Bodilkommer närmast från Aller Media där hon under 8 år verkat som koncernchef ochverkställande direktör.

Read More
Regulatory press release
26 October 2021 09:00:00

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) DEN 26 OKTOBER 2021

VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) avhöll extra bolagsstämma den26 oktober 2021 och beslutade i enlighet med förslag att till ny revisor utserevisionsbolaget Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.

Read More
Regulatory press release
20 October 2021 15:22:20

VO2 CAPS PORTFÖLJBOLAG LEEADS NOMINERAT TILL ÅRETS SÄLJORGANISATION I SVERIGES MEDIEBYRÅERS TÄVLING STOCKHOLM MEDIA AWARD 2021

Sveriges Mediebyråers tävling Stockholm Media Award äger rum den 16–17 novemberpå China Teatern i Stockholm. Under tävlingen presenteras vinnarna i de fyrakategorierna Årets Säljorganisation, Årets Annonsör, Årets Kampanj och ÅretsBranschpersonlighet. Idag offentliggjordes nomineringarna i kategorin ÅretsSäljorganisation. Leeads är nominerat i kategorin Årets Säljorganisation.

Read More
Other News
20 October 2021 09:00:07

REGISTRERING AV TIDIGARE KOMMUNICERAD NYEMISSION AV C-AKTIE I VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) ÄR GENOMFÖRD

Som ett led i slutförandet av det omvända förvärvet av VO2 Cap AB (publ), somdess ägare i somras gjorde med VO2 Cap Holding AB (publ) (dåvarande CurandoNordic AB (publ)) (”Bolaget”), beslutade en extra bolagsstämma i Bolaget den 17augusti 2021 att Bolaget ska emittera en (1) ny C-aktie (”Emissionen”).Emissionen skulle genomföras efter det att en sammanläggning av aktier i Bolagetblivit verkställd. Emissionen har nu genomförts.

Read More
Regulatory press release
11 October 2021 12:16:59

DOUGLAS ROOS PRESENTERAR VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) PÅ AKTIEDAGEN IKVÄLL 19.30

Douglas Roos, tidigare känd som en av drakarna i SVTs draknästet ochserieentreprenör, kommer ikväll 19.30 att presentera VO2 Cap Holding AB (publ)på Aktiespararnas event Aktiedagen. Douglas Roos är VO2:s styrelseordförande ochmedgrundare och kommer att svara på era frågor till bolaget.

Read More
Regulatory press release
08 October 2021 06:45:00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VO2 CAP HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i VO2 Cap Holding AB (publ), org.nr 559049-5254 (”Bolaget”), medsäte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 oktober 2021.

Read More
Regulatory press release
08 October 2021 06:30:00

STYRELSEN I VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) FÖRESLÅR VAL AV NY REVISOR

Styrelsen i VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) har beslutat attkalla till extra bolagsstämma för att välja ny revisor.

Read More
Regulatory press release
27 September 2021 08:55:52

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) SKRIVER GENOM PORTFÖLJBOLAGET LEEADS AB TVÅ NYA SAMARBETSAVTAL

Ett av VO2 Caps portföljbolag, Leeads AB, har idag ingått samarbetsavtal medInformationsgruppen AB och Ratnode AB gällande försäljning av digital reklam påbolagens websidor. Avtalen löper på tre år och bedöms tillföra en omsättning om12 MSEK per år.

Read More
Regulatory press release
17 September 2021 10:59:56

KOMPLETTERANDE INFORMATION KRING GÅRDAGENS PRESSMEDDELANDE OM SAMARBETSAVTAL MED HIVESTACK

Vo2 Cap Holding AB:s dotterbolag Leeads tecknade igår ett samarbetarbetsavtalmed Hivestack, en av världens ledande plattformar för programmatiskt handladDOOH (Digital Out Of Home). Avtalet är löpande och förlängs med 1 år i taget.Avtalet ger bl.a. Leeads utökade möjligheter, att via Hivestacks tekniskaplattform, nå specifika demografiska målgrupper och geografiska områden.

Read More
Regulatory press release
16 September 2021 14:17:59

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) SKRIVER GENOM PORTFÖLJBOLAGET LEEADS, SAMARBETSAVTAL MED EN AV VÄRLDENS LEDANDE TEKNIKLEVERANTÖRER FÖR BÖRSHANDLADE OCH DATADRIVNA MEDIEKÖP AV DIGITAL UTOMHUSREKLAM

Pressmeddelande 2021-09-16: Ett av VO2 Caps portföljbolag, Leeads Commercial Partner, har idag ingått samarbetsavtal med Hivestack, en av världens ledande plattformar för programmatiskt handlad DOOH (Digital Out Of Home). VO2 ger även en uppdatering kring förvärvsläget där bolaget förväntas genomföra tre förvärv inom de närmaste 6 månaderna.

Read More
Other News
13 September 2021 14:57:14

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) FASTSTÄLLER AVSTÄMNINGSDAG FÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Pressmeddelande 2021-09-13 Vid den extra bolagsstämman den 17 augusti 2021 i Vo2 Cap Holding AB (publ)(”Bolaget”) beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier genom en så kallad omvänd split, innebärande att femtio (50) befintliga aktier sammanläggs till en(1) aktie. Sammanläggningen avsåg Bolagets stamaktier vilka är föremål förhandel på Nasdaq First North Growth Market. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 21 september 2021.

Read More
Regulatory press release
01 September 2021 15:20:25

CURANDO NORDIC AB (PUBL) HAR BYTT NAMN TILL VO2 CAP HOLDING AB (PUBL), FÖRSTA HANDELSDAG UNDER DET NYA NAMNET ÄR DEN 3 SEPTEMBER 2021

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Curando Nordic AB (publ) tillVo2 Cap Holding AB (publ) (”Vo2” eller ”Bolaget”) och bolaget byter därmedlistningsnamn och kortnamn. Bolagets aktie kommer att handlas under nyttlistningsnamn och kortnamn från och med fredag 2021-09-03. Listningsnamn kommeratt vara Vo2 Cap Holding AB (publ) och nytt kortnamn för aktien kommer att varaVO2. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade.I samband med namnbytet har också Vo2 Cap AB:s VD, Oskar Sardi tillträtt som VDi Vo2.

Read More
Regulatory press release
26 August 2021 15:41:00

CURANDO NORDIC AB (PUBL) (U.Ä.T. VO2 CAP HOLDING AB (PUBL)) COMPLETES THE ACQUISITION OF VO2 CAP AB (PUBL) AND A NEW BOARD HAS TAKEN OFFICE

According to a press release on June 11, 2021, Curando Nordic AB (publ) (excl.Vo2 Cap Holding AB (publ)) (the “Company”) in its capacity as buyer, has enteredinto a share transfer agreement with the shareholders of Vo2 Cap AB (publ)(“Vo2”) according to which the Company shall acquire all shares in Vo2 (the“Transaction”). 

Read More
Regulatory press release
11 August 2021 19:30:00

CURANDO NORDIC: VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) PUBLISHES COMPANY DESCRIPTION (CISION)

Company description in this case is published today on Curando's websitewww.curandonordic.se.

Read More
Regulatory press release
08 August 2021 10:59:00

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) HAS BEEN APPROVED FOR LISTING ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET (CISION)

Current company Curando Nordic AB (publ) ("Curando / Bolaget") which is plannedto be renamed to Vo2 Cap Holding AB (publ) has applied for and received aconditional approval for trading on the Nasdaq First North Growth Market(“Nasdaq”).  

Read More
Regulatory press release
02 August 2021 16:17:00

VO2 EXECUTES REVERSE TAKE OVER WITH NASDAQ FIRST NORTH LISTED CURANDO NORDIC

It was today announced that VO2 executes a reverse take over with CurandoNordic, listed on Nasdaq First North. After Curando Nordic’s extra shareholders’meeting, that likely will be held at the end of July, VO2 foresees that itsshare will be listed on Nasdaq First North.

Read More
Other News
12 July 2021 11:15:00

VO2 CAP AB (PUBL) STRENGTHENS THE BOARD WITH THREE HEAVY RECRUITMENTS

Nike Carlstoft, Kristina Juhlin and Eva Strand have agreed to be elected to theVO2 board. This is another step in the company's ambitions for a profitablegrowth journey for the Group, through acquisitions and refinement in media andtech.

Read More
Other News
28 June 2021 12:02:00

VO2 CAP AB IS RECRUITING ALLER MEDIA'S CEO

Vo2 Cap AB is recruiting Aller Media's CEO ahead of a growth journey on thestock exchange.‍The Chairman of the Board of Vo2 Cap, Douglas Roos, has recruited one of themedia industry's top executives, Bodil Ericsson Torp, as the new President andCEO of Vo2 Cap AB (publ). The assignment is to lead the group on an expansivegrowth journey through acquisitions in media and tech.

Read More
Other News